Blog

 1. Hoe en wanneer de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 indienen?

  Uw belastingaangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via MyMinfin (Tax-on-web) ofwel via een papieren formulier. De deadline voor de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) is uiterlijk 19 juli 2024 voor eenvoudige aangiften. Voor complexe aangiften hebben burgers en mandatarissen tijd tot en met 16 oktober 2024. Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op 30 juni 2024 worden ingediend (ongeacht of het al dan niet een complexe aangifte betreft)...

  Meer info
 2. Gemeubeld logies via Airbnb of booking.com: 2.000 euro boete wegens gebrek aan dagontvangstenboek en ontvangstbewijzen

  Wanneer u gemeubeld logies aanbiedt onder de btw-regeling is het belangrijk dat u de ontvangstbewijzen uitreikt en een dagontvangstenboek bijhoudt en kan voorleggen. U kan er ook voor zorgen dat u bij vertrek van uw klant telkens een factuur uitreikt. Als dat voor alle transacties stipt gebeurt, dient u géén ontvangstbewijzen uit te reiken en géén dagontvangstenboek bij te houden. Zorg dat u in orde bent en voorkom hoge btw-boetes!...

  Meer info
 3. Bouwpromotoren: formulier 111/3-2024 vóór 01.07.2024 indienen !

  Verkopen op plan door projectontwikkelaars, bouwpromotoren of sleutel-op-de-deur kunnen in 2024 alleen nog tegen 6% btw bij wijze van overgangsregeling voor afbraak en wederopbouw. 

  Voor de toepassing van deze overgangsmaatregel is wel vereist dat er vooraf een nieuwe verklaring nr. 111.3-2024 bij de btw-administratie wordt ingediend. Dat is zo zelfs wanneer in 2023 de oude verklaring 111/3 werd ingediend (circulaire 2024/C/32 van 08.05.2024, FAQ 47). 

  De nieuwe verklaring moet worden ingediend voor 1 juli 2024 opdat het 6%-tarief kan worden toegepast. Vergeet deze formaliteit niet uit het oog...

  Meer info
 4. Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2024: wat is nieuw?

  Bij KB van 9 april 2024 (BS 15 april 2024) werd het aangifteformulier vastgesteld dat in de vennootschapsbelasting moet worden gebruikt voor aanslagjaar 2024 (d.w.z. voor de boekjaren die afsluiten op 31 december 2023 of in de loop van 2024 maar vóór 31 december 2024). Dit artikel geeft een een overzicht van de formele wijzigingen die het formulier heeft ondergaan in vergelijking met het formulier voor aanslagjaar 2023...

  Meer info
 5. Autofiscaliteit in geval van een belastingneutrale splitsing: nieuwe tolerantie

  Een personenwagen kan zijn fiscale aftrekbaarheid behouden op basis van de besteldatum vóór 30 juni 2023 (grandfathering) in geval van een belastingvrij partiële splitsing toch behouden. De Minister van Financiën staat hiervoor een uitzonderlijke tolerantie toe...

  Meer info
 6. Bijkomende toleranties voor gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen die het werkelijk gebruik toepassen

  In een bericht van 23 mei 2024 voert de administratie nog bijkomende toleranties in voor gedeeltelijke en gemengde btw-plichtigen die het werkelijk gebruik toepassen. Zo worden gedeeltelijke belastingplichtigen die géén grote ondernemingen zijn vrijgesteld van de informatieplicht (= eerste tolerantie). Wat de meldingsplicht inzake werkelijk gebruik betreft mogen de cijfers voor 2023 meegedeeld worden op basis van ramingen tegen 9 augustus 2024. Definitieve cijfers voor 2023 moeten niet meer worden meegedeeld (= tweede tolerantie)...

  Meer info
 7. Uitstel informatieplicht voor gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen: 9 augustus 2024

  De informatieplicht door gemengde btw-plichtigen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen moet niet meer gebeuren uiterlijk 22 april 2024 maar uiterlijk 9 augustus 2024.

  De informatieplicht door gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen die het werkelijk gebruik toepassen moet niet meer gebeuren uiterlijk 22 april 2024 maar mag in een eerste fase gebeuren op basis van schattingen die uiterlijk op 9 augustus 2024 moeten worden meegedeeld. De definitieve cijfers moeten dan ten laatste worden meegedeeld op 21.10.2024 voor kwartaalaangevers of uiterlijk 20.12.2024...

  Meer info
 8. Aangifte personenbelasting 2024: wat is nieuw?

  De belastingaangifte voor aanslagjaar 2024 is op 22 maart 2024 verschenen in het Belgisch Staatsblad...

  Meer info
 9. Btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw ook voor woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen

  Minister van Financiën Vincent Van Peteghem breidt het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw uit naar de bouw van woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen. Op die manier geven we een belangrijke stimulans aan het aanbod huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden in de huidige krappe huurwoningmarkt...
  Meer info
 10. Meldplicht (huur)vergoedingen onroerend goed: modelformulier Nr. 270 MLH

  In het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2024 werd het modelformulier Nr. 270 MHL 'meldplicht (huur)vergoedingen onroerend goed' gepubliceerd dat als verplichte bijlage bij de aangifte in de inkomstenbelastingen moet worden toegevoegd...

  Meer info
 11. Aanpassing groottecriteria voor boekjaren die aanvangen vanaf 01.01.2024

  Op 21.12.2023 heeft de Europese Commissie een EU-richtlijn (EU 2023/2775 van 17 oktober 2023) gepubliceerd met als doel wijzigingen aan te brengen in de drempels die de jaarrekeningenrichtlijn hanteert om de grootteklasse van een onderneming te bepalen. De Europese Commissie wil daarmee het effect van de inflatie in aanmerking nemen. Het is de bedoeling dat deze gewijzigde bepalingen in alle lidstaten (en dus ook in België) worden geïmplementeerd en toegepast voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2024...

  Meer info
 12. Hervorming van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025

  In het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen (DOC 55-3865/001) is de grondige hervorming van het stelsel van de investeringsaftrek de meest in het oog  springende maatregel. Het nieuwe stelsel zal van toepassing zijn op vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebrachte vaste activa. ...

  Meer info
 13. Doorrekening van autokosten: dubbele aftrekbeperking in de btw !

  In de inkomstenbelastingen geldt er géén aftrekbeperking in hoofde van diegene die de autokosten één op één doorrekent. Er bestaat wel mogelijks een aftrekbeperking bij diegene aan wie de autokosten worden doorgerekend. In de btw bevestigt de minister het strenge standpunt dat de aftrekbeperking in principe geldt in hoofde van de twee belastingplichtigen (Parlementaire vraag nr. 1832 van 09.01.2024 van de heer Wouter Vermeersch...).

  Meer info
 14. Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

  De wet van 6 februari 2024 (B.S. 20 februari 2024) voert vanaf 1 januari 2026 een veralgemeende verplichting in tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen BTW-plichtigen (B2B) (zie ook Parl. St. Kamer 2023-24, 55-3743/001 en 002). Om de daarmee samengaande kosten qua noodzakelijke IT-ontwikkelingen te temperen, voorziet de wetgever een 120% kostenaftrek ten voordele van zelfstandigen en kleine vennootschappen (Wet van 06 februari 2024, B.S. 20.02.2024)...
  Meer info
 15. Minimumbelasting voor multinationals (Pillar 2): Concordantietabellen

  De wet van 19 december 2023 (BS 28 december 2023) betreft de Belgische omzetting van de Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie. De zogenaamde Pillar 2. In het artikel u de concordatietabellen of omzettingstabellen in beide richtingen...

  Meer info
 16. Fiches 281.45 voor het inkomstenjaar 2023: belangrijke wijzigingen !

  Het bericht van aan de schuldenaars van de auteursrechten (inkomstenjaar 2023) bevat fundamentele wijzigingen. Het is dus opletten geblazen bij het invullen en indienen van de fiches uiterlijk op 29 februari 2024!...

  Meer info
 17. Voordeel alle aard firmawagen: Referentie-CO2-uitstoten 2024

  Het voordeel van alle aard uit het privégebruik van een personenwagen, stationwagen en minibus berekend aan de hand van volgende formule: VAA = cataloguswaarde × leeftijdspercentage × CO2-percentage × 6/7...

  Meer info
 18. Debetrente R/C op 5,43% voor inkomstenjaar 2023 voordeliger dan het jaarlijks lastenpercentage van 6,041% !

  Het KB van 15.01.2024 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25.01.2024. De fictieve debetrente voor rekeningen courant is gedaald van 7,14 % (inkomstenjaar 2022) naar 5,43% voor het inkomstenjaar 2023...

  Meer info
 19. Overzicht van de fiscale eindejaarswetgeving 2023 (directe belastingen en btw)

  In het Belgisch staatsblad zijn op 29 december 2023 drie wetten verschenen die talrijke fiscale wijzigingen bevatten. Het betreft de programmawet van 22 december 2023, de wet van 22 december 2023 houdende diverse bepalingen en de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen. Hierna volgt een overzicht van de verschillende maatregelen inzake directe belastingen, btw,... samen met hun  inwerkingtreding...

  Meer info
 20. Voorafbetalingen in 2024 (aanslagjaar 2025)

  Hoeveel voorafbetalingen doen en wanneer is heel belangrijk. Het vermeerderingspercentage bedraag 9% voor vennootschappen en zelfstandigen voor het jaar 2024 (aanslagjaar 2025). Practicali helpt u met twee rekentools in deze blog bij het bepalen van de optimale voorafbetaling volgens de door u gekozen strategie...

  Meer info
 21. Percentages investeringsaftrek voor investeringen van 2024 (aj. 2025)

  Voor de investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022 was er een tijdelijk verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25%. Deze tijdelijk verhoogde eenmalige investeringsaftrek was van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Voor investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 is het tarief terug vast 8%...

  Meer info
 22. Marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant voor kalenderjaar 2024 = 8,02%

  Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan de vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor interesten toekennen. Voor het jaar 2024 bedraagt de maximale credit-rentevoet 8,02%...

  Meer info
 23. Vrij aanvullend pensioen (VAPZ) voor zelfstandigen: maximaliseer uw voordeel in 2024

  Een VAPZ, ook wel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is een zeer fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Maar betaal in 2024 zeker niet te veel. Uw maximaal afrekabere bijdrage voor 2023 bedraagt voor een

  • gewoon VAPZ: uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2021 (AJ 2022) × 656,54 / 553,21
   × 8,17%, met een absoluut maximum van 3.965,77 euro.
  • sociaal VAPZ: uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2021 (AJ 2022) × 656,54 / 553,21
   × 9%, met een absoluut maximum van 4.562,82 euro.
  • ...
  Meer info
 24. De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2025

  De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2025 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2024 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2025 (kalenderjaar 2024). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2025, 2024 en 2023 op een overzichtelijke manier snel terug.

  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2024.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2023.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2022.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2021.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2020.
  Zie ook: geïndexeerde...

  Meer info
 25. Dagvergoedingen dienstreizen in België vanaf 01.12.2023

  Sinds 01 december 2023 zijn de bedragen van de dagvergoeding voor dienstverplaatsingen binnen België alweer verhoogd (circulaire 2023/C/98 van 7 december 2023). Vanaf 01.12.2023 bedraagt het forfait 20,39 EUR/dag... i.p.v. 19,99 EUR/dag.
  Meer info
 26. Voorafbetalingen in 2023 (aanslagjaar 2024)

  Hoeveel voorafbetalingen doen en wanneer is heel belangrijk. Het vermeerderingspercentage bedraag 6,75% voor vennootschappen en 2,25% in de personenbelasting. Practicali helpt u met twee rekentools in deze blog bij het bepalen van de optimale voorafbetaling volgens de door u gekozen strategie...

  Meer info
 27. Last minute fiscale eindejaarswetgeving: een overzicht

  In een laatste wetgevende sprint probeert de regering volgende wetsaanpassingen (Diverse fiscale bepalingen VIbis) nog voor het einde van het jaar goed te keuren. Om een tijdige behandeling in het Parlement en publicatie in het Belgisch Staatsblad te kunnen verzekeren, staat dit ontwerp op de agenda van de Commissie Financiën en Begroting op 5 december 2023...

  Meer info
 28. Geregistreerd kassasysteem 2.0 in de horeca zal gegevens 'realtime' doorsturen naar de fiscus

  In het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen van 19 oktober 2023 staan de plannen van de regering om in de horeca een nieuw soort kassasysteem in te voeren, het zogenaamde geregistreerd kassasysteem 2.0. De meest in het oog springende wijziging is dat de kassasystemen uiterlijk op 1 januari 2027 de transactiegegevens in real time zullen doorsturen naar de overheid...

  Meer info
 29. De werknemer-ondernemer maakt zijn intrede via coöperatieve tewerkstellingsstructuren

  De rulingdienst spreekt zich in een eerste drietal rulings uit over de fiscale behandeling van de ‘schuld bij uittreding’ van een werknemer-ondernemer (Voorafgaande beslissingen nrs. 2023.04322023.0433 en 2023.0434 van 05.09.2023...).

  Meer info
 30. Kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen niet tijdig aangevraagd: boetes tot 3.000 euro !

  Bij KB van 20 september 2023 (BS 12 oktober 2023, tweede editie) heeft de Koning de schalen en toepassingsmodaliteiten vastgesteld van de specifieke administratieve boete die verschuldigd is door belastingplichtigen die hun onroerende goederen niet aangeven, ook als die in het buitenland gelegen zijn. Uit het KB blijkt dat de boete afhangt van het kadastraal inkomen van het betrokken onroerend goed; zo geldt de maximale boete van 3.000 EUR vanaf een KI van 2.500 EUR...

  Meer info
 31. Inbreng in geld in plaats van inbreng van aandelen: toch beperking van het gestort kapitaal op basis van fiscaal misbruik volgens de rulingdienst

  Wat is het standpunt van de rulingdienst als de belastingplichtigen verkiezen om hun aandelen aan een nieuwe holding te verkopen (in plaats van in te brengen) en daarna de verkoopprijs (gedeeltelijk) in te brengen in het kapitaal van die nieuwe holding?

  De ruling gaat uiteindelijk akkoord met de belastingvrije interne meerwaarde onder de voorwaarde dat de inbrengen in geld door A en B in toepassing van artikel 344, §1 WIB 92 worden geherkwalificeerd in een inbreng van OpCo-aandelen. De aanvragers moesten dus akkoord gaan met deze 'vrijwillige' beperking van het gestort kapitaal om het akkoord van de rulingdienst voor de belastingvrije aandelenmeerwaarden te verkrijgen...

  Meer info
 32. Nieuwe meldingsplicht voor ALLE gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen: uiterlijk 1 juli 2024 !

  Het op 11 oktober 2023 door de Kamercommissie aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake btw voert nu ook een voorafgaande kennisgeving in voor zij die gebruik maken van het algemeen verhoudingsgetal (Parl. St. Kamer 2022-2023, nr. 55K3569/004). De verplichte rapportering is dus niet enkel voor diegenen die het werkelijk gebruik toepassen. Bovendien geldt de verplichte rapportering zowel voor gemengde belastingplichtigen als voor gedeeltelijke belastingplichtigen...

  Meer info
 33. Wijziging van het aantal aandelen zonder wijziging van de vennotenverhoudingen: géén verlies van het VVPR-bis regime

  Volgens twee voorafgaande beslissingen (nrs. 2022.0776 en 2022.0775) van 7 februari 2022 heeft de wijziging van het aantal aandelen die de inbreng bij oprichting vertegenwoordigen (i.c. van 100 naar 1.000 aandelen), zonder wijziging van de vennotenverhoudingen, geen impact op hun kwalificatie als in aanmerking komende aandelen voor de VVPRbis-regeling uit artikel 269, §2 WIB92...

  Meer info
 34. Het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw vanaf 1 januari 2024

  Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft in een persbericht van 13 oktober 2023 op zijn website de voorwaarden verduidelijkt om beroep te kunnen (blijven) doen op het verlaagde btw- tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. De 32-stedenregeling verdwijnt vanaf 1 januari 2024. Er zal vanaf 1 januari 2024 voor het ganse Belgische grondgebied een verstrengde algemene regeling gelden. Ook de nodige overgangsregelingen worden voorzien...

  Meer info
 35. Rood licht van de rulingdienst voor de toepassing van de auteursrechtenregeling voor IT-werknemers vanaf 2023

  Na een eerste positieve ruling inzake auteursrechten (zie Voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 d.d. 25.07.2023) werd op 10 oktober 2023 een negatieve beslissing gepubliceerd (zie Voorafgaande beslissing nr. 2023.0659 d.d. 03.10.2023). De rulingdienst sluit - zoals verwacht - de IT-sector uit van de gunstige auteursrechtenregeling vanaf 1 januari 2023. Geschillen zullen dus voor de rechtbanken moeten worden beslecht…...

  Meer info
 36. Eerste verhoogde aanbetaling/huur van een off-balance operationele lease

  De rulingdienst bevestigt in haar voorafgaande beslissing nr. 2023.0350 d.d. 20.06.2023 de fiscale aftrekbaarheid van een eerste verhoogde aanbetaling/huur van een off-balance operationele lease. Hierbij bevestigt de rulingdienst dat het principe vermeld in het CBN-advies 2015/4 m.b.t. leasing van 24 juni 2015, Randnr. 52 ook fiscaal doorwerkt...

  Meer info
 37. Voortzettingsstelsel: alle activa van de onderneming moeten overgaan naar de voortzetter(s)

  Parlementaire vraag nr. 1513 van Wouter Vemeersch van 13.06.2023

  De Minister van Financiën stelt dat: "Om in de fiscale neutraliteit van het voortzettingsstelsel te kunnen voorzien is het noodzakelijk dat de begintoestand van de in de onderneming opgenomen activa in hoofde van de voortzetter(s) overeenstemt met de eindtoestand van die activa in hoofde van de vroegere belastingplichtige." Hierdoor wordt de facto een voorwaarde toegevoegd om het voortzettingsstelsel te kunnen toepassen...

  Meer info
 38. Kilometervergoedingen op kwartaalbasis of jaarbasis: vrije keuze !

  De kilometervergoeding per kwartaal bedraagt 0,4259 euro/km vanaf 1 oktober 2023 tot 31 december 2023. De kilometervergoeding op jaarbasis bedraagt 0,4280 euro/km vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Zowel de fiscus als de RSZ nemen het standpunt in dat tussen de twee systemen (jaartarief of kwartaaltarief) mag worden gekozen. Maar de werkgever / vennootschap moet wel consequent zijn: als ze het tarief op jaarbasis kiest, moet ze dat tarief gedurende de volledige geldigheidsduur toepassen...

  Meer info
 39. Fiscaal auteur krijgt groen licht van de rulingdienst: nieuwe auteursrechtenregeling zonder relatieve begrenzing

  Op 27 september 2023 publiceerde de rulingdienst haar eerste ruling inzake de nieuwe auteursrechtenregeling (Voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 d.d. 25.07.2023). De rulingdienst bevestigt dat de forfaitaire vergoedingen per gepubliceerde pagina voor de ingeleverde fiscale artikels integraal auteursrechten zijn die, na toepassing van de kostenaftrek, genieten van het gunsttarief van 15% (+ aanvullende gemeentebelasting). Dit zonder de toepassing van de relatieve begrenzing aangezien de auteur  niet "onder het gezag" of "in opdracht" werkt van de uitgeverij...

  Meer info
 40. Aanleg van een liquidatiereserve opgebouwd uit een belastingvrije aandelenmeerwaarde tijdens de vereffening

  De rulingdienst bevestigt in haar voorafgaande beslissing nr. 2023.0352 d.d. 20.06.2023 dat een liquidatiereserve kan worden aangelegd, opgebouwd uit de belastinvrije aandelenmeerwaarde gerealiseerd door de verkoop van aandelen Y, gevolgd door de vereffening en ontbinding van managementvennootschap X. Er is géén roerende voorheffing verschuldigd op het liquidatiedividend. Er is géén sprake van fiscaal misbruik aangezien de managementactiviteiten volledig en definitief worden stopgezet...

  Meer info
 41. Ook een probleem bij het doorsturen van uw aangifte PB aj 2023 waarin uitgaven voor de plaatsing van een vast laadstation voor elektrische wagens in of bij de woning in code *365 zijn ingevuld?

  Problemen bij het invullen van de codes 1365 (en 2365) met betrekking tot de belastingvermindering voor de plaatsing van een vast laadstation voor elektrische wagens in of bij de woning via tax-on-web.
  Schakel uw popup-blokkering uit en vul het bijkomend formulier in!...

  Meer info
 42. Hoe en wanneer de belastingaangifte aj 2023 indienen?

  Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via MyMinfin (Tax-on-web) ofwel via een papieren formulier. De deadline voor de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) is uiterlijk 15 juli 2023 voor eenvoudige aangiften. Voor complexe aangiften hebben burgers en mandatarissen tijd tot en met 18 oktober 2022. Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op 30 juni 2023 worden ingediend (ongeacht of het al dan niet een complexe aangifte betreft)...

  Meer info
 43. Referentierentevoeten renteloze leningen 2022: debetrente rekening courant,...

  Het KB van 17.02.2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04.03.2023. De fictieve debetrente voor rekeningen courant is gestegen van 6,48 % (inkomstenjaar 2021) naar 7,14% voor het inkomstenjaar 2022...

  Meer info
 44. Buitenlands vastgoed: hoeveel bedraagt het KI en hoe wordt de belasting berekend?

  Hoeveel bedraagt het kadastraal inkomen van mijn in het buitenland gelegen onroerend goed...

  Meer info
 45. Aangifte personenbelasting AJ 2023 wordt genderneutraal

  De Minister van Financiën, de heer Van Peteghem, engageert zich ertoe de genderneutrale dimensie prioritair te integreren in de fiscale aangifte.

  Vanaf de aangifte personenbelasting AJ 2023 zullen alle koppels de gegevens van de oudste persoon in de linker kolom moeten zetten. Hierdoor wordt de aangifte in de personenbelasting genderneutraal...

  Meer info
 46. Auteursrechten en vergoedingen naburige rechten vanaf 01.01.2023

  De fiscale behandeling van auteursrechten wordt vanaf 2023 grondig gewijzigd door de programmawet van 26.12.2022 (BS 30.12.2022). De wetgever wil terugkeren naar de oorspronkelijke doelstellingen van de bijzondere regeling die van toepassing is op de inkomsten uit de overdracht of de licentieverlening van auteursrechten of naburige rechten, namelijk de toepassing van een passend fiscaal regime op inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen in het kader van artistieke activiteiten. Hierna gaan we in op dat nieuwe fiscaal stelsel dat vanaf 01.01.2023 van toepassing is op auteursrechten en naburige rechten...
  Meer info
 47. Te korte betaaltermijn op aanslagbiljetten personenbelasting !

  Door een technisch probleem kregen de aanslagbiljetten personenbelasting voor aanslagjaar 2022 met een verzendingsdatum tussen 16 en 26 januari 2023 een verkeerde vervaldatum mee. De vervaldatum voor deze aanslagbiljetten vermeldt nog de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden (in plaats van 4 maanden).

  Hoewel die extra betaaltermijn van 4 maanden dus niet op het aanslagbiljet staat, geldt het voorziene uitstel ook voor die gevallen. U hoeft niets te doen om dat uitstel van ons te verkrijgen....

  Meer info
 48. Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik: verduidelijkingen over de nieuwe procedure

  De administratie verduidelijkt in haar bericht van 19 januari 2023 de formaliteiten die moeten nageleefd worden als u het werkelijk gebruik toepast of wil toepassen. Past u het werkelijk gebruik al toe dan dient u dit te melden via het formulier e604B vóór 1 juli 2023.

  Voor het meedelen van de gegevens in de periodieke btw-aangifte voert de administratie in 2023 een tolerantiebeleid. U zal deze gegevens voor de eerste keer moeten meedelen bij de indiening van de periodieke btw-aangifte van het eerste kwartaal 2024 (in te dienen ten laatste 20 april 2024) of in één van de eerste 3 maanden van 2024. Maandaangevers hebben ook tijd tot uiterlijk 20 april 2024...

  Meer info
 49. Vrij aanvullend pensioen (VAPZ) voor zelfstandigen: maximaliseer uw voordeel in 2023

  Een VAPZ, ook wel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is een zeer fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Maar betaal in 2023 zeker niet te veel. Uw maximaal afrekabere bijdrage voor 2023 bedraagt voor een

  • gewoon VAPZ: uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2020 (AJ 2021) × 638,93 / 540,03
   × 8,17%, met een absoluut maximum van 3.859,40 euro.
  • sociaal VAPZ: uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige uit 2020 (AJ 2021) × 638,93 / 540,03
   × 9%, met een absoluut maximum van 4.440,43 euro.
  • ...
  Meer info
 50. Percentages investeringsaftrek voor investeringen van 2023 (aj. 2024)

  Voor de investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022 was er een tijdelijk verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25%. Deze tijdelijk verhoogde eenmalige investeringsaftrek was van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Voor investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 is het tarief terug vast 8%...

  Meer info
 51. Marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant voor kalenderjaar 2023 = 5,7%

  Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan de vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor interesten toekennen. Dit is in de praktijk bijvoorbeeld het geval wanneer de rekening-courant van de bedrijfsleider of aandeelhouder een creditstand vertoont...

  Meer info
 52. Recht op btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik: nieuwe procedure vanaf 1 januari 2023

  Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als u kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Daarnaast moet u bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek meedelen. Als u de voorafgaande kennisgeving en/of mededeling niet doet binnen de voorziene termijn, zult u het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik pas kunnen uitoefenen vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar, op voorwaarde dat u tijdig een nieuwe kennisgeving doet...

  Meer info
 53. De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2024

  De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2024 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2023 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2024 (kalenderjaar 2023). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2024, 2023 en 2022 op een overzichtelijke manier snel terug.

  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2025.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2023.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2022.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2021.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2020.
  Zie ook: geïndexeerde...

  Meer info
 54. Géén Vlaams fiscaal gunstregime voor pick-ups meer vanaf 1 januari 2023 (voor particulieren)

  Vanaf 1 januari 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor pick-ups voor particulieren afgeschaft. Pick-ups die vóór 1 januari 2023 al waren ingeschreven, blijven onder het oude regime vallen. Er is een overgangsmaatregel voor pick-ups besteld vóór 01.01.2023. Pick-ups die beroepsmatig gebruikt worden (ingeschreven op naam van een belastingplichtige met ondernemingsnummer), blijven genieten van het fiscaal gunstregime...

  Meer info
 55. Aftrek VAPZ-premies voor 2022: betaal sociale bijdragen tijdig!

  Wegens de coronacrisis konden zelfstandigen uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen van 2020 en 2021 zonder dat de aftrek van de VAPZ-premie van 2020 en 2021 in gevaar kwam. Omwille van de energiecrisis kan de zelfstandige uitsteI van betaling vragen voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2022. Hoe zit dat met de fiscale aftrek van de VAPZ-premie 2022 indien op 31.12.2022 nog niet alle sociale bijdragen zijn betaald...

  Meer info
 56. 6% btw voor fitnesscentra: formaliteiten voor retroactieve teruggaaf !!

  Ingevolge het arrest van 22.09.2022, zaak C-330/21 van het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft de administratie de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor sportinrichtingen gewijzigd. In een bericht van de FOD Financiën van 8 december 2022 gaat de administratie akkoord dat deze wijziging ook voor het verleden geldt. Ze laat de recht op teruggaaf toe voor btw geheven in 2019 (en volgende).

  De vraag tot teruggaaf van de btw die werd geheven in 2019 kan ingediend worden uiterlijk 31 december 2022 !!...

  Meer info
 57. Nieuwe regeling kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

  Vanaf 01 oktober 2022 zal er voor elke kwartaal een nieuwe forfaitaire kilometervergoeding worden bepaald. Dit werd bevestigd in het KB van 10.11.2022 (B.S. 16.11.2022)...

  Meer info
 58. Verlegging BTW bij werk in onroerende staat: nieuwe factuurvermelding vanaf 01.01.2023

  De voldoening van de BTW bij werken in onroerende staat dat wordt verricht voor een BTW-plichtige afnemer die periodieke BTW-aangiften indient, wordt verplicht verlegd naar de afnemer (art. 20, § 1 KB nr. 1).

  Tot en met 31.12.2022 hoeft de aannemer enkel de vermelding “btw verlegd” op de factuur te schrijven. Vanaf 01.01.2023 verandert dit echter ingevolge het KB van 26.10.2022 (B.S. 10.11.2022)...

  Meer info
 59. Wanneer een plug-in hybride personenwagen bestellen?

  De wet van 25.11.2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit wijzigt op ingrijpende wijze de fiscale  aftrekbaarheid van kosten van personenwagens in de komende jaren (B.S. 03.12.2021).

  De verstrengde autofiscaliteit zal pas uitwerking hebben voor auto’s besteld, geleased of gehuurd na 30 juni 2023. Wie echter overweegt om een plug-inhybride wagen aan te schaffen,  doet dat beter dit jaar nog. Waarom...

  Meer info
 60. Wetsontwerp van 3 oktober 2022: overzicht van de wijzigingen

  De fiscus plant een hele reeks wijzigingen op vlak van directe belastingen en btw. Dat blijkt uit het wetsontwerp dat op 3 oktober 2022 op de site van de Kamer is verschenen. Blikvangers inzake directe belastingen en btw zijn:

  • Particuliere laadstations: verhoging belastingvermindering tot 1.750 euro voor gewone laadstations en 8.000 euro voor bidirectionele laadstations
  • Dwangsommen worden mogelijk als de belastingplichtige het onderzoek van de fiscus belemmert
  • Verlenging van de onderzoeks-, aanslag-, bezwaar- en bewaartermijnen in de directe belastingen
  • Verlenging van de onderzoeks- en bewaartermijnen in de btw
  • ...
  • ...
  Meer info
 61. Hoe en wanneer de belastingaangifte aj 2022 indienen?

  UITSTEL TAX-ON-WEB MANDATARISSEN TOT 28 OKTOBER 2022 !!

  Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u verstuurt met de post. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web is uiterlijk 15 juli 2022 voor burgers. Mandatarissen hebben tot en met 28 oktober 2022 de tijd. Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op 30 juni 2022 worden ingediend! Lees meer over de aangifte AJ 2022 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2022. Wat is nieuw?...

  Meer info
 62. Aangifte personenbelasting 2022. Wat is nieuw?

  De belastingaangifte voor aanslagjaar 2022 is op 28 maart 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad...

  Meer info
 63. Toch VVPRbis voor oud kapitaal van vof en CommV opgericht sinds 01 juli 2013!

  De toepassing van het fiscale VVPRbis-regime vereist een inbreng in geld in een kleine vennootschap gedaan vanaf 1 juli 2013 die volledig volstort moet zijn. De volstorting van de initieel onderschreven sommen moet gebeuren uiterlijk op het ogenblik dat de algemene vergadering beslist om dividenden uit te keren.

  Welbepaalde vennootschappen opgericht met een lager kapitaal dan de minimumvereiste vielen initieel uit de boot. Maar zij genieten nu toch van VVPRbis voor dividenden toegekend vanaf 01.01.2022...

  Meer info
 64. Aftrek onderhoudsuitkeringen vergeten: géén ambtshalve ontheffing

  Ambthalve ontheffingen zijn mogelijk in een aantal specifieke gevallen. Het verschil tussen de bezwaartermijn (6 maanden) en de termijn waarbinnen een ambthave ontheffing (5 jaar) kan worden gevraagd is groot. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in haar arrest van 19 mei 2022 dat procedure van ambtshalve ontheffing niet kan worden toegepast indien de belastingplichtige de door hem betaalde onderhoudsuitkeringen niet heeft ingevuld in zijn aangifte. De belastingplichtige moet dus binnen de 6 maanden een bezwaarschift indienen...

  Meer info
 65. Vereffening gevolgd door een oprichting kan fiscaal misbruik uitmaken

  Een vennootschap vereffenen en een nieuwe vennootschap oprichten met dezelfde structuur, activiteit en zetel kan wel degelijk fiscaal misbruik uitmaken.
  Het Hof van Beroep te Bergen kwam op 17 november 2021 tot deze conclusie. Het doel was de roerende voorheffing (toen nog 25%) te omzeilen...

  Meer info
 66. Buitenlandse Turkse rekening niet gemeld en/of inkomsten niet aangegeven? De fiscus is op de hoogte!

  Uit een recente Parlementaire vraag blijkt dat de Fiscus in het kader van de CRS uitwisseling de financiële gegevens heeft ontvangen van Belgische inwoners die bankrekeningen hebben in Turkije.
  De fiscus controleert deze dossiers en vraagt ook naar eventuzele onroerende eigendommen gelegen in Turkije...

  Meer info
 67. Uitsluiting van transportdiensten in onderaanneming bij uitvoer is opgeschort!

  Het arrest 'L.C.' IK heeft wat betref de Belgische btw-wetgeving tot gevolg dat indien de dienstverrichter transporteur een beroep doet op een onderaannemer voor het verrichten van de goederenvervoerdienst, de dienst verricht door de onderaannemer niet van de btw kan worden vrijgesteld op grond van artikel 41, § 1, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek.

  Initieel was het de bedoeling de regeling in werking te laten treden op 1 januari 2022. De inwerkingtreding van de circulaire 2021/C/96 werd eerst uitgesteld tot 1 april 2022, daarna tot 1 september 2022.

  De administratie kondigt nu aan in haar circulaire 2022/C/72 van 19 juli 2022 dat de inwerkingtreding wordt opgeschort. De aangehaalde reden: “Om een uniforme toepassing tussen de lidstaten te verzekeren werd beslist om verschillende Europese instanties te consulteren over voornoemde problematiek”...

  Meer info
 68. Aangifte belasting niet-inwoners aanslagjaar 2022 (natuurlijke personen)

  In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2022 werd de aangifte inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) gepubliceerd. Afgekort Aangifte BNI/Nat.Pers. AJ 2022 (inkomstenjaar 2021)...

  Meer info
 69. Verhuur van gemeubeld logies: geen regeling kleine onderneming vanaf 2022

  Het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend is een handeling die onder bepaalde voorwaarden onderworpen is aan de btw (artikel 44, §3, 2° a) WBTW). Vanaf 1 januari 2022 kunnen de belastingplichtigen die deze diensten verrichten niet meer opteren voor de regeling kleine ondernemingen met een maximale omzet van 25.000 € (Wet van 27 december 2021). Vanaf 1 juli 2022 wordt bovendien de termijn beperkt tot een verblijf van minder dan drie maanden...

  Meer info
 70. Verbouwingswerken aan 6 %: attest afnemer wordt vervangen door factuurvermelding !

  Om het verlaagd tarief van 6 % te kunnen toepassen bij renovatie en verbouwingswerken aan privéwoningen was het noodzakelijk dat de afnemer van de dienst een attest afleverde aan de aannemer, waarbij enerzijds de ouderdom van de woning werd bevestigd alsmede het gebruik ervan voor hoofdzakelijk privé-bewoning. Via de wet van 27 december 2021 (BS van 31 december 2021) wordt dit attest afgeschaft en vervangen door een factuurvermelding...

  Meer info
 71. De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2023

  De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2023 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2022 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2023 (kalenderjaar 2022). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2023, 2022 en 2021 op een overzichtelijke manier snel terug.

  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2025.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2024.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2022.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2021.
  Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2020.
  Zie ook: geïndexeerde...

  Meer info
 72. Aanpassingen aan het VVPR-bis regime vanaf 1 januari 2022

  Via het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen wordt het VVPRbis-stelsel verstrengd ten aanzien van dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022.

  In het VVPRbis stelsel worden de roerende voorheffing (RV) en de personenbelasting (PB), onder bepaalde voorwaarden, verminderd wat de dividenden betreft die kleine vennootschappen uitkeren m.b.t. nieuwe aandelen op naam uitgereikt n.a.v. nieuwe inbrengen in geld die zijn gedaan vanaf 1 juli 2013. In een eerste fase wordt de belasting verlaagd tot 20 % voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng. Vervolgens wordt de belasting verminderd tot 15 % voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng (art. 269, § 2 WIB 1992)...

  Meer info
 73. OSS-aangifte indienen is een keuze

  De mogelijkheid om de buitenlandse btw te voldoen via de OSS-aangifte is geen verplichting, maar een keuze. In sommige gevallen is het aangewezen om niet te opteren voor het indienen van OSS-aangiftes. Denk bijvoorbeeld aan volgende situaties:...

  Meer info
 74. OSS-aangifte voor B2C-diensten vanaf 1 juli 2021

  Vanaf 1 juli 2021 geldt zowel voor de langs elektronische weg verrichte diensten (TBE-diensten) als voor de andere B2C-diensten de mogelijkheid om de buitenlandse btw aan te geven via de OSS-aangifte. Daardoor is het niet langer nodig om in een andere lidstaat een btw-nummer aan te vragen en in het buitenland periodieke btw-aangiftes in te dienen. Eens u kiest voor de OSS-aangifte, geldt die keuze voor alle B2C-diensten waarover buitenlandse btw verschuldigd is, en ook voor de intracommunautaire afstandsverkopen...

  Meer info
 75. OSS-aangifte ook voor B2C-diensten met afwijkende lokalisatieregels

  De vroegere MOSS-regeling voor elektronische diensten (MOSS = Mini One Stop Shop) is omgevormd naar een ruimer OSS-systeem (OSS = One Stop Shop). Vanaf 1 juli 2022 is de OSS-aangifte ook mogelijk voor alle B2C-diensten die op basis van de afwijkende lokalisatieregels geacht worden plaats te vinden in een andere lidstaat...

  Meer info
 76. OSS-aangifte en de intracommunautaire afstandsverkopen

  Met intracommunautaire afstandsverkopen worden bedoeld: de verkoop van goederen die door of voor rekening van de leverancier vanuit een lidstaat worden verzonden naar een particulier in een andere lidstaat of naar een lid van de groep van vier wiens intracommunautaire verwerving niet aan de btw onderworpen is (B2C)...
  Meer info
 77. OSS-aangifte: kenmerken van het OSS-systeem

  De OSS-aangifte zorgt voor een vereenvoudiging ten aanzien van leveranciers die intracommunautaire afstandsverkopen van goederen doen aan particulieren alsook voor verrichters van diensten aan particulieren waarbij die diensten in een andere lidstaten worden gelokaliseerd. Via het OSS-systeem kunnen zij de verschuldigde buitenlandse btw ten aanzien van alle EU-lidstaten aangeven en betalen via één elektronische kwartaalaangifte...

  Meer info
 78. Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 januari 2022

  De Vlaamse Regering heeft in haar Septemberverklaring 2021 een aantal wijzigingen aan de registratiebelasting aangekondigd. Dit is nog geen definitieve wetgeving. De informatie op deze pagina licht deze wijzigingen dus enkel toe onder het expliciete voorbehoud dat het Vlaams Parlement nog over de te wijzigen regelgeving zal beslissen in de komende maanden.​...

  Meer info
 79. Snellere teruggave VenB/RPB/BNI na tijdig ingediende aangifte

  De uiterste indieningsdatum voor de aangiften VenB – RPB – BNI-Ven voor aanslagjaar 2021, met balansdata van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021, is 28 oktober 2021...

  Meer info
 80. Verlenging verlaging interesten inzake btw tot 30 september 2021

  Op 23 augustus 2021 publiceert de Administratie haar circulaire nr. 2021/C/79 betreffende de verlenging van de verlaging van de intersten inzake btw in het kader van de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie...

  Meer info
 81. Vanaf 01 januari 2022 worden medici en paramedici (althans gedeeltelijk) btw-plichtig

  De wet van 11 juli 2021 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van  20 juli 2021) beperkt de btw-vrijstelling voor medische verzorging (zie ook doc nr. 55K1369). Alleen nog therapeutische behandelingen en ingrepen zullen vanaf 1 januari 2022 nog onder de vrijstelling inzake btw vallen. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de paramedische beroepen ook beter in lijn gebracht met de EU- richtlijn...

  Meer info
 82. Verplicht online indienen van aanvragen tot aanvang, wijziging en stopzetting van een btw-activiteit

  Op de website van de FOD Financiën werd gepubliceerd dat wanneer u een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A), een aangifte tot wijziging (formulier 604B) of tot stopzetting van een btw-activiteit (formulier 604C) moet indienen, u dit verplicht online moet indienen (via MyMinfin> Nuttige links) vanaf 12 juli 2021....

  Meer info
 83. Vrijstelling beroepsonderwijs - geen teruggaaf van btw zonder verbeterstukken

  Het hof van beroep te Gent stelt dat het recht op teruggaaf van eerder voldane maar geregulariseerde btw enkel mogelijk is wanneer daarvoor ook de nodige verbeterende stukken worden uitgereikt aan de medecontractanten van de betreffende diensten (HvB. Gent van 16 februari 2021)...

  Meer info
 84. Hervorming erfbelasting met ingang van 1 juli 2021

  Met het decreet van 19 maart 2021 (gepubliceerd op 7 april 2021) wijzigt de Vlaamse overheid enkele belangrijke regels inzake de Vlaamse erfbelasting, en dit met uitwerking voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021...

  Meer info
 85. Vergroening bedrijfswagens

  De regering-De Croo heeft dinsdagnacht 18 mei 2021 een akkoord gesloten over de vergroening van de bedrijfswagens. Ondertussen heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit goedgekeurd. De tekst moet nu naar de Raad van State en daarna naar de Kamer...

  Meer info
 86. Aangifte vennootschapsbelasting Aj 2021

  Het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting (formulier 275.1) met betrekking tot aanslagjaar 2021 werd op 26 mei 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB van 17 mei 2021). Het aangifteformulier vennootschapsbelasting bevat vooral verschillen met vorig jaar ingevolge de vele steunmaatregelen die zijn ingevoerd omwille van corona...

  Meer info
 87. Omzetting van vennootschapsvorm: procedure en formaliteiten

  Vrijwillige aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het WVV en de omzetting van vennootschapsvorm WVV voor 1 januari 2024 : Wat is de concrete procedure en wat zijn de formaliteiten...

  Meer info
 88. Btw-wijzigingen via de wet van 2 april 2021

  De wet van 2 april 2021 (B.S. van 13 april 2021) brengt de volgende wijzigingen aan op het vlak van btw:...

  Meer info
 89. Belastingvermindering bij kwijtschelding huur - modelovereenkomst

  Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een federale belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur.

  In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet...

  Meer info
 90. UBO: documenten toevoegen uiterlijk 31 augustus 2021

  Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Er werd uitstel verleend tot 31 augutsuts 2021 om de bijlagen toe te voegen aan het UBO...

  Meer info
 91. Eénloketsysteem OSS aangifte vanaf 1 juli 2021

  Door de hervorming van de toepasselijke btw-regels op verkopen op afstand en op de B2C diensten die worden verricht in andere lidstaten van de EU, wordt het MOSS systeem uitgebreid en omgevormd naar een éénloketsysteem (OSS genoemd). Die Europese hervorming zal in alle lidstaten van de EU op gelijkvormige wijze gelden vanaf 1 juli 2021...
  Meer info
 92. Aangifte personenbelasting 2021. Wat is nieuw?

  De belastingaangifte voor aanslagjaar 2021 is op 19 maart 2021 verschenen op de website van Financiën...

  Meer info
 93. Webverkopen: nieuwe regels inzake btw op 1 juli 2021 !

  Vanaf 1 juli 2021 wordt een nieuwe regeling inzake btw van kracht op webverkopen van goederen (verkopen op afstand) en op de telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (TBE). Het bestaande ‘MOSS’ systeem wordt dan vervangen door een groter éénloketsysteem ‘OSS’ genoemd. Daardoor wordt het ook mogelijk om andere B2C transacties via deze OSS aangifte aan te geven. Voorts wordt ook een nieuw éénloketsysteem voor invoer toepasselijk (IOSS)- (zie wetsontwerp van 4 maart 2021, document 551820)...

  Meer info
 94. Voordeel van alle aard firmawagen

  Het voordeel van alle aard uit het privégebruik van een personenwagen, auto dubbel gebruik en minibus berekend aan de hand van volgende formule: VAA = cataloguswaarde × CO2-percentage × ouderdomspercentage × 6/7

  Het KB tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig werd op 24.12.2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad...

  Meer info
 95. Werkelijke of forfaitaire waardering van voordelen van alle aard: wetgever wil ingrijpen

  Wetgever wil de fiscaal gunstige rechtspraak over de werkelijke waarde van de voordelen van alle aard buiten spel zetten...

  Meer info
 96. Belastingvermindering van 30% voor kwijtgescholden handelshuur

  De Minister van Financiën bereidt een opvallende ondersteuningsmaatregel voor, namelijk een belastingvermindering van 30 % op de huur die verhuurders kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021...

  Meer info
 97. Seminarie + boek aftrekbare kosten: btw en belastingen 2023

  Het boek aftrekbare kosten 2020 licht kost per kost toe hoe de regels van aftrekbaarheid in de btw en in de directe belastingen ineen zitten...

  Meer info
 98. Nieuwe verenigingswerk in de sportsector

  De oude regeling van het onbelast bijverdienen (verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers) werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd, maar met behoud van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de activiteiten geleverd tot en met 31 december 2020. Er was dus nood aan een nieuwe regeling. Er werd een aangepaste regeling voor het verenigingswerk (beperkt tot de sportsector) ingevoerd met de Wet van 24.12.2020 betreffende het verenigingswerk (BS 31.12.2020)...

  Meer info
 99. Brexit : gevolgen vanaf 1 januari 2021

  Op 24 december 2020 bereikten de Europese Unie enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds een principeakkoord over de tekst van een bilaterale Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen beide Partijen. Door dit akkoord werd het no-deal scenario (enigszins) vermeden...

  Meer info
 100. Tijdelijk verlaagd btw-tarief : COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte

  De Administratie publiceert vandaag haar administratieve circulaire nr. 2021/C/3 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor COVID-19-vaccins en medisch hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte...

  Meer info
Pagina