Controle door de opsporingsdiensten van de btw-administratie

Een uitbater die gemeubeld logies aanbiedt via Booking.com en Airbnb en registreerd is voor btw-doeleinden kreeg onlangs een bezoek van de opsporingsdiensten van de btw-administratie.

Naderhand werd een boete van € 1.500 opgelegd voor het niet bijhouden van een dagontvangstenboek en € 500 voor het niet uitreiken van ontvangstbewijzen. In totaal dus € 2.000 boete.

Gelet dat er enkel via providers (type Airbnb en Booking.com) gewerkt wordt, ging de uitbater ervan uit dat het volstond om hun overzichten als (alternatief) dagontvangstenboek bij te houden. Die zaken zijn immers ook onveranderlijk, gelet een derde partij deze beheert.

Zijn deze boetes terecht?  Kan er nog iets tegen gedaan worden?

Het niet uitschrijven van de ontvangstbewijzen

Boete wat de ontvangstbewijzen betreft: 10 × € 50,00 = € 500,00

Booking/AirBnB komen enkel tussen voor de reservaties en de financiële afwikkeling. Deze platformen zijn niet erkend in het kader van de deeleconomie en de kleine ondernemingsregeling is uitgesloten.

In haar circulaire 2022/C/65 van 06.07.2022 onder punt 4.2.3 wijst de administratie de uitbaters van gemeubeld logies uitdrukkelijk op hun btw-verplichtingen:

Artikel 35, eerste lid, van de programmawet van 27.12.2021 legt de datum van inwerkingtreding van artikel 56bis, § 3, 6°, nieuw, van het Btw-Wetboek vast op 01.01.2022 om het mogelijk te maken dat de nieuwe regels onmiddellijk in werking treden. Tenzij ze de bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake btw met betrekking tot de deeleconomie kunnen genieten, zullen de personen die gemeubeld logies verschaffen aldus vanaf 01.01.2022 onderworpen zijn aan alle btw-verplichtingen die inherent zijn aan de belastingheffing op hun diensten (onder meer de identificatie voor btw-doeleinden, de uitreiking aan de afnemer van een rekening of ontvangstbewijs met betrekking tot die diensten, de indiening van de periodieke btw-aangiften en de betaling van de belasting).

Het uitreiken van een rekening of ontvangstbewijs (zgn. btw-bonnetje besteld bij een erkend drukker) bij het uitchecken van de klant is dus verplicht, tenzij er op dat moment een btw-factuur wordt uitgereikt (art. 22, § 2, laatste lid, KB/BTW nr. 1). Merk op dat in de hotelsector het btw-bonnetje quasi steeds vervangen door een factuur (Verslag aan de Koning bij het KB van 13.12.2022).

Als de uitbater dus tijdens de controle van de opsporingsdiensten de ontvangstbewijzen niet kan voorleggen en ook niet kan aantonen dat de facturen tijdig werden uitgereikt, is de boete van € 50 per niet uitgereikt ontvangstbewijs met een maximum van € 500 terecht.

Het niet houden van het dagontvangstenboek

Boete wat het ontvangstendagboek betreft: (eerste overtreding) € 1.500,00

De verplichting om een dagontvangstenboek bij te houden is opgelegd in artikel 14, §1, 3°, KB/BTW nr. 1 (laatst gewijzigd bij KB van 13.12.2022, BS 20.12.2022). De opsporingsambtenaar citeert hierbij artikel, 14, §1, 3°, eerste lid, KB/BTW nr. 1.

Het tweede lid van artikel 14, §1, 3°, KB/BTW nr. 1 (niet geciteerd) verduidelijkt dat het dagontvangstenboek zowel op papier als op elektronische wijze kan worden gehouden.

Het dagontvangstenboek dient zich op de bedrijfszetel te bevinden en moet bij controle worden voorgelegd. Dit principe is eveneens van toepassing wanneer het dagboek van ontvangsten op digitale wijze wordt gehouden. In dit geval is de belastingplichtige ertoe gehouden te verzekeren dat de ambtenaren van de administratie die belast is met de belasting over de toegevoegde waarde, op de bedrijfszetel toegang hebben tot de gegevens van het dagboek van ontvangsten (punt 32, circ. 2020/C/20).

Overeenkomstig punt 34 van de circulaire 2020/C/20 wordt het niet houden van het dagontvangstenboek krachtens artikel 70, § 4, van het Btw-Wetboek bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 euro tot 5.000 euro per overtreding. Het bedrag van deze geldboete wordt, naargelang de aard en ernst van de overtreding, bepaald volgens de schaal opgenomen in de Bijlage, Afdeling 3, bij het koninklijk besluit nr. 44 van 09.07.2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.

De opgelegde sanctie door de opsporingsambtenaar bedraagt € 1.500,00 voor het niet houden van het dagontvangstenboek (1ste overtreding).

Ik ben het niet eens met een opgelegde boete. Wat kan ik doen?

De administratieve btw-boeten zijn van rechtswege verschuldigd. Dat betekent dat de boete automatisch intreedt op grond van de wet.

De verbaliserende ambtenaar heeft dus niet zelf de bevoegdheid om te bepalen of:

  • de boete al dan niet wordt opgelegd,
  • de boete wordt verminderd in functie van de omstandigheden van een specifiek dossier.

U kan een bezwaarschrift indienen (via MyMinfin)

U kunt een bezwaarschrift indienen als u meent dat de vastgestelde feiten niet correct zijn.

Wat het niet uitreiken van de ontvangstbewijzen betreft wordt dit een moeilijke zaak aangezien er noch facturen, noch ontvangstbewijzen kunnen worden voorgelegd.

Wat het niet houden van het dagontvangstenboek betreft kan er geargumenteerd worden dat het houden ervan niet noodzakelijk was. De periodiek overzichten werden ingeboekt en verwerkt 'als verkoopfactuur'. Op basis hiervan lijkt een dagontvangstenboek overbodig gezien dat er een periodiek overzicht tegenover staat (van een derde partij, objectief en onwijzigbaar).

Er kan dus geprobeerd worden om kwijtschelding te vragen van de boete van € 1.500,00 voor het niet houden van het dagontvangstenboek op basis van de maandelijkse

  • facturen en
  • de overzichten die je ontvangt.

We raden toch aan één bezwaarschrift in te dienen voor beide boetes rekening houdende met de overzichten die je van beide providers krijgt. Het is dus rekenen op de goodwill en begrip van de Administratie...
We merken in de praktijk echter dat de administratie vaak een heel steng standpunt inneemt en géén vermindering of kwijtschelding verleent.

Een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering van de boete indienen is niet mogelijk

Helaas vallen beide boetes niet onder het boetebeleid waardoor een integrale kwijtschelding op basis hiervan niet mogelijk is.

Conclusie

Wanneer u gemeubeld logies aanbiedt onder de btw-regeling is het belangrijk dat u de ontvangstbewijzen uitreikt en een dagontvangstenboek bijhoudt en kan voorleggen.

U kan er ook voor zorgen dat u bij vertrek van uw klant telkens een factuur uitreikt. Als dat voor alle transacties stipt gebeurt, dient u géén ontvangstbewijzen uit te reiken en géén dagontvangstenboek bij te houden.

Zorg dat u in orde bent en voorkom hoge btw-boetes!