Zie ook: Marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant voor kalenderjaar 2023 = 5,70%

Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan de vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor interesten toekennen. Dit is in de praktijk bijvoorbeeld het geval wanneer de rekening-courant van de bedrijfsleider of aandeelhouder een creditstand vertoont. Deze zogenaamde creditinteresten zijn voor de vennootschap dan slechts aftrekbaar in de mate dat:

  • de gehanteerde rente de marktrente niet overschrijdt;

en

  • het ontleende bedrag niet hoger uitvalt dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar. Het fiscaal gestort kapitaal is daarbij het absolute minimum.

Bij een te hoog aangerekende interestvoet of bij een te hoog leningsbedrag loopt de vennootschap het risico dat deze interest deels geherkwalificeerd zal worden in een (niet-aftrekbaar) dividend.

Marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant voor kalenderjaar 2024 = 8,02%

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2024!

Welke marktrente?

Sinds 1 januari 2020 is er een wettelijke omschrijving van deze marktconforme rentevoet voorzien. Indien het gaat om een niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde duurtijd (wat dus het geval is bij een creditstand R/C), is deze marktrente gebaseerd op de MFI-rentevoet  voor leningen tot 1.000.000 EUR met een variabel tarief en met een initiële  rentebepaling tot één jaar, van november van het voorgaande kalenderjaar, verhoogd met 2,5%.

Volgens de website van de NBB (http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl) bedroeg de MFI-rentevoet van november 2023  5,52%. Na toepassing van de verhoging met 2,5% betekent dit dat deze marktrente 8,02% bedraagt voor de interesten die betrekking hebben op 2024. Of dus: 2,32% meer dan het tarief van vorig jaar (wat 5,70% was)!

Let op: de vennootschap moet nog 30% RV inhouden op die creditinteresten toegekend aan de bedrijfsleider of aandeelhouder.

Indien een vennootschap een lening voor onbepaalde termijn toekent aan een andere vennootschap, moet ook hier de wettelijk bepaalde marktrente (8,02%) als maximum worden gehanteerd.

Merk op dat deze wettelijk bepaalde marktrente geldt voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd. Indien u daarentegen gebruik maakt van een lening met een bepaalde looptijd, dan kan u dus rekening houden met een rentevoet die marktconform is voor uw specifieke omstandigheden (bv. aan de hand van bankoffertes). Er kan in dat geval dus afgeweken worden van de (maximale) rentevoet van 8,02%.

Een bedrijfsleider of aandeelhouder die een niet-overdreven rekening-courant tegoed heeft op zijn vennootschap kan zich in 2024 een fiscaal aftrekbare interestvergoeding tegen een rentetarief van 8,02% laten toekennen door zijn vennootschap. Let op : de vennootschap moet wel 30% RV inhouden op die interesten.

Opgelet: Intrestlasten die betrekking hebben op een lening die werd aangegaan om een kapitaalvermindering of dividenduitkering te financieren, zijn niet noodzakelijk als beroepskost aftrekbaar met toepassing van artikel 49 WIB 92. Daartoe moet de vennootschap bewijzen dat deze interestlasten strekken tot het verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten.

Voor meer info zie Practinet:
Cassatie: Lening aangegaan voor financiering van een kapitaalvermindering of dividenduitkering is niet aftrekbaar
Interest op R/C voor terugbetaling kapitaal of inbreng zijn niet aftrekbaar

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief