Update bericht: 20 februari 2020

In het grote zomerakkoord van de regering Michel werd onze vennootschapsbelasting ingrijpend gewijzigd. Daarin zit ook een luik autofiscaliteit. De hervormingswet van 25-12-2017 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29-12-2017.

Vanaf 1 januari 2018 en vooral vanaf 1 januari 2020 wijzigt de autofiscaliteit grondig. We geven hierna de modaliteiten inzake de aftrek van autokosten en brandstofkosten in de vennootschapsbelasting en in de personenbelasting (eenmanszaken/zelfstandigen) en de wijzigingen aan het voordeel van alle aard.

Fiscale spelregels personenwagens

Fiscale aftrekregeling van 01/01/2018 tot en met 31/12/2019

In de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting blijft de huidige fiscale aftrekbaarheid van autokosten en brandstofkosten onveranderd tot 31/12/2019. Voor boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01/01/2020 wijzigt de fiscaliteit ten gronde ingevolge de invoering van de nieuwe gramformule en de ontmoediging van de valse stekkerhybrides.

In de personenbelasting

In de personenbelasting wordt vanaf 01/01/2018 de 75%-aftrek voor autokosten (eenmanszaken) vervangen door de huidige getrapte aftrekregeling in functie van de CO2-uitstoot zoals voor vennootschappen maar met een minimum van 75% voor de personenwagens aangeschaft voor 01.01.2018.

Voor zelfstandigen wordt het gebruik van milieuvriendelijke personenwagens dus ook gestimuleerd door een hogere fiscale aftrek. De kosten van vervuilende wagens wordt afgestraft met een lagere kostenaftrek.

De aftrekbaarheid van de beroepsmatige kosten van personenwagens aangeschaft vóór 01.01.2018 worden dus van 01.01.2018 tot en met 31.12.2019 ook bepaald door de CO2-tabel maar met behoud van het minimum van 75%.

In de personenbelasting maakt men vanaf 01/01/2020 volgend onderscheid:

 • voor wagens aangekocht vóór 1/01/2018: ingeval CO2-uistoot kleiner is dan 200 gr/km dan aftrek volgens de nieuwe gramformule (zoals van toepassing in de venb.) met een min. aftrek van 75% ; ingeval CO2-uitstoot groter of gelijk aan 200gr/km : aftrek 40%;
 • voor wagens aangekocht vanaf 1/01/2018: de aftrekregeling zoals bepaald door de regeling inzake de VenB (zie hierna).

Met de term “aangekocht” bedoelt men een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract.

Fiscale aftrekregeling vanaf 01/01/2020

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting

Vanaf 01/01/2020 voorziet de wetgever in een nieuwe gramformule voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten, en dit zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting. De brandstofkosten worden in dezelfde mate aftrekbaar als de autokosten , dus ook in functie van de CO2-uitstoot van de auto. De 120% aftrek voor de elektrische wagens verdwijnt. De zgn. fake hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 01/01/2018 verliezen hun fiscaal gunstig statuut.

In de personenbelasting gelden de nieuwe regels sowieso vanaf 01/01/2020.

Voor vennootschappen gelden deze nieuwe spelregels voor de boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01/01/2020.

Voor welke personenwagens?

De nieuwe aftrekregeling voor de aftrekbaarheid van de autokosten (excl. financiering) EN brandstofkosten geldt:

 • voor alle bedrijfswagens (zowel nieuwe, tweedehandse auto’s als het rijdende wagenpark)
 • voor alle wagens op naam van eenmanszaken (behalve wagens met een CO2-uitstoot < 200gr/km aangekocht/geleased/gehuurd vóór 01.01.2018: aftrek volgens nieuwe gramformule met min. aftrek van 75%)

"aangekocht" = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

De aftrek zal gebeuren tegen een tarief vastgesteld door toepassing van de volgende formule:

AFTREK % = 120 % - (0,5 × coëfficiënt × aantal gram CO2 per kilometer)

waarbij

 • coëfficiënt = 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten (bv. hybride diesels);
 • coëfficiënt = 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale Pk;
 • coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen met een andere motor.

Max. 100%, min. 50%. Het volgens bovenstaande formule vastgestelde tarief kan niet lager zijn dan 50 % en niet hoger zijn dan 100 %.

40% voor CO2 ≥ 200 gr/km. Voor personenwagens met een CO2-uitstoot van 200 gram CO2 per kilometer of meer bedraagt de aftrek slechts 40%. Deze auto’s gaan er dus op achteruit.

Voorbeelden

Type wagen CO2-uitstoot Aftrekpercentage
dieselwagen 0 gr 100% (maximum)
dieselwagen 40 gr 100% (= 120% - 20%)
bezninewagen 60 gr 91,5% (= 120% - 28,5%)
dieselwagen 70 gr 85% (= 120% - 28,5%)
dieselwagen 100 gr 70% (= 120% - 50%)
benzinewagen 120 gr 63% (= 120% - 57%)
dieselwagen 140 gr 50% (= 120% - 70%)
dieselwagen 180 gr 50% (minimum)

CO2-uitstootwaarde voor hybride wagens

Vanaf 01/01/2020 wil de wetgever de zgn. “fake” hybride wagens fiscaal ontmoedigen. Dit zijn plug-in-hybride wagens die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen rijden. Zij zijn populair omwille van hun hoge mate van fiscale aftrekbaarheid voor de vennootschap en het bescheiden voordeel van alle aard uit het privé-gebruik ervan door de bedrijfsleider of werknemer.

De wetgever viseert hybride wagens (PHEV) waarvan de energiecapaciteit van de batterij minder bedraagt dan 0,5 kilowatt uur per 100 kilogram van het autogewicht of waarvan de hybride CO2-uitstoot meer dan 50 gram per kilomter bedraagt.  Dan hebben we te maken met een zgn. valse stekkerhybrides.

Voor deze wagens is het in aanmerking te nemen CO2-uitstootgehalte gelijk aan dit van hetzelfde overeenstemmend model dat uitsluitend voorzien is van een brandstofmotor. Bestaat er van een hybride model geen overeenstemmend model, dan wordt de officiële CO2-uitstootwaarde van de stekkerhybride vermenigvuldigd met 2,5

 1. energiecapaciteit batterij ≥ 0,5 kWh per 100kg autogewicht EN CO2-uitstoot ≤ 50 gr/km  → CO2 van hybride versie
 2. energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100kg autogewicht OF CO2-uitstoot > 50 gr/km  → CO2 van niet-hybride versie
 3. niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5

Dit heeft een grote impact op de aftrekbaarheid van de autokosten én op de bepaling van het belastbaar voordeel van alle aard voor die wagen.

Uitzondering: hybride wagens die zijn aangekocht (besteld) vóór 1/01/2018  of waarvan het leasingcontract werd ondertekend vóór 1/01/2018 zijn niet geviseerd. Voor deze wagens blijft altijd de CO2 waarde gelden van de hybride versie, zelfs nà 1/01/2020!

Energiecapaciteit en wagengewicht

Bij de berekening van de accu-capaciteit mag worden afgerond tot het hogere of lagere tiende naargelang het cijfer het honderste al of niet 5 bereikt (circulaire 2019/C/56 van 28 juni 2019).;

Voorbeeld: 9 kWh / (1845 kg/100 kb) = 0,4878 => na afronding geeft dit 0,5.

Voorbeeld: 8,3 kWh / (1845 kg/100 kb) = 0,4498 => na afronding geeft dit 0,4.

Wat het wagengewicht betreft, is de massa in rijklare toestand van het voertuig van belang. Rubriek 13 van het gelijkvormigheidsattest vermeldt dit gegeven.

Overeenstemmend model

Bij KB van 5 september 2019 (BS 17-09-2019) werd een definitie gegeven van een overeenstemmend voertuig (nieuw art. 19 KB/WIB92). De FOD-financiën publiceert een lijst met valse hybrides en het (eventuele) overeenstemmend voertuig. De eerste lijst werd op 19 februari 2020 gepubliceerd (lijst valse hybrides).

Een overeenstemmend voertuig moet gebruik maken van dezelfde brandstof, moet van hetzelfde merk en het zelfde model zijn, moet hetzelfde koetswerktype hebben en een vermogen hebben dat zo dicht mogelijk in de buurt komt. Zijn er meerdere auto's die beantwoorden aan die criteria dan is het type met d ehoogste CO2-uitstoot het overeenstemmend model.

De fabrikant of de invoerder moet het overeenstemmend voertuig bepalen voor iedere valse hybrid die zij aanbieden en dit op het moment waarop de valse hybride op de Europese markt komt. De bepaling van dat overeenstemmend voertuig blijft dan ongewijzigd tijdesn de levensduur van dat model. De fabrikant of de invoerder moet die informatie aan de fiscus bezorgen. De fiscus zal op haar website de volledige lijst publiceren.

Alleen de gegevens op het Europees gelijkvormigheidsattest (Europees COC: certificate of conformity) zworden in aanmerking genomen om te bepalen wat het ‘overeenstemmende voertuig’ is.

Voorbeeld. Een Range Rover Sport P400e PHEV SE stoot meer dan 50 g CO2 uit (71 g/km). Drie andere met benzine aangedreven Range Rovers Sport komen in aanmerking: de 2.0 Si4 S, de 3.0 I6 P400 MHEV HST en de 5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic.De verhoudingen tussen het vermogen van die types (in kW) en dat van de plug-in hybride variant, bedragen resp. 1,00; 0,75 en 0,57.De 5.0 V8 wordt uitgesloten want hij valt niet binnen de vork van 0,75 tot 1,25. Van de overige twee benadert de 2.0 Si4 het dichtst de één. De CO2-uitstootwaarde van de Range Rover Sport 2.0 Si4 S zal dus gebruikt worden om het voordeel van alle aard te waarderen en de kostenaftrek te bepalen m.b.t. de Range Rover Sport P400e SE, namelijk 218 i.p.v. 71 g/km

VAA-regeling voor werknemers vanaf 01/01/2020

Voor de valse hybride wagens aangekocht/geleasd/gehuurd  vanaf 1/01/2018 veroorzaakt de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot een hoger voordeel van alle aard. In de formule voor de berekening van het VAA uit het privé-gebruik van dergelijke hybride wagens zal men dezelfde CO2-waardebepaling hanteren als bij de bepaling van de aftrekbaarheid in de VenB:

 1. energiecapaciteit batterij ≥ 0,5 kWh per 100kg autogewicht  CO2-uitstoot ≤ 50 gr/km → CO2 van hybride versie  in VAA
 2. energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100kg autogewicht  OF CO2-uitstoot > 50 gr/km   → CO2 van niet-hybride overeenstemmend model  in VAA
 3. niet-hybride versie is niet beschikbaar → CO2 van hybride versie × 2,5  in VAA

"aangekocht" = een gedateerde en ondertekende bestelbon of een afgesloten leasingcontract

Voorbeeld:

neem een BMW X5 xDrive 40e (313 pk, CO2-uitstoot = 77 gr/km en energiecapaciteit batterij = 0,41 kWh per 100kg autogewicht). Wie zo’n hybride personenwagen aankoopt vóór 01/01/2018 of een bestelbon ondertekent uiterlijk 31/12/2017, zal blijven genieten van het lage fiscale voordeel van alle aard na 01/01/2020 (CO2-uitstoot blijft dan 77 gr/km in de VAA-formule) en van de aantrekkelijke fiscale aftrekbaarheid van de kosten na 01/01/2020! 

De teksten van de hervormingswet van 25-12-2017 werden in het Belgisch Staatsblad op 29-12-2017 gepubliceerd.

CO2-uitstoot volgens gunstige NEDC-normen tot eind 2020

Voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard mag men nog tot eind 2020 gebruik maken van de CO2-uitstoot volgens de (gunstigere) NEDC-normen i.p.v. de nieuwe (minder gunstige) WLTP-normen (circulaire 2019/C/56 van 28 juni 2019).

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief