Zie ook: OSS-aangifte: kenmerken van het OSS-systeem.
Zie ook: OSS-aangifte ook voor B2C-diensten met afwijkende lokalisatieregels.
Zie ook: OSS-aangifte voor B2C-diensten vanaf 1 juli 2021.
Zie ook: OSS-aangifte indienen in een keuze.

Bedoeld worden de verkoop van goederen die door of voor rekening van de leverancier vanuit een lidstaat worden verzonden naar een particulier in een andere lidstaat of naar een lid van de groep van vier wiens intracommunautaire verwerving niet aan de btw onderworpen is (B2C).

OSS-aangifte en de intracommunautaire afstandsverkopen
De regeling van afstandsverkopen stelt als één van de voorwaarden dat verkoper instaat voor het vervoer van de goederen. Het verkoper moet dus het vervoer zelf doen of voor zijn rekening gebeuren. Voor de regeling van de afstandsverkopen is met de term vervoer elke transport bedoeld waarbij de verkoper rechtstreeks of onrechtstreeks tussenkomt. Als de particuliere koper de goederen zelf komt afhalen bij de verkoper dan gelden de gewone regels en zal de verkoper dus btw aanrekenen van zijn land. Ook als de koper zelf zorgt voor het grensoverschrijdend vervoer speelt de regeling voor afstandsverkopen niet.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de nationale drempels in de verschillende EU-lidstaten voor intracommunautaire afstandsverkopen afgeschaft. In plaats daarvan wordt een uniforme drempel van 10.000 euro ingevoerd die geldt voor alle EU-lidstaten. Voor België betekent dit dat de drempel wordt verlaagd van 35.000 euro naar 10.000 euro Die nieuwe uniforme drempel van 10.000 euro is bovendien een globale drempel voor alle landen samen én dit zowel voor intracommunautaire afstandsverkopen als voor elektronische diensten (zgn. TBE-diensten).

Zodra de nieuwe uniforme drempel van 10.000 euro overschreden wordt, moet er voor de rest van het kalenderjaar buitenlandse btw aangerekend worden aan de particuliere koper én ook gedurende het daaropvolgende kalenderjaar.

De btw is dan verschuldigd in de lidstaat van verbruik d.w.z. de lidstaat waarnaar de goederen worden verzonden. De leverancier moet dus het juiste btw-tarief van de lidstaat van verbruik kennen en toepassen.

Om de lokale btw te betalen kan de leverancier kiezen voor het OSS-systeem zonder registratie in de lidstaat van verbruik.

Onder de toepassing van de OSS-regeling moet de leverancier géén facturen uitreiken aan zijn particuliere klanten. Indien hij toch een factuur uitreikt dan moeten de facturatieregels van de lidstaat van identificatie worden gevolgd.

De OSS-regeling is een optionele vereenvoudigingsregeling. De leverancier is niet verplicht om dit systeem toe te passen en heeft steeds de keuze om zich voor btw-doeleinden te laten identificeren in alle lidstaten waar hij intracommunautaire afstandsverkopen verricht.

De OSS-regeling is een globale regeling. Wie van de OSS-regeling gebruik maakt, moet deze regeling toepassen op alle intracommunautaire afstandsverkopen aan particuliere klanten.

Voorbeeld 1. Een Belgische btw-plichtige verkoopt via zijn webwinkel producten aan Franse en Spaanse en Portugese particulieren. Kiest deze webshop voor de OSS-regeling moet dan zij dit doen voor al haar intracommunautaire afstandsverkopen. De webshop kan niet de OSS-regeling louter toepassen voor de verkopen aan Spaanse en Portugese klanten van de webshop en anderzijds met haar Frans btw-nummer werken voor de afstandsverkopen aan Franse particuliere klanten van de webwinkel.
Voorbeeld 2. Een Belgische btw-plichtige verkoopt via zijn webshop een goed aan een particulier uit Milaan. Hij zorgt voor de verzending van het goed vanuit België naar Italië. Hij rekent dan Italiaanse btw aan (tenzij hij de uitzondering voor de micro-onderneming toepast). Deze btw-plichtige hoeft zich alleen op Intervat te registreren voor de OSS-regeling. Hij rapporteert de Italiaanse btw voor de afstandsverkoop in de OSS-aangifte en schrijft die Italiaanse btw over op het door de fiscus meegedeelde rekeningnummer, met gebruik van de juiste vermelding. Door gebruik te maken van de OSS-regeling hoeft hij geen factuur uit te reiken voor die intracommunautaire afstandsverkoop.
Voorbeeld 3. Een Belgische btw-plichtige verkoopt via zijn webwinkel goederen aan particulieren die hij verzendt naar de andere EU-lidstaten. De onderneming heeft een magazijn in Nederland waar een goederenvoorraad ligt. Als de Belgische btw-plichtige die goederen vanuit zijn voorraad in Nederland verzendt naar een Duitse particuliere klant van de webshop, dan gaat het om een intracommunautaire afstandsverkoop waarop Duitse btw moet aangerekend worden. De Belgische leverancier voldoet die Duitse btw via zijn OSS-aangifte die hij via Intervat indient.
Voorbeeld 4. Een Belgische webshopverkoper heeft een magazijn in Nederland waar hij een goederenvoorraad aanhoudt. Vanuit die voorraad in Nederland verkoopt en verzendt de Belgische onderneming ook een goed naar een Belgische particulier. Er is sprake van een intracommunautaire afstandsverkoop, dus moet de Belgische verkoper Belgische btw aanrekenen en voldoen. Omdat de Belgische btw-plichtige zich al heeft geregistreerd voor de OSS-regeling, moet ook die intracommunautaire afstandsverkoop met Belgische btw in die OSS-aangifte gerapporteerd worden.
Voorbeeld 5. Als de Belgische btw-plichtige webshopverkoper vanuit zijn voorraad in Nederland ook een goed verkoopt en verzendt naar een Nederlandse particulier is er géén sprake van een intracommunautaire afstandsverkoop. Immers de goederen worden dan niet verzonden vanuit Nederland naar een andere lidstaat. Die levering vindt plaats in Nederland, waar het vervoer vertrekt. Vermits de koper een particulier is moet de Belgische onderneming Nederlandse btw aanrekenen en voldoen. Dit kan niet via de OSS-aangifte omdat het géén intracommunautaire afstandsverkoop is maar een gewone, lokale levering in Nederland. Bijgevolg blijft de Belgische btw-plichtige verplicht om zich voor btw-doeleinden in Nederland te registreren en Nederlandse periodieke btw-aangiften in te dienen.

De hoedanigheid van de afnemer is duidelijk cruciaal bij de intracommunautaire afstandsverkopen. Beoogd worden de particuliere klanten. Daarnaast gaat het ook om de leden van de “groep van vier” wiens intracommunautaire verwerving niet aan de btw onderworpen is (B2C), zijnde:

  1. vrijgestelde btw-plichten van art. 44 W.BTW,
  2. vrijgestelde kleine ondernemingen van art. 56bis W.BTW,
  3. forfaitaire landbouwers van art. 57 W.BTW. en
  4. niet-belastingplichtige rechtspersonen van art. 6 W.BTW.
Voorbeeld. Een in Nederland gevestigde btw-plichtige webshopverkoper heeft de drempel van 10.000 euro aan intracommunautaire afstandsverkopen reeds overschreden. Zij verkoopt een nieuwe pc aan een in Belgische gevestigde kleine onderneming die haar aankoopdrempel van 11.200 euro niet heeft overschreden en ook niet heeft geopteerd. De Nederlandse verkoper levert de computer af bij de kleine onderneming in Turnhout. De Nederlandse verkoper rekent Belgische btw aan de Belgische kleine onderneming aan en draagt die Belgische btw af via haar OSS-aangifte die zij in Nederland indient. De Nederlandse administratie zal deze Nederlandse btw dan bezorgen aan de Belgische FOD Financiën.

Goederenleveringen met installatie of montage door of voor rekening van de leverancier zijn uitgesloten van de definitie van intracommunautaire afstandsverkopen. De regels inzake de OSS-aangifte zijn hier niet op van toepassing. Een levering met installatie of montage vindt plaats daar waar de installatie of montage gebeurt. De registratie in het buitenland blijft noodzakelijk om de buitenlandse btw af te dragen voor een levering met installatie en montage in opdracht van een B2C-klant. In de praktijk zullen goederenleveringen met installatie of montage meestal gebeuren ten aanzien van B2B- klanten en minder voor B2C klanten. Bovendien worden de meeste werken aan een woning aanzien als werk in onroerende staat.

UITZONDERING: omzet uit IC-afstandsverkopen en TBE-diensten onder de 10.000 euro

Indien de drempel van jaarlijkse omzet van 10.000 euro voor intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en elektronische diensten (TBE diensten) niet wordt overschreden, dan wordt de btw van de lidstaat van verzending geheven en niet de btw van de lidstaat van verbruik. In dat geval heeft de verkoper géén OSS-aangifte nodig.

De 10.000 euro drempel is een globale drempel over alle EU-lidstaten heen, d.w.z. voor alle intracommunautaire afstandsverkopen en en de zgn. langs elektronische weg verstrekte diensten (TBE diensten).

De drempel mag niet overschreden zijn in het lopende kalenderjaar en ook niet in het voorgaande kalenderjaar.

Vanaf de verkoop waarmee de 10.000 euro drempel overtroffen wordt moet de buitenlandse btw van de lidstaat van de buitenlandse particuliere klant aangerekend worden.

Voorbeeld. In het derde kwartaal heeft een Belgische webshop die speelgoed verkoopt onderneming reeds voor 9.900 euro aan intracommunautaire afstandsverkopen gedaan aan particulieren in de EU. In het vierde kwartaal 2021 wordt een intracommunautaire afstandsverkoop van 200 euro verricht aan een Nederlandse particulier. Over die verkoop van 200 euro speelgoed aan de Nederlandse particulier moet de Belgische webshop de Nederlandse btw moeten aanrekenen.

Voor 2021 geldt de nieuwe 10.000 euro drempel vanaf 01 juli 2021. U hoeft géén rekening te houden met de omzet uit intracommunautaire afstandsverkopen tussen 01 januari 2021 en 30 juni 2021. Vanaf 2022 begint men telkens op 1 januari de beoogde omzet te tellen en te vergelijken met 10.000 euro.

Accijnsgoederen zijn niet uitgesloten van deze drempel. Ook voor accijnsgoederen kan de BTW van de eigen lidstaat worden aangerekend zolang deze drempel niet is overschreden. Dit is anders dan onder de vroegere regeling zoals die gold tot 30 juni 2021.

De leverancier kan ervoor opteren om deze uitzondering niet toe te passen en reeds vanaf de eerste euro de btw van de lidstaat van verbruik aan te rekenen. Maakt de leverancier gebruik van deze optie, dan is hij voor twee kalenderjaren aan deze keuze gebonden.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief