Update bericht: 21 december 2017

In het grote zomerakkoord van de regering Michel werd de spectaculaire hervorming van onze vennootschapsbelasting aangekondigd. Daarin zit ook een luik autofiscaliteit. Het Parlement heeft op vrijdag 22 december 2017 de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd.

Vanaf 1 januari 2018 en vooral vanaf 1 januari 2020 wijzigt de autofiscaliteit grondig. We geven hierna de modaliteiten inzake de aftrek van autokosten en brandstofkosten in de vennootschapsbelasting en in de personenbelasting (eenmanszaken/zelfstandigen) en de wijzigingen aan het voordeel van alle aard.

Fiscale spelregels personenwagens

Volg de fiscale actualiteit op de voet! Ontdek onze fiscale clubs op 12 locaties.

Fiscale aftrekregeling geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019

In de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting blijft de huidige aftrek van autokosten en brandstofkosten onveranderd tot 31/12/2019.

In de personenbelasting

In de personenbelasting wordt vanaf 01/01/2018 de huidige 75%-aftrek voor autokosten (eenmanszaken) vervangen door de huidige getrapte aftrekregeling in functie van de CO2-uitstoot zoals voor vennootschappen maar met een minimum van 75% voor de personenwagens aangeschaft voor 01.01.2018.

Voor zelfstandigen wordt het gebruik van milieuvriendelijke personenwagens dus ook gestimuleerd door een hogere fiscale aftrek. De kosten van vervuilende wagens wordt afgestraft met een lagere kostenaftrek.

De aftrekbaarheid van de beroepsmatige kosten van personenwagens aangeschaft vóór 01.01.2018 worden dus van 01.01.2018 tot en met 31.12.2019 ook bepaald door de CO2-tabel maar met behoud van het minimum van 75%.

In de personenbelasting maakt men vanaf 01/01/2020 volgend onderscheid:

 • voor wagens aangekocht vóór 1/01/2018: de aftrekregeling zoals ingevoerd vanaf 01/01/2018 blijft behouden zolang de personenwagen wordt gebruikt (“tot in de eeuwigheid”);
 • voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2018: de aftrekregeling zoals ingevoerd vanaf 01/01/2018 wordt vanaf 1/01/2020 vervangen door de nieuwe regeling inzake de VenB (zie hierna).

Met de term “aangekocht” bedoelt men een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract.

Fiscale aftrekregeling geldig vanaf 01/01/2020

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting

Vanaf 01/01/2020 voorziet de wetgever in een andere berekeningswijze van de aftrekbaarheid van autokosten zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting. De brandstofkosten worden ook aftrekbaar i.f.v. de CO2-uitstoot van de wagen. De 120% aftrek voor de elektrische wagens verdwijnt en de zgn. fake hybride wagens worden minder fiscaal aantrekkelijk.

Voor welke wagens?

De nieuwe aftrekregeling voor autokosten (excl. financiering) EN brandstofkosten geldt:

 • voor alle bedrijfswagens (zowel nieuwe, tweedehandse auto’s als het rijdende wagenpark)
 • voor alle wagens op naam van eenmanszaken (behalve deze aangekocht vóór 1/01/2018)

"aangekocht" = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

De aftrek zal gebeuren tegen een tarief vastgesteld door toepassing van de volgende formule:

AFTREK % = 120 % - (0,5 × coëfficiënt × aantal gram CO2 per kilometer)

waarbij

 • coëfficiënt = 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten (bv. hybride diesels);
 • coëfficiënt = 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale Pk;
 • coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen met een andere motor.

Max. 100%, min. 50%. Het volgens bovenstaande formule vastgestelde tarief kan niet lager zijn dan 50 % en niet hoger zijn dan 100 %.

40% voor CO2 ≥ 200 gr/km. Voor personenwagens met een CO2-uitstoot van 200 gram CO2 per kilometer of meer bedraagt de aftrek slechts 40%. Deze auto’s gaan er dus op achteruit.

Voorbeelden

Type wagen CO2-uitstoot Aftrekpercentage
dieselwagen 0 gr 100% (maximum)
dieselwagen 40 gr 100% (= 120% - 20%)
bezninewagen 60 gr 91,5% (= 120% - 28,5%)
dieselwagen 70 gr 85% (= 120% - 28,5%)
dieselwagen 100 gr 70% (= 120% - 50%)
benzinewagen 120 gr 63% (= 120% - 57%)
dieselwagen 140 gr 50% (= 120% - 70%)
dieselwagen 180 gr 50% (minimum)

CO2-uitstootwaarde voor hybride wagens

Vanaf 01/01/2020 wil de wetgever de zgn. “fake” hybride wagens fiscaal ontmoedigen. Dit zijn plug-in-hybride wagens die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen rijden. Zij zijn momenteel populair omwille van hun hoge mate van fiscale aftrekbaarheid voor de vennootschap en het bescheiden voordeel van alle aard uit het privé-gebruik ervan door de bedrijfsleider of werknemer.

Ter bepaling van het aftrek-% wordt voor hybride wagens (PHEV) de volgende CO2-uitstootwaarde gehanteerd, afhankelijk van energiecapaciteit van de batterij uitgedrukt in kilowatt uur per 100 kilogram van het autogewicht én afhankelijk van de hybride CO2-uitstoot van de auto:

 1. energiecapaciteit batterij ≥ 0,5 kWh per 100kg autogewicht EN CO2-uitstoot ≤ 50 gr/km  → CO2 van hybride versie
 2. energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100kg autogewicht OF CO2-uitstoot > 50 gr/km  → CO2 van niet-hybride versie
 3. niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5

Is een hybride wagen uitgerust met zowel een brandstofmotor als met een elektrische batterij die een energiecapaciteit van minder dan 0,6 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht heeft OF een CO2-uitstoot van meer dan 50 gr/km, dan is het CO2-uitstootgehalte gelijk aan dit van hetzelfde model dat uitsluitend voorzien is van een brandstofmotor.

Indien van een hybride model geen uitvoering bestaat met uitsluitend een brandstofmotor, dan wordt de uitstootwaarde van de hybride versie vermenigvuldigd met 2,5.

Uitzondering: hybride wagens besteld vóór 1/01/2018  of waarvan het leasingcontract werd ondertekend vóór 1/01/2018 → voor deze wagens blijft altijd de CO2 waarde gelden van de hybride versie, zelfs nà 1/01/2020!

VAA-regeling voor werknemers vanaf 01/01/2020

Er wijzigt niets BEHALVE voor de hybride wagens aangekocht vanaf 1/01/2018.

In de formule voor de berekening van het VAA uit het privé-gebruik van hybride wagens aangekocht vanaf 01/01/2018 zal men dezelfde CO2-waardebepaling hanteren als bij de bepaling van de aftrekbaarheid in de VenB:

 1. energiecapaciteit batterij ≥ 0,5 kWh per 100kg autogewicht  CO2-uitstoot ≤ 50 gr/km → CO2 van hybride versie  in VAA
 2. energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100kg autogewicht  OF CO2-uitstoot > 50 gr/km   → CO2 van niet-hybride versie  in VAA
 3. niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5  in VAA

"aangekocht" = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

Voorbeeld:

neem een BMW X5 xDrive 40e (313 pk, CO2-uitstoot = 77 gr/km en energiecapaciteit batterij = 0,41 kWh per 100kg autogewicht). Wie zo’n hybride personenwagen aankoopt vóór 01/01/2018 of een bestelbon ondertekent uiterlijk 31/12/2017, zal blijven genieten van het lage fiscale voordeel van alle aard na 01/01/2020 (CO2-uitstoot blijft dan 77 gr/km in de VAA-formule) en van de aantrekkelijke fiscale aftrekbaarheid van de kosten na 01/01/2020! 

De teksten van de relancewet zijn door het Parlement gestemd op vrijdag 22-12-2017 en worden vermoedelijk in het Belgisch Staatsblad op 30-12-2017 gepubliceerd.

Verdere timing van de hervormingsoperatie

De door de Ministerraad goedgekeurde wetsontwerptekst is nu voor advies naar de Raad van State gegaan. De Raad van State heeft 30 dagen de tijd om haar opmerkingen te geven. Eind november 2017 is de tweede lezing voorzien van de ontwerptekst door de Inter Kabinetten Werkgroep en door de Ministerraad. Midden december 2017 staat de bespreking en de stemming van de teksten in de Kamer gepland. De publicatie van de wetteksten in het Belgisch Staatsblad zal eind december 2017 gebeuren. Op die manier kan de hervorming inwerking treden op 1 januari 2018.

Bron: Febiac

Wens je meer info?

Schrijf je in voor de fiscale clubs van 2019-2020