Voor aanslagjaar 2024 zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting – net als vorig aanslagjaar - gebaseerd op de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Er wordt geen rekening gehouden met het feit of de aangifte al dan niet door een mandataris is ingediend. De mandataris of de belastingplichtige kan wel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht. Vanaf aanslagjaar 2024 zijn indieningstermijnen in de wet verankerd.

wanneer aangifte personenbelasting aj 2024 indienen

Wettelijke indieningstermijnen

Algemeen principe

 • Papieren aangifte: 30 juni 2024 (art. 308 § 1 lid 1 WIB 92)
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen) (art. 308 § 1 lid 1 WIB 92)

Complexe aangifte

Een complexe aangifte is een aangifte die één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:

 • winsten en/of baten
 • bezoldigingen bedrijfsleiders
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • buitenlandse beroepsinkomsten (incl. pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen en vervangingsinkomsten)

Uiterste indieningsdatum voor een complexe aangifte:

 • Papieren aangifte: 30 juni 2024 (art. 308 § 1 lid 1 WIB 92)
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 16 oktober 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen) (art. 308/1, § 1, eerste en tweede lid WIB 92)

Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte aanslagjaar 2024 in uiterlijk op 15 januari 2025 (art. 308/1, § 1, lid 3 WIB 92).

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.

Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte

 • Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2024
 • Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

 • winsten en/of baten,
 • en/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
 • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden),
 • en/of buitenlandse beroepsinkomsten,

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2024 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 16 oktober 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

Overzicht

voor zowel burgers als mandatarissen Algemeen
principe
Complexe
aangifte
Forfaitaire
grondslagen
Wijziging voorstel vereenvoudigde aangifte
Papieren
aangifte
30 juni 2024 30 juni 2024 15 januari 2025 30 juni 2024
MyMinfin
(Tax-on-web)
15 juli 2024 16 oktober 2024 15 juli 2024

Indieningsdata overleden belastingplichtigen

Belastingplichtige overleden in 2023: quid indieningstermijn inkomsten 2023?

De verplichting om een aangifte in te dienen binnen de gewone indieningstermijnen van de artikelen 308 WIB 92 en 308/1 WIB 92:

 • 30 juni 2024 op papier
 • 15 juli 2024 elektronisch eenvoudige aangifte
 • 16 oktober 2024 elektronisch complexe aangifte
 • 15 januari 2025 voor forfaitaire grondslagen

is vanaf aanslagjaar 2024 ook van toepassing op de erfgenamen, de algemene legatarissen of begiftigden, wat betreft de aangifte die betrekking heeft op de inkomsten van het jaar van overlijden van de belastingplichtige.

Erfgenamen, de algemene legatarissen of begiftigden moeten een aangifteformulier vragen wanneer zij ervoor kiezen om de aangifte die de inkomsten betreft van het jaar van overlijden via de papieren weg in te dienen (art. 308 § 4, eerste lid WIB 92).

Belastingplichtige overleden in 2024: quid indieningstermijn inkomsten 2023?

De uiterste datum van indiening van de aangifte voor een belastbaar tijdperk voorafgaand aan het jaar van overlijden van de belastingplichtige bedraagt voor de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden die ertoe gehouden zijn die aangifte in te dienen: wanneer de normale indieningstermijnen niet zijn verlopen op de datum van overlijden van de belastingplichtige, vijf maanden vanaf die datum van overlijden, behalve indien die normale indieningstermijnen voorzien in art. 308 § 1 en art. 308/1 WIB 92 later zijn.

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief