De wet van 19 december 2023 (BS 28 december 2023) betreft de Belgische omzetting van de Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie. De zogenaamde Pillar 2.

Meer informatie over dit topic is raadpleegbaar in onze fiscale databank practinet.be

Hieronder vindt u de concordatietabellen of omzettingstabellen in beide richtingen:

Omzettingstabel Richtlijn (EU) 2022/2523 → Belgische wet

Omschrijving Richtlijn (EU) 2022/2523 Belgische wet
Algemene bepalingen - Onderwerp Art. 1 Art. 2, § 2
Toepassingsgebied - Algemeen Art. 2.1 Art. 5, § 1
Toepassingsgebied - Proratering van de opbrengstendrempel Art. 2.2 Art. 5, § 2
Toepassingsgebied - Uitgesloten entiteiten Art. 2.3 Art. 6
Algemene bepalingen - Definities Art. 3 Art. 3
Algemene bepalingen - definities Art. 3, 1) tot 44) Art. 3, 1° tot 44°
Algemene bepalingen - Locatie van een groepsentiteit Art. 4 Art. 4
IIR EN UTPR - Uiteindelijke moederentiteit in de Unie Art. 5 Art. 31, § 1, 1°
IIR EN UTPR - Tussenliggende moederentiteit in de Unie Art. 6 Art. 31, § 1, 2° en
Art. 31, § 2
IIR EN UTPR - In de Unie gevestigde en door een uitgesloten uiteindelijke moederentiteit gehouden tussenliggende moederentiteit Art. 7 Art. 31, § 1, 2° en
Art. 31, § 2
IIR EN UTPR - Partieel gehouden moederentiteit in de Unie Art. 8 Art. 31, § 1, 3° en
Art. 31, § 3
IIR EN UTPR - Toerekening van de bijheffing krachtens de IIR Art. 9 Art. 32
IIR EN UTPR - IIR-verrekeningsmechanisme Art. 10 Art. 33
IIR EN UTPR - Gekwalificeerde binnenlandse bijheffing Art. 11. 1 en 11.2 Art. 27 tot 29
(hoofdstuk 6)
IIR EN UTPR - Definitie - gekwalificeerde binnenlandse bijheffing Art. 11 Art. 3, 28°
IIR EN UTPR - Toepassing van een UTPR op de volledige MNO-groep Art. 12 Art. 35
IIR EN UTPR - Toepassing van de UTPR in de jurisdictie van een uiteindelijke moederentiteit Art. 13 Art. 35
IIR EN UTPR - Berekening en toerekening van het bedrag aan UTPR-bijheffing Art. 14 Art. 36
Kwalificerend inkomen (verlies) - Bepaling van het kwalificerende inkomen of verlies Art. 15 Art. 8
Kwalificerend inkomen (verlies) - definities Art. 16.1 Art. 3, 48° tot 55°
Kwalificerend inkomen (verlies) - Aanpassingen voor de bepaling van het kwalificerende inkomen of verlies Art. 16 Art 9 en Art. 13
Kwalificerend inkomen (verlies) - Uitsluiting van inkomen uit internationale scheepvaart Art. 17 Art. 10
Kwalificerend inkomen (verlies) - Toerekening van het kwalificerende inkomen of verlies tussen een hoofdentiteit en een vaste inrichting Art. 18 Art. 11
Kwalificerend inkomen (verlies) - Toerekening van het kwalificerende inkomen of verlies van een doorstroomentiteit Art. 19 Art. 12
Aangepaste betrokken belastingen - Betrokken belastingen Art. 20 Art. 14
Aangepaste betrokken belastingen - Berekening Art. 21 Art. 15
Aangepaste betrokken belastingen - Totaal bedrag van de aanpassing voor uitgestelde belastingen Art. 22 Art. 17
Aangepaste betrokken belastingen - Keuze met betrekking tot kwalificerend verlies Art. 23 Art. 18
Aangepaste betrokken belastingen - Specifieke toerekening van betrokken belastingen die op bepaalde soorten groepsentiteiten drukken Art. 24 Art. 19
Aangepaste betrokken belastingen - Aanpassingen en belastingtariefwijzigingen na indiening Art. 25 Art. 20
Bepaling van het effectieve belastingtarief Art. 26 Art. 21
Berekening van de bijheffing Art. 27 Art. 22
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Op substance gebaseerde inkomensuitzondering - Definities Art. 28.1 Art. 3, 56° tot 58°
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Op substance gebaseerde inkomensuitzondering Art. 28 Art. 23
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Aanvullende bijheffing Art. 29 Art. 24
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - De minimis-uitzondering Art. 30 Art. 25
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - In minderheidseigendom gehouden groepsentiteiten - Definities Art. 31.1 Art. 3, 62° tot 65°
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - In minderheidseigendom gehouden groepsentiteiten Art. 31 Art. 26
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Veilige havens Art. 32 Art. 63 en Art. 64
Herstructureringen en holdingstructuren - Definities Art. 33.1 Art. 3, 46° en 47°
Herstructureringen en holdingstructuren - Toepassing van de geconsolideerde opbrengstendrempel op fusies en splitsingen van groepen Art. 33 Art. 7
Herstructureringen en holdingstructuren - Groepsentiteiten die aansluiten bij een MNO-groep of een omvangrijke binnenlandse groep of die verlaten Art. 34 Art. 37
Herstructureringen en holdingstructuren - definities: reorganisatie, niet-kwalificerende winsten of verliezen Art. 35.1 Art. 3, 60° en 61°
Herstructureringen en holdingstructuren - Overdracht van activa en passiva Art. 35 Art. 38
Herstructureringen en holdingstructuren - Joint ventures Art. 36 Art. 39
Herstructureringen en holdingstructuren - MNO-groepen met verschillende moedermaatschappijen Art. 37 Art. 40
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Uiteindelijke moederentiteit die een doorstroomentiteit is Art. 38 Art. 41
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Uiteindelijke moederentiteit onderworpen aan een aftrekbaardividendregime Art. 39 Art. 42
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - In aanmerking komende uitkeringsbelastingstelsels Art. 40 Art. 43
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Bepaling van het effectieve belastingtarief en de bijheffing voor een beleggingsentiteit Art. 41 Art. 44
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Keuze om een beleggingsentiteit als een fiscaal transparante entiteit te behandelen Art. 42 Art. 45
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Keuze om een methode van belastbare uitkering toe te passen Art. 43 Art. 46
Administratieve bepalingen - Aangifteverplichtingen Art. 44 Art. 53 tot Art. 57, § 1
Administratieve bepalingen - Keuzemogelijkheden Art. 45 Art. 58 en Art. 59
Administratieve bepalingen - Sancties Art. 46 Art. 61
Overgangsregels - Fiscale behandeling van uitgestelde belastingvorderingen, uitgestelde belastingverplichtingen en overgedragen activa bij overgang Art. 47 Art. 65
Overgangsregels - Tijdelijke versoepeling voor de op substance gebaseerde inkomensuitzondering Art. 48 Art. 66
Overgangsregels - Beginstadium van de vrijstelling van MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen van de IIR en de UTPR Art. 49 Art. 67
Overgangsregels - Keuze voor uitgestelde toepassing van de IIR en de UTPR Art. 50 Optie niet toegepast
Overgangsregels - Tijdelijke versoepeling van de aangifteverplichtingen Art. 51 Art. 57, § 2
Slotbepalingen - Beoordeling van gelijkwaardigheid Art. 52 /
Slotbepalingen - Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie Art. 53 /
Slotbepalingen - Informatieverstrekking aan het Europees Parlement Art. 54 /
Slotbepalingen - Bilaterale overeenkomst over vereenvoudigde rapportageverplichtingen Art. 55 /
Slotbepalingen - Omzetting Art. 56 Art. 68
Slotbepalingen - Evaluatie door de Commissie van de uitvoering van pijler 1 Art. 57 /
Slotbepalingen - inwerkingtreding richtlijn Art. 58 /
Slotbepalingen - Adressaten Art. 59 /

Omzettingstabel Belgische wet → Richtlijn (EU) 2022/2523

Omschrijving Belgische wet Richtlijn (EU) 2022/2523
Aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet Art. 1 /
Omzetting richtlijn (EU) 2022/2523 Art. 2, § 1 /
Algemene bepalingen - Onderwerp Art. 2, § 2 Art. 1
Algemene bepalingen - definities Art. 3, 1° tot 44° Art. 3, 1) tot 44)
OESO-modelvoorschriften - Definitie Art. 3, 45° /
Herstructureringen en holdingstructuren - Definities Art. 3, 46° en 47° Art. 33.1
Kwalificerend inkomen (verlies) - definities Art. 3, 48° tot 55° Art. 16.1
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Op substance gebaseerde inkomensuitzondering - Definities Art. 3, 56° tot 58° Art. 28.1
Uitgesloten entiteiten - definities Art. 3, 59° Art. 2.3
Herstructureringen en holdingstructuren - definities: reorganisatie, niet-kwalificerende winsten of verliezen Art. 3, 60° en 61° Art. 35.1
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - In minderheidseigendom gehouden groepsentiteiten - Definities Art. 3, 62° tot 65° Art. 31.1
Algemene bepalingen - Locatie van een groepsentiteit Art. 4 Art. 4
Toepassingsgebied - Algemeen Art. 5, § 1 Art. 2.1
Toepassingsgebied - Proratering van de opbrengstendrempel Art. 5, § 2 Art. 2.2
Toepassingsgebied - Uitgesloten entiteiten Art. 6 Art. 2.3
Herstructureringen en holdingstructuren - Toepassing van de geconsolideerde opbrengstendrempel op fusies en splitsingen van groepen Art. 7 Art. 33
Kwalificerend inkomen (verlies) - Bepaling van het kwalificerende inkomen of verlies Art. 8 Art. 15
Kwalificerend inkomen (verlies) - Aanpassingen voor de bepaling van het kwalificerende inkomen of verlies Art 9 Art. 16
Kwalificerend inkomen (verlies) - Uitsluiting van inkomen uit internationale scheepvaart Art. 10 Art. 17
Kwalificerend inkomen (verlies) - Toerekening van het kwalificerende inkomen of verlies tussen een hoofdentiteit en een vaste inrichting Art. 11 Art. 18
Kwalificerend inkomen (verlies) - Toerekening van het kwalificerende inkomen of verlies van een doorstroomentiteit Art. 12 Art. 19
Kwalificerend inkomen (verlies) - Aanpassingen voor de bepaling van het kwalificerende inkomen of verlies Art. 13 Art. 16
Aangepaste betrokken belastingen - Betrokken belastingen Art. 14 Art. 20
Aangepaste betrokken belastingen - Berekening Art. 15 Art. 21
Aangepaste betrokken belastingen - Overdracht van overtollige negatieve belastinglasten Art. 16 /
Aangepaste betrokken belastingen - Totaal bedrag van de aanpassing voor uitgestelde belastingen Art. 17 Art. 22
Aangepaste betrokken belastingen - Keuze met betrekking tot kwalificerend verlies Art. 18 Art. 23
Aangepaste betrokken belastingen - Specifieke toerekening van betrokken belastingen die op bepaalde soorten groepsentiteiten drukken Art. 19 Art. 24
Aangepaste betrokken belastingen - Aanpassingen en belastingtariefwijzigingen na indiening Art. 20 Art. 25
Bepaling van het effectieve belastingtarief Art. 21 Art. 26
Berekening van de bijheffing Art. 22 Art. 27
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Op substance gebaseerde inkomensuitzondering Art. 23 Art. 28
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Aanvullende bijheffing Art. 24 Art. 29
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - De minimis-uitzondering Art. 25 Art. 30
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - In minderheidseigendom gehouden groepsentiteiten Art. 26 Art. 31
IIR EN UTPR - Gekwalificeerde binnenlandse bijheffing - definiëring Art. 27 Art. 11
IIR EN UTPR - Gekwalificeerde binnenlandse bijheffing - mogelijkheid tot aanwijzen bij wie de bijheffing wordt geheven Art. 28 Art. 11
IIR EN UTPR - Gekwalificeerde binnenlandse bijheffing - minimis uitzondering geldt everzeer voor de binnenlandse bijheffing Art. 29 Art. 11
Vermeerdering in geval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Art. 30 /
IIR EN UTPR - Uiteindelijke moederentiteit in de Unie Art. 31, § 1, 1° Art. 5
IIR EN UTPR - Tussenliggende moederentiteit in de Unie Art. 31, § 1, 2° en
Art. 31, § 2
Art. 6 en Art. 7
IIR EN UTPR - Partieel gehouden moederentiteit in de Unie Art. 31, § 1, 3° en
Art. 31, § 3
Art. 8
IIR EN UTPR - Machtiging aan de Koning inzake de modaliteiten van de IIR-bijheffing Art. 31, § 4 /
IIR EN UTPR - Toerekening van de bijheffing krachtens de IIR Art. 32 Art. 9
IIR EN UTPR - IIR-verrekeningsmechanisme Art. 33 Art. 10
Vermeerdering in het geval ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Art. 34 /
IIR EN UTPR - Toepassing van de UTPR op de volledige MNO-groep / in de jurisdictie van een uiteindelijke moederentiteit Art. 35 Art. 12 en Art. 13
IIR EN UTPR - Berekening en toerekening van het bedrag aan UTPR-bijheffing Art. 36 Art. 14
Herstructureringen en holdingstructuren - Groepsentiteiten die aansluiten bij een MNO-groep of een omvangrijke binnenlandse groep of die verlaten Art. 37 Art. 34
Herstructureringen en holdingstructuren - Overdracht van activa en passiva Art. 38 Art. 35
Herstructureringen en holdingstructuren - Joint ventures Art. 39 Art. 36
Herstructureringen en holdingstructuren - MNO-groepen met verschillende moedermaatschappijen Art. 40 Art. 37
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Uiteindelijke moederentiteit die een doorstroomentiteit is Art. 41 Art. 38
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Uiteindelijke moederentiteit onderworpen aan een aftrekbaardividendregime Art. 42 Art. 39
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - In aanmerking komende uitkeringsbelastingstelsels Art. 43 Art. 40
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Bepaling van het effectieve belastingtarief en de bijheffing voor een beleggingsentiteit Art. 44 Art. 41
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Keuze om een beleggingsentiteit als een fiscaal transparante entiteit te behandelen Art. 45 Art. 42
Fiscale neutraliteit en uitkeringsregelingen - Keuze om een methode van belastbare uitkering toe te passen Art. 46 Art. 43
Verstiging en inning van de minimumbelasting - Bepalingen van de WIB 92 zijn van toepassing, behoudens afwijkingen Art. 47 /
Verstiging en inning van de minimumbelasting - gelijkstelling met een complexe aangifte Art. 48 /
Verstiging en inning van de minimumbelasting - artikelen 361 tot 364quater WIB 92 zijn niet van toepassing Art. 49 /
Aangifte inzake de binnenlandse bijheffing - Wie moet de aangifte indienen Art. 50 /
Aangifte inzake de binnenlandse bijheffing - Model van het aangifteformulier Art. 51 /
Aangifte inzake de binnenlandse bijheffing - Uiterste indieningsdatum Art. 52 /
Aangifteverplichtingen IIR-bijheffing en de UTPR-bijheffing - Indiening door de in België gevestigde groepsentiteit als principe Art. 53 Art. 44
Aangifteverplichtingen IIR-bijheffing en de UTPR-bijheffing - Vrijstelling van aangifteplicht door de in België gevestigde groepsentiteit Art. 54 Art. 44
Aangifteverplichtingen IIR-bijheffing en de UTPR-bijheffing - Model van het aangifteformulier Art. 55 Art. 44
Aangifteverplichtingen IIR-bijheffing en de UTPR-bijheffing - Afwijkend model van het aangifteformulier wanneer de moederentiteit gelijkwaardige voorschiften toepast Art. 56 Art. 44
Aangifteverplichtingen IIR-bijheffing en de UTPR-bijheffing - Uiterste indieningsdatum Art. 57 § 1 Art. 44
Overgangsregels - Tijdelijke versoepeling van de aangifteverplichtingen Art. 57, § 2 Art. 51
Administratieve bepalingen - Keuzemogelijkheden Art. 58 Art. 45.1
Administratieve bepalingen - Geldigheidsduur van de keuzemogelijkheden Art. 59 Art. 45.2
Administratieve bepalingen - Bewijsmiddelen van de administratie Art. 60 /
Administratieve bepalingen - Sancties Art. 61 Art. 46
Voorafgaande beslissingen Art. 62 /
Berekening van het effectieve belastingtarief en de bijheffing - Veilige havens Art. 63 Art. 32
Verschuldigde bijheffing gedurende de overgangsperiode voor de in een jurisdictie gelijk aan nul Art. 64 Art. 32
Overgangsregels - Fiscale behandeling van uitgestelde belastingvorderingen, uitgestelde belastingverplichtingen en overgedragen activa bij overgang Art. 65 Art. 47
Overgangsregels - Tijdelijke versoepeling voor de op substance gebaseerde inkomensuitzondering Art. 66 Art. 48
Overgangsregels - Beginstadium van de vrijstelling van MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen van de IIR en de UTPR Art. 67 Art. 49
Slotbepalingen - Omzetting en inwerkingtreding Art. 68 Art. 56
Wijzigingen WIB 92 - Ontvangen vergoeding voor de minimumbelasting is vrijgesteld Art. 69 /
Wijzigingen WIB 92 - Betaling van de vergoeding voor de minimumbelasting en de minimumbelasting zelf zijn verworpen uitgaven Art. 70 /
Wijzigingen WIB 92 - Keuze voor de vererekening van het belastingkrediet voor O&O Art. 71 /
Wijzigingen WIB 92 - Inwerkingtreding Art. 72 /
Minnelijke en gedwongen invordering - minimumbelasting voor multinationals Art. 73 /
Minnelijke en gedwongen invordering - toevoeging minimumbelasting Art. 74 /
Minnelijke en gedwongen invordering - Hoofdelijke aansprakelijkheid van groepsentiteiten voor de minimumbelasting Art. 75 /

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?