De wet van 6 februari 2024 (B.S. 20 februari 2024) voert vanaf 1 januari 2026 een veralgemeende verplichting in tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen BTW-plichtigen (B2B) (zie ook Parl.St. Kamer 2023-24, 55-3743/001 en 002).

De elektronische facturen zullen moeten worden uitgereikt in een gestructureerd formaat dat automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt via het Europees netwerk, PEPPOL genaamd (nieuw art. 1, § 13, 3° W.BTW). De invoering betekent het einde van pdf-facturen die per e-mail worden verzonden.

Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

Meer informatie kan u terugvinden in onze fiscale databank practinet.be 

Om de daarmee samengaande kosten qua noodzakelijke IT-ontwikkelingen te temperen, voorziet de wetgever een fiscale gunstmaatregel ten voordele van zelfstandigen en kleine vennootschappen (Wet van 06 februari 2024, B.S. 20.02.2024).

Zo zijn de kosten verbonden aan factureringspakketten voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in een gestructureerde vorm die automatische en elektronische verwerking mogelijk maken (bv. abonnementskosten voor een factureringspakket) voor hen 120% aftrekbaar (nieuw art. 64ter, lid 1, 1° WIB 1992).

Het gaat uitsluitend om de rechtstreekse kosten met betrekking tot het voorbereiden van het voldoen aan de elektronische factureringsverplichtingen waarvoor de onderneming ervoor opteert om deze niet te activeren, of die niet voor een activering in aanmerking komen.

De afschrijvingen, bv. van facturatiesoftware die de kleine vennootschap of eenmanszaak zou kopen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de verhoogde kostenaftrek.

Worden dus beoogd: de periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten, evenals de advieskosten die specifiek worden gemaakt voor de voorbereiding of de operationalisering van de e-facturering (MvT, p. 34-35).

In de vennootschapsbelasting geldt de verhoogde aftrek enkel voor kleine vennootschappen (nieuw art. 194octies, lid 2 WIB 1992).

De 120% kostenaftrek is niet gekoppeld aan de onaantasbaarheidsvoorwaarde in de vennootschapsbelasting en moet dus niet geboekt worden. De extra kostenaftrek zal verlopen via de verhoging van de beginstand van de belastbare reserves op het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting. Zelfstandigen met een eenmanszaak verhogen het bedrag van de aftrekbare kost tot 120% bij het invullen van de aftrekbare beroepskosten op hun aangifteformulier.

De verhoogde kostenaftrek geldt niet voor afschrijvingen. Wat de kosten betreft die wel worden geactiveerd en dus afgeschreven, zal vanaf 1 januari 2025 het basistarief van de investeringsaftrek (zoals van toepassing voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen) permanent worden verhoogd naar 20 % voor digitale vaste activa (MvT, p. 14-15 en 34). Daarmee zijn o.m. bedoeld investeringen in software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen.

Via de verhoogde kostenaftrek van 120 % (voor kosten andere dan afschrijvingen) en via de aangekondigde verhoogde investeringsaftrek van 20 % (voor kosten die wel worden geactiveerd en dus afgeschreven), zal er met betrekking tot uitgaven in het kader van gestructureerde elektronische facturering fiscaal een gelijke behandeling gelden, ongeacht of de uitgave de vorm aanneemt van een investering of een zuivere kost (MvT, 34).

Inwerkingtreding verhoogde kostenaftrek.

Deze verhoogde kostenaftrek is van toepassing vanaf aanslagjaar 2025 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2024.

De verhoogde kostenaftrek treedt terug buiten werking vanaf aanslagjaar 2029 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2028.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?