Zie ook: Hervorming van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025
Zie ook: Percentages investeringsaftrek voor investeringen van 2023 (aj. 2024)

Voor investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2024 blijft het basistarief 8%, net zoals vorig jaar.

Daarentegen zijn de percentages voor de eenmalige investeringsaftrek van de ‘speciale investeringen’ met 5% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van de kleinere stijging van het indexcijfer van consumptieprijzen van 2023 ten opzichte van 2022.

Ook het tarief van de gewone gespreide investeringsaftrek daalt van 17,5% naar 12,5% voor eenmanszaken en vrije beroepen. Het precentage van de gespreide investeringaftrek blijft wel hoger dan dat van de gewone eenmalige investeringsaftrek (8%). 

Hierna geven we een overzicht van de nieuwe percentages voor investeringen in 2024:

Percentages investeringsaftrek voor investeringen van 2024 (aj. 2025)

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2024!

Eenmalige investeringsaftrek aj. 2025

De percentages van de eenmalige investeringsaftrek voor het aanslagjaar 2025 (aj. 2025) luiden als volgt:

A. Natuurlijke personen:

 • 15,5% voor digitale investeringen (1), octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen;
 • 22,5% voor investeringen in beveiliging;
 • 31,5% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens (tot stand gebracht in 2024);
 • 8% voor andere investeringen gedaan vanaf 1 januari 2023 (voorheen 25%).

(1)Opgelet! De investeringsaftrek van 15,5% voor digitale investeringen (incl. investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce) geldt enkel voor natuurlijke personen die voor het aj. 2025 op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Vennootschappen:

B. 1. Alle vennootschappen:

 • 15,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen.

  Opgelet ! Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling;

 • 31,5% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht in kalenderjaar 2024;
 • 26% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht in kalenderjaar 2025;
 • 3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten;

B.2. Vennootschappen die voldoen aan de groottecriteria van art. 1:24 §§ 1- 6 WVV :

 • 15,5% voor digitale investeringen (incl. investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce);

 • 22,5% voor investeringen in beveiliging;
 • voor andere dan de in B.1. en B.2., eerste en tweede streepje en B.3. vermelde investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2023: 8%.

B.3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen: 

30% voor investeringen in zeeschepen.

C. Schema's éénmalige investeringsaftrek

C. 1. Natuurlijke personen:

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK
(natuurlijke personen)
Investeringen verkregen of tot stand gebracht
01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024
Octrooien 25% 20,5% 15,5%
Energiebesparende investeringen
Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca
Digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen
(mits voorwaarde 'klein' voldaan)
Investeringen in beveiliging 25% 27,5% 22,5%
Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur 35% 36,5% 31,5%
Andere investeringen 25% 8% 8%

C. 2. Kleine vennootschappen:

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK
(kleine vennootschappen)
Investeringen verkregen of tot stand gebracht
01.01.2022
tem 31.12.2022
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2023
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2024
vanaf 01.01.2024
verbonden met AJ 2024
vanaf 01.01.2024
verbonden met AJ 2025
Octrooien 25% 13,5% 20,5% 20,5% 15,5%
Energiebesparende investeringen
Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca
Digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen
Investeringen in beveiliging 25% 20,5% 27,5% 27,5% 22,5%
Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur 35% 35% 42% 36,5% 31,5%
Zeeschepen (uitsluiting zeescheepvaart) 30% 30% 30% 30% 30%
Hergebruik van verpakkingen 3% 3% 3% 3% 3%
Andere investeringen 25% 8% 8% 8% 8%

C. 3. Grote en andere vennootschappen:

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK
(grote en andere vennootschappen)
Investeringen verkregen of tot stand gebracht
01.01.2022
tem 31.12.2022
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2023
vanaf 01.01.2023
verbonden met AJ 2024
vanaf 01.01.2024
verbonden met AJ 2024
vanaf 01.01.2024
verbonden met AJ 2025
Octrooien 13,5% 13,5% 20,5% 20,5% 15,5%
Energiebesparende investeringen
Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca
Digitale vaste activa          
Investeringen in beveiliging          
Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur 35% 35% 42% 36,5% 31,5%
Zeeschepen (uitsluiting zeescheepvaart) 30% 30% 30% 30% 30%
Hergebruik van verpakkingen 3% 3% 3% 3% 3%
Andere investeringen          

Gespreide investeringsaftrek aj. 2025

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2025 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. De aftrek voor die activa bedraagt dan 12,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt 22,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die, tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2025, door natuurlijke personen of vennootschappen zijn verkregen of tot stand gebracht (en dit ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers):

Opgelet ! Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling;

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief