Zie ook: Percentages investeringsaftrek voor investeringen van 2024 (aj. 2025)

In het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen (DOC 55-3865/001) is de grondige hervorming van het stelsel van de investeringsaftrek de meest in het oog springende maatregel.

Hervorming van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2024!

Er zal niet langer worden gewerkt met tarieven die afhangen van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen die dan vervolgens in zekere mate worden verhoogd met een vast aantal percentpunten. Er zal uitsluitend nog worden gewerkt met vaste percentages. Een andere doelstelling van de hervorming is de verouderde lijst van in aanmerking komende investeringen te actualiseren en deze periodiek opnieuw te actualiseren.

De bestaande regeling van overdraagbaarheid blijft behouden. In de personenbelasting is de niet genoten basisinvesteringsaftrek onbeperkt in de tijd overdraagbaar. In de vennootschapsbelasting is de niet genoten basisinvesteringsaftrek beperkt in de tijd overdraagbaar (1 jaar). De andere investeringsaftrekken blijven onbeperkt overdraagbaar in zowel de personen- als de vennootschapsbelasting.

Het nieuwe stelsel zal van toepassing zijn op vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebrachte vaste activa. De grote lijnen van het nieuwe stelsel zien er als volgt uit.

In het nieuwe stelsel zal worden gewerkt met drie categorieën van investeringsaftrekken waarbij telkens wordt gewerkt met vaste percentages:

  • de basisaftrek,
  • de verhoogde thematische aftrek en
  • de technologie-aftrek.

Basisaftrek

De basisaftrek zal 10% bedragen en zal uitsluitend gelden voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen.

Het tarief zal worden verdubbeld en dus 20% bedragen voor digitale vaste activa. De Koning zal bepalen wat daarmee precies wordt bedoeld. Het gaat om

  • software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen
  • digitale boekhoudsystemen
  • digitale CRM-systemen,
  • digitale e-commerce platformsystemen en
  • digitale systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

De precisering van de aard van de digitale vaste activa en de technische kenmerken waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze verhoogde aftrek, zullen worden vastgelegd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Het tarief voor vennootschappen die geen kleine vennootschap zijn in de zin van artikel 2, § 1, 5°, c)bis, WIB 92, blijft 0 % Dit geldt eveneens voor de verhoogde digitale aftrek.

Er moet geen speciale aanvraagprocedure worden doorlopen om de basisaftrek te verkrijgen. Het huidige gebruik van de formulieren 275U en 276U blijft behouden.

Verhoogde thematische aftrek

De verhoogde thematische aftrek zal 40% bedragen voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen, en 30% voor andere vennootschappen. Bedoeld zijn hier:

(1) investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie;

(2) investeringen in koolstofemissievrij vervoer,

(3) milieuvriendelijke investeringen (andere dan inzake energie of vervoer zoals bijvoorbeeld rookafzuigsystemen geïnstalleerd in een horeca-inrichting en investeringen in zuiniger waterverbruik) (bv investeringen die bijvoorbeeld zuiniger waterverbruik met zich meebrengen, minder afval, minder uitstoot, of een hogere duurzaamheid van de productiecyclus);

(4) ondersteunende digitale investeringen die verwant zijn aan de drie voormelde investeringen. Het gaan om digitale investeringen die ondersteunende applicaties bewerkstelligen voor de investeringen in de overige thematische lijsten. Het gaat dan over specifieke ondersteuning voor deze technologieën en niet over algemene ondersteuning zoals een tekstverwerker of een Office 365-abonnement.

Welke investeringen precies in deze vier thema's zijn bedoeld, zal door de Koning worden vastgesteld. Er is per thema één lijst voor het gehele Belgische grondgebied, zonder onderscheid tussen de gewesten.:

(1) = de “energie-investeringslijst”

(2) = de “vervoer-investeringslijst”

(3) =de “milieuvriendelijke-investeringslijst”

(4) = de “investeringslijst voor digitale ondersteuning”

Bedoeling is dat deze vier thematische investeringslijsten om de drie jaar worden vernieuwd. Als de lijst van een thema niet binnen deze termijn wordt hernieuwd, komt hij te vervallen en kunnen geen nieuwe investeringen meer genieten van de voor dat thema geldende verhoogde thematische investeringsaftrek, tot er een nieuwe investeringslijst wordt gepubliceerd.

Om de thematische investeringsaftrek toe te kunnen passen, moet de belastingplichtige een attest kunnen voorleggen dat de investering in overeenstemming is met een in de overeenkomstige lijst kwalificerende investering. Naast de specifieke formaliteiten moet de belastingplichtige bij de aanvraag van de verhoogde thematische investeringsaftrek, in de aangifte een attestering toevoegen waaruit blijkt dat de investering geen onredelijke schade voor het leefmilieu met zich meebrengt. Deze attestering is vervat in het attest dat dienstig is voor het bekomen van de verhoogde thematische investeringsaftrek. De instantie die bevoegd is voor het afleveren van het attest voor de verhoogde thematische investeringsaftrek staat ook in voor deze controle. Als er onredelijke schade aan het leefmilieu is, wordt er geen attest voor de verhoogde thematische investeringsaftrek afgeleverd.

De aftrek van 3 % voor herbruikbare verpakkingen zal, door de invoering van de milieu-investeringsaftrek, worden opgeheven.

Technologie-aftrek

De technologie-aftrek stemt overeen met de huidige verhoogde investeringsaftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

De technologie-aftrek zal 13,5% bedragen voor de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, en 20,5% voor de gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, en dit voor investeringen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2025.

Voor éénzelfde vast actief slechts één aftrekcategorie

De belastingplichtige kan voor éénzelfde vast actief slechts één aftrekcategorie kiezen.

Bijkomend uitgesloten investeringen van de investeringsaftrek

Een bijkomende categorie van uitgesloten investeringen wordt, bovenop de reeds voorziene uitsluitingen in artikel 75 WIB 92, uitdrukkelijk uitgesloten van de basisaftrek. Het gaat over investeringen die gelet op hun negatieve klimaat- en milieu-impact, de stand van de technologie en de beschikbare alternatieven op de markt, van dien aard zijn dat een fiscale stimulans niet verantwoord is, met uitzondering van de vaste activa waarvoor er geen economisch vergelijkbaar koolstofemissievrij alternatief is.

Voorbeeld 1: voor de investeringsaftrek is een gasketel niet meer verantwoord, door de mogelijkheid van elektrische verwarming of warmtepompen.

Voorbeeld 2: vrachtwagens op fossiele brandstof waarvoor op dit ogenblik wel reeds koolstofemissievrije alternatieven op de markt zijn, doch tegen momenteel niet-concurrentiële prijzen, kan dit dan wel nog. Als nadien een betaalbaar alternatief op de markt is, kan de uitsluitingslijst desgevallend worden aangepast.

Deze uitsluitende categorie is gemaakt voor technologieën die tot op heden nog steeds op de markt zijn, maar waarvoor reeds milieu- of klimaatvriendelijkere alternatieven bestaan.

Door geen basisinvesteringsaftrek toe te staan op dergelijke technologieën, is het prijsverschil tussen de aankoop van het schadelijke en minder schadelijke actief minder doorslaggevend in de investeringsbeslissing, en in bepaalde gevallen zal de schadelijkere aankoop zelfs duurder uitvallen dan de minder schadelijke.

De ondernemer kan nog steeds de keuze maken om deze investering te doen, maar hij krijgt er geen investeringsaftrek voor. Wat hieronder valt, wordt vastgesteld in een exhaustieve lijst, die ook periodiek wordt vernieuwd.

Maximumplafond

Voor één of meerdere technologieën op de lijsten kan er een maximumbedrag dat in aanmerking kan komen voor de vrijstelling, worden ingevoerd, inzonderheid moet rekening worden gehouden met de Europese mededingingsregels.

Schematisch

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK Investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2025
zelfstandigen kleine vennootschappen grote vennootschappen
Gewone basisaftrek 10% 10%  
Verdubbelde basisaftrek voor digitale activa 20% 20%  
Verhoogde thematische aftrek:
1.“energie-investeringslijst”
2.“vervoer-investeringslijst”
3.“milieuvriendelijke-investeringslijst”
4.“investeringslijst voor digitale ondersteuning”
40% 40% 30%
Technologie-aftrek voor octrooien en
voor milieuvriendelijke investeringen in O&O
13,5% 13,5% 13,5%
GESPREIDE INVESTERINGSAFTREK Investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2025
zelfstandigen kleine vennootschappen grote vennootschappen
Technologie-aftrek voor octrooien en
voor milieuvriendelijke investeringen in O&O
20,5% 20,5% 20,5%

Hou uw kennis op peil met onze fiscale club!

  • Inschrijven voor de volgende sessie(s) van onze fiscale club kan nog! Met behoud van GRATIS toegang tot Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2024!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief