Algemene voorwaarden

Overeenkomst

 • Door in te schrijven aanvaardt de inschrijver/deelnemer dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • De prestaties van Practicali strekken ertoe informatie en opleiding te verschaffen aan de inschrijver/deelnemer o.a. door de organisatie van opleidingen, hierna aangeduid als "seminaries".
 • Documenten en aanbiedingen van Practicali scheppen geen verbintenissen in hoofde van Practicali. De overeenkomst tussen Practicali en de inschrijver/deelnemer komt slechts tot stand naar aanleiding van de facturatie of uitdrukkelijke bevestiging door Practicali.
 • De prijzen van Practicali (behoudens anders vermeld) zijn exclusief btw.
 • Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de documentatie die tijdens de seminaries ter beschikking wordt gesteld, niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Practicali.
 • De inschrijver/deelnemer neemt kennis van het feit dat Practicali, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de seminaries.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Practicali niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Practicali in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • De algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de inschrijver/deelnemer, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Practicali. Practicali behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Kortrijk.

Betalingsvoorwaarden

De inschrijver/deelnemer verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 14 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 euro.

De deelnemer is steeds samen met de inschrijver en de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Practicali, indien er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling van de factuur.

Wijzigingsprocedure

Wijziging van de inschrijvingsgegevens voor een bepaald seminarie (en in het bijzonder zich laten vervangen) gebeurt kosteloos indien dit uiterlijk twee werkdagen vóór het seminarie wordt aangevraagd via de website. Bij latere wijzigingen kan een administratiekost van 20 euro worden aangerekend. Wijzigingen doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de oorspronkelijke inschrijver/deelnemer in geval er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling van de factuur.

Practicali behoudt zich het recht voor het programma, de spreker(s) of de locatie te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden Practicali ertoe dwingen en dit zonder dat de inschrijver/deelnemer een schadevergoeding of andere financiële compensaties hiervoor kan verhalen. Uiteraard wordt de inschrijver/deelnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Annulatieprocedure seminaries

Annuleren dient te gebeuren via de website. Annulaties worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van het seminarie in kwestie. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen (zie wijzigingsprocedure).

Practicali behoudt zich het recht voor het seminarie te annuleren in geval van minder dan acht inschrijvingen of overmacht. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen wordt de inschrijver/deelnemer hiervan uiterlijk 10 dagen vóór het seminarie op de hoogte gebracht. In geval van annulatie door overmacht wordt de inschrijver/deelnemer hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht kan de deelnemer/inschrijver hiervoor géén schadevergoeding of andere financiële compensaties verhalen. In voorkomend geval wordt de factuur binnen de 7 werkdagen gecrediteerd en wordt het inschrijvingsgeld binnen dezelfde termijn teruggestort.

Retourrecht boeken

Voor boeken geldt een retourrecht van de boeken gedurende 14 dagen na de levering. Het is wel van belang dat het boek in goede staat is. Boeken die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor restitutie in aanmerking. Voordat je een boek retour zendt, moet je in het bezit zijn van een retournummer. Je kunt een retournummer aanvragen door het sturen van een mail naar info@practicali.be.

Privacy en copyright

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Practicali.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Practicali verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Disclaimer

Practicali kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Practicali kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Behoudens de expliciete verbintenissen, is de aansprakelijkheid van Practicali beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

Practicali is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Practicali is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de inschrijver/deelnemer, noch is Practicali aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de deelnemer of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Indien de aansprakelijkheid van Practicali wordt weerhouden, is Practicali er enkel toe gehouden het seminarie te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.