Laatste update blogbericht: 30 september 2018

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) betekent dit:

- voor het 1e kwartaal (VA1) dinsdag 10 april 2018
- voor het 2e kwartaal (VA2) dinsdag 10 juli 2018
- voor het 3e kwartaal (VA3) woensdag 10 oktober 2018
- voor het 4e kwartaal (VA4) donderdag 20 december 2018

Let op: voor vennootschappen zijn de regels vanaf aanslagjaar 2019 gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste start vanaf 01.01.2018 grondig gewijzigd!

VA4 donderdag 20 december 2018

Wil je op de hoogte blijven van de fiscale actualiteit?
Schrijf je in voor een fiscale club via livestream of op locatie.

 

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Wet van 25 december 2017 - BS 29 december 2017) heeft een grote impact op de voorafbetalingen van vennootschappen. Deze kerstwet wijzigde de regels voor de vennootschappen op twee essentiële punten:

 1. De basisrentevoet werd vastgelegd op minimaal 3 pct., waardoor het vermeerderingspercentage, de percentages om de vermeerdering te vermijden verdrievoudigen in vergelijking met vorig jaar.
 2. De absolute en relatieve grenzen waarbij de vermeerdering niet wordt toegepast worden definitief geschrapt!
  De absolute grens bedroeg € 80 voor aanslagjaar 2018 en wordt nu geschrapt.
  Ook relatieve grens van 0,5% van de berekeningsgrondslag van de voorafbetalingen (aanslagjaar 2018) wordt afgeschaft.

Deze twee wijziging zijn enkel van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 voor vennootschappen waarvan het boekjaar ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.

Nog snel uw boekjaar wijzigen is géén oplossing! Elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 (= de datum waarop het zomerakkoord met ondermeer de hervorming van de vennootschapsbelasting werd aangekondigd) aan de afsluitdatum wordt aangebracht, blijft zonder uitwerking!

Géén wijzigingen in de personenbelasting ten opzichte van aanslagjaar 2018!

Voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting wijzigt er ten opzichte van inkomstenjaar 2017 (AJ 2018) niets.

Let wel dat de sanctie voor onvoldoende voorafbetalingen ten opzichte van inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) voor zowel vennootschappen als eenmanszaken al sterk is gestegen. Zie hiervoor ons blogbericht voor aanslagjaar 2018!

Hoe moet u omgaan met deze wijzigingen? Hoeveel betaalt u best vooraf?

Practicali helpt u graag op weg en ontwikkelde twee gratis rekentools:

 1. De rekentool voor de berekening van de enige en optimale voorafbetaling
  Met deze rekentool berekent u hoeveel u in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal moet doen als enige storting om de vermeerdering te vermijden. 
 2. De rekentool vermeerdering voorafbetalingen
  Met deze rekentool kan u elke verdeling van voorafbetalingen over de vier kwartalen invoeren en de vermeerdering berekenen.

Overzicht voorafbetalingen aanslagjaar 2019

 1. Uiterlijke data van ontvangst door de dienst voorafbetalingen
 2. Hoe doe ik als vennootschap of natuurlijk persoon mijn voorafbetalingen?
 3. De vermeerdering en het vermijden ervan
 4. De bonificatie
 5. Vanaf welk bedrag aan geschatte belasting begint de vermeerdering te spelen?
 6. Hoeveel en wanneer betaalt u best vooraf om de vermeerdering te vermijden?
 7. Hoe de belasting correct inschatten?
 8. Hoeveel bedraagt de enige optimale voorafbetaling AJ 2019?
 9. Rekentool voor de enige optimale voorafbetaling
 10. Rekentool vermeerdering VA

1. Uiterlijke data van ontvangst door de dienst voorafbetalingen 

Voor het verrichten van voorafbetalingen is een driemaandelijkse vervaldag voorzien. De uiterste vervaldagen in onderstaande tabel gelden voor natuurlijke personen en vennootschappen die hun boekjaar per kalenderjaar voeren.

- voor het 1e kwartaal (VA1) dinsdag 10 april 2018
- voor het 2e kwartaal (VA2) dinsdag 10 juli 2018
- voor het 3e kwartaal (VA3) woensdag 10 oktober 2018
- voor het 4e kwartaal (VA4) donderdag 20 december 2018

Dit zijn de uiterste data waarop de betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. U wacht dus beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Voor boekjaren van 12 maanden die niet samenvallen met een kalenderjaar moeten de voorafbetalingen gebeuren uiterlijk op de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar. Als een vervaldag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt de vervaldag verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Als het boekjaar niet begint op de eerste dag van de maand wordt de beginmaand niet meegeteld en de afsluitmaand voor een volle maand geteld. Voor boekjaren korter en langer dan 12 maanden gelden speciale regels.

2. Hoe doe ik als vennootschap of natuurlijk persoon mijn voorafbetalingen?  

Indien u voorafbetalingen wenst te doen kan dit best op basis van de vermeldingen op de voorgedrukte overschrijvingsformulieren. Heeft u de voorgedrukte betaalformulieren niet bij de hand dan kan u de betaling doen zoals hierna aangegeven.

Tip: Sla de gestructureerde mededeling samen met de begunstigde op in uw bankprogramma. De gestructureerde mededeling wijzigt niet zodat u er in de toekomst altijd gebruik kan van maken!

Betaalinstructies voor vennootschappen

Uw vennootschap beschikt over een ondernemingsnummer. Aan de hand van dit ondernemingsnummer kan via de volgende module een gestructureerde mededeling worden berekend (berekeningsmodule). Door deze gestructureerde mededeling te gebruiken verzekert u zich ervan dat de voorafbetaling correct aan uw vennootschap wordt gekoppeld.

Hou rekening met de volgende betaalinstructies:

 • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend
 • betaal op rekening: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen - vennootschappen
 • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst "Voorafbetalingen - vennootschappen"
 • gebruik als mededeling:
  - Bij voorkeur, in de daarvoor bestemde zone, de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer en dat via de hierboven aangeduide module. Hierdoor zal de betaling automatisch aan de onderneming worden gekoppeld.
  - Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin het ondernemingsnummer.

Als uw vennootschap de betaling door een derde – bv. door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt of deel hem minstens uw ondernemingsnummer mee, aan de hand waarvan hij zelf de gestructureerde mededeling kan samenstellen.

Betaalinstructies voor zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen

Als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep heeft u normaal gezien een ondernemingsnummer. Aan de hand van dit ondernemingsnummer kan via de volgende module een gestructureerde mededeling worden berekend (berekeningsmodule). Deze gestructureerde mededeling moet u ook bij uw eerste voorafbetaling gebruiken.

Hou rekening met volgende betaalinstructies:

 • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam is geopend
 • betaal op rekening: BE07 6792 0023 4066 (BIC: PCHQ BEBB) van de dienst Voorafbetalingen - natuurlijke personen"
 • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst "Voorafbetalingen - natuurlijke personen"
 • gebruik als mededeling:
  - Bij voorkeur, in de daarvoor bestemde zone, de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer en dat via de hierboven aangeduide module. Hierdoor zal de betaling automatisch aan uw dossier worden gekoppeld.
  - Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin het ondernemingsnummer.

Als u de betaling door een derde – bv. door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt of deel hem minstens uw ondernemingsnummer mee, aan de hand waarvan hij zelf de gestructureerde mededeling kan samenstellen.

Betaalinstructies voor particulieren

Gebruik bij voorkeur de gestructureerde mededeling zoals vermeld op de voorgedrukte overschrijvingsformulieren. Vindt u uw betaalformulieren niet terug of doet u voor de eerste keer een voorafbetaling dan kan u best NIEUW gevolgd door uw rijkregisternummer vermelden in de vrije mededeling (zie achterkant van uw identiteitskaart).

Hou rekening met volgende betaalinstructies:

 • Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat
 • Betaal op rekening: BE07 6792 0023 4066 (BIC: PCHQ BEBB) van de dienst Voorafbetalingen - Natuurlijke personen"
 • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst "Voorafbetalingen - natuurlijke personen"
 • Vermeld in de zone "vrije mededeling" NIEUW gevolgd door uw rijksregisternummer. U vindt dit nummer op de achterkant van uw (elektronische) identiteitskaart. Heeft u geen rijksregisternummer, vermeld dan NIEUW gevolgd door uw geboortedatum onder de volgende vorm: JJJJ.MM.DD. Bijvoorbeeld NIEUW 1954.10.25.

U kunt slechts één rijksregisternummer vermelden. Het is dus niet mogelijk om voor partners (gehuwden of wettelijk samenwonenden) één enkele betaling te verrichten. In dergelijk geval moet per partner een afzonderlijke betaling gebeuren.

3. De vermeerdering en het vermijden ervan 

Zowel de vennootschappen als de zelfstandige natuurlijke personen (bedrijfsleiders, winsten en batenbehalers en de meewerkende echtgenoten) zijn in de regel onderworpen aan de vermeerdering. Kleine vennootschappen worden gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting niet geconfronteerd met een belastingvermeerdering als zij voor die boekjaren niet of te weinig voorafbetalen. Hetzelfde geldt ook voor zelfstandigen die zich in de vorige drie jaren voor de eerste maal als zelfstandige in een hoofdberoep hebben gevestigd.

  AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019
  PB + VenB PB + VenB PB VenB*
vermeerderingspercentage 1,125% 2,25% 2,25% 6,75%
wegwerken van de vermeerdering:        
- bedrag van de 1e voorafbetaling × 1,5% 3% 3% 9%
- bedrag van de 2e voorafbetaling × 1,25% 2,5% 2,5% 7,5%
- bedrag van de 3e voorafbetaling × 1% 2% 2% 6%
- bedrag van de 4e voorafbetaling × 0,75% 1,5% 1,5% 4,5%
geen vermeerdering indien ze lager is dan        
- ... pct van de grondslag waarop ze is berekend (relatieve grens): 1% 0,5% 0,5% nihil
- volgend bedrag (absolute grens): € 40 € 80 € 80 nihil

* In het uitzonderlijke geval dat voor vennootschappen het boekjaar zou aanvangen vóór 1 januari 2018 zullen de regels voor AJ 2018 uitzonderlijk een laatste keer van toepassing zijn.

4. De bonificatie 

Een bonificatie kan worden verleend aan alle natuurlijke personen (nooit aan vennootschappen) die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn.

Merk op dat de belastingen die in aanmerking komen voor bonificatie niet beperkt zijn tot de belastingen op de inkomsten als zelfstandige. Het betreft de belasting op zowel gezamenlijk als afzonderlijk belaste inkomsten verhoogd tot 106% (forfaitaire opcentiemen), verhoogd met de federale belastingvermeerderingen en verminderd met de verrekenbare en terugbetaalbare bestanddelen en de federale en gewestelijke belastingkredieten.

Beginnende zelfstandigen die niet aan de belastingvermeerdering zijn onderworpen kunnen ook de bonificatie genieten. Als hun belastbare inkomsten, inkomsten met vermeerdering omvatten, worden de voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) bij voorrang aangewend om die vermeerdering te vermijden, slechts het saldo kan in aanmerking genomen worden voor het verlenen van een eventuele bonificatie.

  AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019
bonificatie:      
- bedrag van de 1e voorafbetaling × 0,75% 1,5% 1,5%
- bedrag van de 2e voorafbetaling × 0,63% 1,25% 1,25%
- bedrag van de 3e voorafbetaling × 0,50% 1,00% 1,00%
- bedrag van de 4e voorafbetaling × 0,38% 0,75% 0,75%

5. Vanaf welk bedrag aan geschatte belasting begint de vermeerdering te spelen? 

De absolute grens van € 80 (AJ 2019) geldig in de personenbelasting zorgt ervoor dat zelfstandigen die weinig belastingen betalen, niet gesanctioneerd worden met een vermeerdering als ze niet voorafbetalen. Bij zelfstandigen wordt de vermeerdering tot 90% gereduceerd.

Dit is voor zelfstandigen het geval bij een geschatte belasting lager dan € 3.950,62.
AJ 2019 - zelfstandigen: 3.950,00 × 2,250% × 90% = 79,99 is lager dan 80

Vennootschappen worden vanaf AJ 2019 vanaf de eerste euro gesanctioneerd bij onvoldoende voorafbetalingen (behoudens in het uitzonderlijke geval dat het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2018).

Heeft u een vennootschap met een boekjaar dat afsluit uiterlijk 30 december 2018, dan zijn de spelregels voor aanslagjaar 2018 nog van toepassing. In dat geval moet een vennootschap zich géén zorgen maken indien de geschatte belasting lager is dan € 3.555,56. Merk op dat de vermeerdering hier, in tegenstelling tot deze bij zelfstandigen, niet wordt gereduceerd tot 90%.

AJ 2018 - vennootschappen: 3.555,00 × 2,250% = 79,99 is lager dan 80

Conclusie:
Is de geschatte belasting voor een zelfstandige hoger dan € 3.950, dan is het aangewezen om voorafbetalingen te doen om de vermeerdering te vermijden. Voor vennootschappen zijn voorafbetalingen vanaf AJ 2019 gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste start vanaf 01.01.2018 nuttig vanaf de eerste euro aan belastingen!

6. Hoeveel en wanneer betaalt u best vooraf om de vermeerdering te vermijden? 

De fiscale administratie stelt zelf een ramingsmethode voor waarbij wordt uitgegaan van de ingeschatte belasting. Zowel voor zelfstandigen als voor vennootschappen die hun boekjaar per kalenderjaar voeren stelt de administratie voor de geraamde belastingen te delen door 4 en het verkregen quotiënt op het tiental af te ronden en dit bedrag ieder kwartaal te storten.

Gelet op de wijzigingen in AJ 2018 en AJ 2019 vragen veel zelfstandigen en vennootschappen zich af hoeveel ze nu best vooraf zouden betalen.

U kan zoals de fiscale administratie voorstelt uw belasting mooi gespreid over de 4 kwartalen voorafbetalen om zo de vermeerdering te vermijden, maar zelfstandigen en vennootschappen opteren vaak ook voor een andere verdeling.

Om maximaal van het percentage van 3% of 9% (VA1) te genieten kan u in het eerste kwartaal een eenmalige voorafbetaling (VA1) doen die precies nodig is om de vermeerdering te vermijden. U kan bij uw bank zelfs een financiering afsluiten om deze enige en optimale voorafbetaling te doen. U kan op eenvoudige wijze de voor u enige en optimale voorafbetaling berekenen (= rekentool enige optimale voorafbetaling). Niet alleen voor het eerste kwartaal, maar ook voor het tweede, derde en vierde kwartaal.

Indien u uw voorafbetalingen beter wil afstellen op uw cash-flow en een andere spreiding wenst kan u dit eenvoudig simuleren met onze tweede berekeningstool (= rekentool vermeerdering VA).

Belangrijk aandachtspunt:
Voor de berekening van de voorafbetalingen vertrekt u van een geschatte belasting. Bouw dus de nodige veiligheidsmarge in en volg uw inschatting verder op. Zo kan u in de latere kwartalen eventueel nog bijsturen. Ook houden onderstaande berekeningen geen rekening met eventuele afrondingen, bouw dan ook een veiligheidsmarge in!

7. Hoe de belasting correct inschatten? 

Om het bedrag van de voorafbetalingen te kunnen ramen moet een inschatting worden gemaakt van de belastingen. De geschatte belasting waar we verder naar verwijzen is gelijk aan de geraamde berekeningsgrondslag van de vermeerdering. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen vennootschappen enerzijds en zelfstandigen anderzijds.

 • Voor vennootschappen is de geschatte belasting gelijk aan
  de belasting, verhoogd met de crisisbijdrage en
  verminderd met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen.

  Hierbij moet u enkel rekening houden met de belasting op de normale winst en de belasting op meerwaarden op aandelen. De afzonderlijke aanslagen, zoals de aanslag geheime commissielonen, de 5 %‐aanslag op landbouwsubsidies, de 10% aanslag op de liquidatiereserve en de bijzondere aanslag op het bezoldigingstekort zijn niet aan de vermeerdering onderworpen.

  Let op: n.a.v. de hervorming van de vennootschapsbelasting is het normaal tarief van 33% gedaald naar 29% en de crisisbijdrage van 3% naar 2% (zie blogbericht: De hervorming van de vennootschapsbelasting: gestemd!).
   
 • Voor zelfstandigen is de geschatte belasting gelijk aan
  de belasting op de gezamenlijk belaste inkomsten als zelfstandige, verhoogd met 6% (= forfaitaire opcentiemen),
  en verminderd met de bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen met betrekking tot die inkomsten.

8. Hoeveel bedraagt de enige optimale voorafbetaling AJ 2019? 

De enige optimale eerste voorafbetaling voor vennootschappen?

De berekeningsbasis voor de vermeerdering van 6,75% is de belasting, inclusief de crisisbelasting, verminderd met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen. Dit is de geschatte belasting.

Vanaf AJ 2019 wordt de vermeerdering altijd toegepast door de afschaffing van de absolute en relatieve grenzen.

Vennootschappen kunnen met een eerste voorafbetaling (VA1) van 75% van de belasting de vermeerdering volledig wegwerken.
 
Dit volgt uit onderstaande berekening:
(6,75% × belasting) - (VA1 × 9%) = 0
(6,75% × belasting) = VA1 × 9%
(6,75% / 9%) × belasting = VA1
75% × belasting = VA1

De enige optimale eerste voorafbetaling voor zelfstandigen?

De berekeningsbasis voor de vermeerdering van 2,25% is gelijk aan 106% van de belasting op het nettobedrag van de gezamenlijk belaste inkomsten als zelfstandige, waarna de bedrijfsvoorheffing, belastingkredieten en andere verrekenbare of terugbetaalbare bestanddelen (m.b.t. de inkomsten als zelfstandige) in mindering worden gebracht.

Dit is de geschatte belasting. Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 wordt de vermeerdering niet toegepast als de tot 90% gereduceerde vermeerdering lager is dan € 80 (= absolute grens) of lager is dan 0,5% van de belasting waarop de vermeerdering wordt berekend (= relatieve grens).

Bij een belastingbedrag van € 16.000,00 is de absolute grens gelijk aan de relatieve grens, want € 16.000,00 × 0,5% = € 80. De absolute begrenzing is van toepassing voor een belastingbedrag tot € 16.000,00, erboven zal de relatieve grens van 0,5% worden toegepast.
 

 1. U dient geen voorafbetalingen te doen indien het geschatte belastingbedrag lager is dan € 3.950,62.
  De verklaring is eenvoudig: 3.950,62 × 2,25% × 90% = € 80,00, de absolute grens.
   
 2. Indien de geschatte belasting ligt tussen de 3.950,38 en de 16.000,00 euro
  kan u met een eerste voorafbetaling (VA1) van 75% van het geschatte belastingbedrag verminderd met 2.962,96 de vermeerdering volledig wegwerken.
   
  Dit volgt uit onderstaande berekening, rekening houdend met de absolute grens van € 80:
  [ (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) ] × 90% = 80,00
  (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) = 80,00 / 90%
  (2,25% × belasting) - (80,00 / 90%) = VA1 × 3%
  (2,25% / 3%) × belasting - [ 80,00 / (90% × 3%) ] = VA1
  75% × belasting - 2.962,96 = VA1
   
 3. Als het geschatte belastingbedrag hoger is dan € 16.000,00
  kan u met een eerste voorafbetaling (VA1) van 56,4815% van het geschatte belastingbedrag de vermeerdering volledig wegwerken.
   
  Dit volgt uit onderstaande berekening, rekening houdend met de relatieve grens van 0,5% van de belasting:
  [ (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) ] × 90% = (0,5% × belasting)
  (2,25% × belasting) - (VA1 × 3%) = (0,5% / 90%) × belasting
  (2,25% × belasting) - [ (0,5% / 90%) × belasting ] = VA1 × 3%
  (1,694444% × belasting) = VA1 × 3%
  (1,694444% / 3%) × belasting = VA1
  56,48148148...% × belasting = VA1
   

Overzichtstabellen voor de enige optimale voorafbetaling (AJ 2019)

We hebben dezelfde oefening ook gemaakt voor de andere voorafbetalingen, zowel voor vennootschappen als zelfstandigen. In beide tabellen vindt u telkens de optimale enige voorafbetalingen (VA1, VA2, VA3 en VA4) terug. Het resultaat van de formule is de enige voorafbetaling die in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal nodig was om de sanctie van de vermeerdering te vermijden.
 

 • Enige voorafbetaling voor vennootschappen AJ 2019

  geschatte vennootschapsbelasting
  Uiterste betaaldatum Belastingvoordeel Eenmalige voorafbetaling
  10.04.2018 (VA1) 9% 75% × B
  10.07.2018 (VA2) 7,5% 90,00% × B
  10.10.2018 (VA3) 6% 112,50% × B
  20.12.2018 (VA4) 4,5% 150% × B
 • Enige voorafbetaling voor zelfstandigen AJ 2019
  geschatte personenbelasting
    0,00 - 3.950,00 3.951,00 - 16.000,00 16.000,00 - ...
  VA1 nihil 75,00% × B - 2.962,00 56,49% × B
  VA2 nihil 90,00% × B - 3.555,00 67,78% × B
  VA3 nihil 112,50% × B - 4.444,00 84,73% × B
  VA4 nihil 150,00% × B - 5.925,00 112,97% × B

  9. Rekentool voor de enige optimale voorafbetaling 

  Personenbelasting Vennootschapsbelasting
  AJ 2018 AJ 2019
  VA1 VA2 VA3 VA4
   

  10. Rekentool vermeerdering VA 

  Personenbelasting Vennootschapsbelasting
  AJ 2018 AJ 2019