Vlaanderen gaat Wallonië achterna, toch wat de belasting van pick-ups betreft. Op dit moment geniet een lichte vracht (*) in Vlaanderen van een voordelig fiscaal regime:

  • de jaarlijkse verkeersbelasting ligt veel lager van die van een personenwagen en
  • er moet geen belasting op inverkeersstelling betaald worden.

Doordat dit voordelig regime bestond, kochten veel particulieren zich voor hun dagdagelijkse verplaatsingen een pick-up (lichte vracht a) of b) zie hierna) in plaats van een gewone personenwagen omdat pick-ups tot de categorie lichte vracht behoren.

afschaffing fiscaal gunstregime van pick ups voor particulieren vanaf 1 januari 2023 in Vlaanderen

Schrijf u in voor de resterende sessies van onze fiscale club of btw club met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB / btw) tot 30 juni 2023!

(*) onder lichte vrachtauto wordt tot nog toe verstaan : elke auto, opgevat en gebouwd voor het vervoer van zaken waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht niet meer bedraagt dan 3500 kg en die :

  1. bestaat uit een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die ten hoogste twee plaatsen bevat, die van de bestuurder niet inbegrepen, en een open laadbak;
  2. bestaat uit een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die ten hoogste zes plaatsen bevat, die van de bestuurder niet inbegrepen, en een open laadbak;
  3. gelijktijdig bestaat uit een passagiersruimte die ten hoogste twee plaatsen bevat, die van de bestuurder niet inbegrepen, en een daarvan afgesloten laadruimte waarvan de afstand tussen elk punt van de scheidingswand achter de zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig, op een hoogte van 20 cm boven de vloer, altijd minstens 50 % bedraagt van de lengte van de wielbasis. De laadruimte moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels, die deel uitmaakt van het koetswerk;
  4. gelijktijdig bestaat uit een passagiersruimte die ten hoogste zes plaatsen bevat, die van de bestuurder niet inbegrepen, en een daarvan volledig afgesloten laadruimte waarvan de afstand tussen elk punt van de scheidingswand achter de laatste rij zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig, op een hoogte van 20 cm boven de vloer, altijd minstens 50 % bedraagt van de lengte van de wielbasis. De laadruimte moet bovendien over haar hele oppervlakte bestaan uit een vaste of duurzaam bevestigde, horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels, die deel uitmaakt van het koetswerk.

Het fiscaal gunstregime wordt afgeschaft voor pick-ups die vanaf 1 januari 2023 worden ingeschreven door particulieren. Voor pick-ups die al ingeschreven waren voor 1 januari 2023 blijft het oude regime gelden.

Er wordt ook een overgangsmaatregel voorzien: voor nieuwe pick-ups die vóór 1 januari 2023 besteld zijn en na 31 december 2022 voor de eerste keer worden ingeschreven, kan de particuliere belastingplichtige ervoor opteren om alsnog het oude fiscale gunstregime toe te passen.

Daarvoor dienen er twee voorwaarden cumulatief te worden vervuld:

  1. het voertuig dient effectief voor 1 januari 2023 te zijn besteld door de belastingplichtige en
  2. een kopie van de bestelbon dient aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bezorgd te worden vóór 15 februari 2023, samen met een formulier, dat wordt ondertekend door de betrokken belastingplichtige, en dat minstens een aantal gegevens bevat (identificatienummer uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, de voornamen, de achternaam en het domicilieadres van de natuurlijke persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid).

Voor lichte vrachtwagens (type pick-ups) die beroepsmatig gebruikt worden, verandert er niets. Concreet houdt dit in dat de lichte vrachtauto’s (type pick-up) ingeschreven zijn op naam van een belastingplichtige (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die zelf een inschrijving heeft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze objectieve maatstaf zorgt ervoor dat er geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de economische activiteit van de belastingplichtige. De loutere inschrijving van het voertuig op naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon met een zelfstandige activiteit volstaat. Voor de belastingplichtige vereist deze voorwaarde geen bijkomende administratieve procedure. De administratie zal het gunsttarief automatisch toepassen. Het ondernemingsnummer is een objectief criterium dat makkelijk te controleren valt.

Kan een particulier dan niet snel zo’n ondernemingsnummer aanvragen? Dat is zeker niet evident. Een ondernemingsnummer hebben is één ding, maar bij een onderneming komen heel wat administratieve aspecten en verplichtingen kijken zoals een BTW-aangifte indienen, sociale bijdragen betalen en een boekhouding bijhouden. Het is niet vanzelfsprekend om louter voor de inschrijving van een wagen een onderneming op te richten, zonder dat achter een onderneming ook een werkelijke economische activiteit zit.

Wanneer na de inschrijving onder het fiscaal gunstregime voor lichte vracht (dus natuurlijke persoon die de wagen inschrijft met koppeling aan een KBO-nummer) het KBO nummer verdwijnt of niet langer kan gekoppeld worden aan het rijksregisternummer van de eigenaar, dan zal de wagen niet langer kunnen genieten van het fiscaal gunstregime lichte vracht. De wagen zal vanaf dan inzake belasting op inverkeersstelling en verkeersbelasting belast worden volgens het algemeen geldend regime voor personenwagens.

De Vlaamse Belastingdienst controleert dagelijks op overtredingen regelgeving voor verkeersbelastingen en voor de inschrijving van voertuigen. Als een overtreding vastgesteld wordt, wordt een proces-verbaal opgemaakt, moeten de ontdoken belastingen natuurlijk betaald worden én kan een boete opgelegd worden. Voor een foutief ingeschreven voertuig wordt een boete opgelegd van 50 % van het niet-betaalde bedrag bij een eerste inbreuk (met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro). Bij herhaling bedraagt die boete 150%, en bij fraude met bv. valse inschrijvingsdocumenten zelfs 300%.

Alleen wijziging voor pick-ups, niet voor camionettes of bestelwagens. Het fiscaal gunstregime blijft behouden wanneer de pick-up beroepsmatig gebruikt wordt. Camionettes en bestelwagens zijn vaak meer gericht op professioneel gebruik, terwijl dit bij pick-ups minder het geval is. Vandaar (voorlopig) geen wijziging voor het gunstregime voor camionettes of bestelwagens, ook als die worden aangeschaft door particulieren.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor pick-ups voor particulieren afgeschaft. Pick-ups die vóór 1 januari 2023 al waren ingeschreven, blijven onder het oude regime vallen. Er is een overgangsmaatregel voor pick-ups besteld vóór 01.01.2023. Pick-ups die beroepsmatig gebruikt worden (ingeschreven op naam van een belastingplichtige met ondernemingsnummer), blijven genieten van het fiscaal gunstregime.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief