Gewijzigde berekeningswijze van de referentie-CO2-uitstoot vanaf 2024

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een akkoord bereikt binnen de federale regering voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot. Die vormt een belangrijke parameter bij de berekening van het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens. De hervormde berekeningsmethode houdt rekening met het totale wagenpark en zorgt zo voor een correcte en representatieve berekening. Zo worden mensen die nog niet konden kiezen voor een elektrische bedrijfswagen of geconfronteerd worden met productievertragingen niet nodeloos geviseerd en gaat de vergroening van het bedrijfswagenpark in sneltreinvaart verder.

Voordeel alle aard firmawagen 2024

Schrijf u in voor de volgende sessies van onze fiscale club en krijg toegang tot onze fiscale databank Practinet.

“De vergroening van de bedrijfswagens heeft een heel helder doel voor ogen: tegen 2026 een verregaande omslag maken richting elektrische bedrijfswagens. De duidelijkheid overtuigde reeds duizenden werkgevers en maakt van de hervorming een groot succes. Maar we moeten ook realistisch zijn, nog niet elke werknemer kreeg, om uiteenlopende redenen, de kans om voor een elektrische bedrijfswagen te kiezen. Dan is het logisch dat we hen niet confronteren met een kunstmatige belastingverhoging. Daarom grijpen we vandaag in, zonder te raken aan de heldere doelstelling van de vergroening van het bedrijfswagenpark. ”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën,
belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Tot vandaag werd bij de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot die gebruikt wordt om het voordeel alle aard te berekenen, enkel rekening gehouden met de NEDC-waarden van wagens. Doordat er steeds meer zuinige wagens ingeschreven worden daalt die referentie CO2-uitstoot jaarlijks, en stijgt het voordeel alle aard van fossiele wagens.

Sinds 2021 hebben nieuw ingeschreven fossiele wagens echter enkel een WLTP-waarde. Cijfers van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) tonen echter aan dat sinds dit jaar het aantal wagens waarvoor een NEDC-uitstoot kan worden vastgesteld gedaald is naar 39% (incl. elektrische wagens). Elektrische wagens wegen daardoor voor 44% door in de berekening terwijl zij in realiteit maar 17% van het totaal aantal inschrijvingen uitmaken. Minister Van Peteghem oordeelde dan ook dat de vroegere berekening niet langer representatief is.

Op voorstel van Minister Van Peteghem besliste de Regering om de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot vanaf inkomstenjaar 2024 te moderniseren. Voortaan zal men rekening houden met alle wagens. Voor auto’s waarvan de NEDC-emissie bekend is, wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde; voor auto’s waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt rekening gehouden met de WLTP-waarde; en voor elektrische auto’s wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot. Op die manier komen we tot een correcte, representatieve berekening van de referentie-CO2-uitstoot.

Ondertussen gaat de vergroening van de bedrijfswagens, een hervorming van van minister Van Peteghem, onverminderd verder. De hervormde berekening van de VAA heeft geen enkele impact op de voorwaarden en doelstellingen van der hervorming die eind 2021 werden beslist en vastgelegd. Vanaf 2026 zullen enkel koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn.

Referentie CO2-uitstoot:

Kalenderjaar Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor Voertuigen met dieselmotor
2023 82 g/km 67 g/km
2024 78 g/km
(i.p.v. 51 g/km)
65 g/km
(i.p.v. 42 g/km)

Bron: Nieuwsbericht van 30 januari 2024: Minister Van Peteghem mildert voordeel alle aard bedrijfswagens zonder aan succesvolle hervorming te raken

Berekening van het voordeel van alle aard firmawagen

Het voordeel van alle aard uit het privégebruik van een personenwagen, stationwagen en minibus berekend aan de hand van volgende formule:

VAA = cataloguswaarde × leeftijdspercentage × CO2-percentage × 6/7

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een basiscoëfficiënt van 5,5% conform de referentie CO2-uitstoot van de wagen (art.36 §2, lid 4 WIB 1992). De Koning bepaalt jaarlijks die referentie-CO2-uitstoot die overeenkomt met dat basispercentage van 5,5%.
Bij een hogere CO2-uitstoot wordt het basispercentage van 5,5% verhoogd met 0,1 % per hogere CO2- gram, zonder dat het CO2-percentage kan stijgen boven 18%.

Bij een lagere CO2-uitstoot dan de referentiewaarde wordt het basispercentage verlaagd met 0,1 % per lagere CO2-gram, zonder dat het percentage kan dalen onder 4%.

De FOD Financiën laat weten dat het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig zo spoedig als mogelijk zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lagere referentie- CO2-uitstoot resulteert in hoger VAA auto
Daalt de referentie- CO2- uitstoot dan stijgt het belastbaar voordeel van alle aard dat uit bedrijfswagens voortvloeit. Dat zijn als het ware twee communicerende vaten. Door de nieuwe berekeningswijze op initiatief van de Minister van Financiën zal de basis-CO2-coëfficiënt 5,50% bedragen voor een CO2-uitstoot van:

  • 78 g/km in plaats van 51 g/km voor voertuigen met een bezine-, LPG- of aardgasmotor;
  • 65 g/km in plaats van 42 g/km voor voertuigen met dieselmotor.

Door de referentie CO2-uitstoten van 2024 op te trekken voorkomt de Minister dat het voordeel voor een firmawagen met verbrandingsmotor significant zou stijgen (tot wel 20% hoger)!

Ter info. De referentie-CO2-uitstoot is de voorbije jaren als volgt geëvolueerd (art. 18, §3, 9° KB/WIB 1992):

Kalenderjaar Voertuigen met een benzine, lpg- of aardgasmotor Dieselvoertuigen
2016 107 g/km 89 g/km
2017 105 g/km 87 g/km
2018 105 g/km 86 g/km
2019 107 g/km 88 g/km
2020 111 g/km 91 g/km
2021 102 g/km 84 g/km
2022 91 g/km 75 g/km
2023 82 g/km 67 g/km
2024 78 g/km
(i.p.v. 51 g/km)
65 g/km
(i.p.v. 42 g/km)

VOORBEELD

Nemen we een firmawagen Audi A5 (benzine) aangekocht op 27/05/2022 en die op diezelfde dag werd ingeschreven. De particuliere catalogusprijs bedroeg 45.426,46 euro en de werkelijk betaalde btw was 9.539,56 euro. De CO2-uitstoot bedraagt 128 g/km.

Het voordeel van alle aard voor het jaar 2023 bedroeg:

CO2-percentage = 5,5% + (128 g/km - 82 g/km) × 0,1% = 5,5% + 4,6% = 10,10%

(45.426,46 + 9.539,56) × 100% × 120/365 × 6/7 × 10,10% = 1.564,43
(45.426,46 + 9.539,56) × 94% × 245/365 × 6/7 × 10,10% = 3.003,41
Voordeel van alle aard 2023: 4.566,84

Het voordeel van alle aard voor het jaar 2024 (zonder ingrijpen van de Minister van Financiën):

CO2-percentage = 5,5% + (128 g/km - 51 g/km) × 0,1% = 5,5% + 7,7% = 13,20%

(45.426,46 + 9.539,56) × 94% × 121/366 × 6/7 × 13,20% = 1.932,65
(45.426,46 + 9.539,56) × 88% × 245/365 × 6/7 × 13,20% = 3.663,44
Voordeel van alle aard 2024 (zonder ingrijpen Minister van Financiën): 5.596,09

Het voordeel van alle aard voor het jaar 2024 (na ingrijpen van de Minister van Financiën):

CO2-percentage = 5,5% + (128 g/km - 78 g/km) × 0,1% = 5,5% + 5,0% = 10,50%

(45.426,46 + 9.539,56) × 94% × 121/366 × 6/7 × 10,50% = 1.537,34
(45.426,46 + 9.539,56) × 88% × 245/365 × 6/7 × 10,50% = 2.914,10
Voordeel van alle aard 2024 (na ingrijpen Minister van Financiën): 4.451,44

Conclusie:

Zonder het ingrijpen van de Minister van Financiën zou het voordeel van alle aard in 2024 gestegen zijn met 1.029,25 euro ten opzichte van 2023. Dit is een stijging met 22,54%.

Door het ingrijpen van de Minister van Financiën is het voordeel van alle aard in 2024 met 115,40 euro gedaald ten opzichte van 2023. Dit is een daling met 2,53%. De kleine stijging van het voordeel van alle aard door de daling van de referentie-uitstoot met 4 g/km wordt ruim gecompenseerd door de daling van de leeftijdscoëfficiënten met 6%.


Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief