De administratie heeft haar richtlijnen bekend gemaakt voor de schuldenaars die fiscale fiches 281.50 moeten opstellen met betrekking tot het inkomstenjaar 2018 (download hier).

Download fiches 281.50: gewijzigde richtlijnen !

Deze fiches 281.50 met betrekking tot inkomstenjaar 2018 zijn in te dienen uiterlijk op 30.06.2019. Het goede nieuws uit die opmaakrichtlijnen is dat u sinds 01.11.2018 géén fiches 281.50 meer hoeft op te maken voor de erelonen toegekend aan vrije beroepers die u een factuur met btw hebben bezorgd. Immers, sinds 01.11.2018 zijn vrije beroepers (natuurlijke personen) onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Bijgevolg volstaat de ontvangen factuur met btw ter verantwoording van die beroepskosten en zijn er dus géén fiscale fiches meer vereist.

Denk bijvoorbeeld aan de erelonen toegekend aan natuurlijke personen belastingconsulenten, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, architecten, landmeters-experten in onroerende goederen, raadgevende ingenieurs, ICT’ers, ed. die een factuur met btw uitreiken voor hun diensten.Voor zulke erelonen hoeft u sinds 01.11.2018 geen fiscale fiches 281.50 meer op te maken.

Er blijven fiches 281.50 vereist voor bijvoorbeeld erelonen toegekend aan artsen, tandartsen, kinesitherapeuten (natuurlijke personen) ed. die vrijgesteld zijn van btw.

 Let op. Voor het inkomstenjaar 2018 vervalt de ficheplicht ten aanzien van natuurlijke personen vrij beroepers die met btw factureren enkel voor de erelonen toegekend sinds 01.11.2018! Voor erelonen gedurende de eerste 10 maanden van het voorbije inkomstenjaar 2018 moet u dus wel nog fiscale fiches 281.50 opstellen op naam van die vrije beroepers, zelf als u een factuur met btw daarvoor heeft ontvangen van die vrije beroeper.

Voor de praktijk is dit een welgekomen administratieve vereenvoudiging, zeker vanaf het inkomstenjaar 2019.

Ficheverplichting 281.50  

Volgens artikel 57 WIB 1992 worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn (behalve de bezoldigingen van meewerkende echtgenoot) aanvaard als aftrekbare beroepskosten voor zover ze verantwoord zijn door een fiscale fiche 281.50.

In de regel moet u in vak 3, rubriek e het totale bedrag (exclusief btw behalve wat de kost( van de toegekende voordelen van alle aard betreft) vermelden van alle commissies, makelaarslonen, restorno's, erelonen, vergoedingen, enz., die u in 2018 aan de verkrijger hebt verleend of toegekend.

Als dat bedrag vergoedingen bevat voor de sportieve activiteiten van sportbeoefenaars of voor de activiteiten van opleiders, trainers of begeleiders ten behoeve van sportbeoefenaars, herneem die vergoedingen dan in vak 3, rubriek f, volgens het in die rubriek gemaakte onderscheid.

Als de in 2018 als beroepskosten geboekte commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., niet overeenstemmen met de in 2018 aan de verkrijger betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., vermeld dan in vak 3, rubriek g het bedrag dat u werkelijk in 2018 aan de verkrijger hebt uitbetaald of toegekend.

Vermeld nooit negatieve bedragen op het fiche 281.50. De fiche 281.50 dient immers als verantwoording van gemaakte beroepskosten en negatieve bedragen zijn geen beroepskosten. fiches.

Vak 3, a: Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz.  

Vermeld in vak 3, rubriek a de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., die u heeft toegekend aan nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen) onderworpen aan de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen, bepaald in Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het WER, maar waarvoor u géén factuur heeft gekregen omdat ze de vergoeding zijn van handelingen die volgens de btw-reglementering niet aan de facturatieplicht onderworpen zijn.

Dat is het geval als ze de tegenprestatie zijn van handelingen die niet bedoeld zijn in artikel 53, § 2, W.BTW, noch in artikel 1, van KB nr. 1 van 29.12.1992 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de btw.

In de praktijk moet u als schuldenaar van een commissieloon, een makelaarsloon, enz. dus een fiche 281.50 opstellen als u van de verkrijger noch een factuur (gelden niet als factuur: ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige documenten), noch een bijzonder stuk in de zin van artikel 53, § 3, W.BTW hebt ontvangen en ingeschreven.

Opgelet: is de verkrijger een buitenlander (niet-inwoner) die niet onderworpen is aan de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen, bepaald in Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het WER, dan moet u altijd een fiche 281.50 opstellen, zelfs als u een factuur heeft ontvangen.

Vak 3, b: Erelonen of vacatiegelden  

Vanaf 01.11.2018 is de boekhoudplicht uitgebreid tot de meeste natuurlijke personen die in België zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen (zie art. III.82, van WER, zoals vervangen door art. 79 van de wet van 15.04.2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht).

Daardoor moet voor de in 2018 toegekende erelonen, vacatiegelden en vergoedingen een onderscheid worden gemaakt tussen de erelonen, vacatiegelden en vergoedingen toegekend vóór 01.11.2018 en de erelonen, vacatiegelden en vergoedingen toegekend vanaf 01.11.2018.

Vermeld in vak 3, rubriek b de volgende erelonen, vacatiegelden of vergoedingen:

 • toegekend vóór 01.11.2018 aan natuurlijke personen die een vrij beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid bedoeld in artikel 27, eerste lid, WIB 92 uitoefenen, zelfs als bijberoep, ongeacht of zij aan de btw onderworpen zijn of niet en ongeacht of zij een factuur of ereloonnota hebben uitgereikt of niet. Denk bijvoorbeeld aan erelonen toegekend aan belastingconsulenten, landmeters-experten in onroerende goederen, architecten, raadgevende ingenieurs, veeartsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, dokters, tandartsen, beoefenaars van een paramedisch beroep, artiesten en beroepssportlieden verbonden door een contract van dienstverhuring of van aanneming, enz.

  Opmerking: bedragen betaald aan vennootschappen van belastingconsulenten, architecten, advocaten, dokters, enz. moet u niet in rubriek b, maar – in voorkomend geval – in rubriek a van vak 3 vermelden.
 • toegekend vanaf 01.11.2018 aan natuurlijke personen die een vrij beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid bedoeld in artikel 27, eerste lid, WIB 92 uitoefenen, zelfs als bijberoep, waarvoor u van de verkrijger géén factuur , noch een bijzonder stuk in de zin van artikel 53, § 3, W.BTW hebt ontvangen en ingeschreven. Ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige documenten gelden niet als factuur.

Voorbeeld

Er zijn géén fiches 281.50 meer op te stellen voor erelonen toegekend vanaf 01.11.2018 aan natuurlijke personen belastingconsulenten, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, architecten, landmeters-experten in onroerende goederen, , raadgevende ingenieurs, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, ed. ingeval deze vrije beroepers een factuur met btw hebben uitgereikt voor hun prestaties.

Erelonen toegekend aan dokters, tandartsen, kinesitherapeuten, erkende psychologen, ed. (vrijgesteld van btw krachtens art. 44 W.BTW) moeten blijvend verantwoord worden op een fiche 281.50 omdat zij géén factuur met btw uitreiken.

Let op: is de verkrijger een buitenlander (niet-inwoner) die niet onderworpen is aan de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen (bepaald in Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het WER), dan moet u altijd een fiche 281.50 opstellen, zelfs als u een factuur heeft ontvangen!

Opmerking: bedragen betaald aan vennootschappen van belastingconsulenten, architecten, advocaten, dokters, enz. moet u niet in rubriek b, maar – in voorkomend geval – in rubriek a van vak 3 vermelden.

Vak 3, c: Voordelen van alle aard  

Vermeld in vak 3, rubriek c het totale bedrag en de aard van alle belastbare voordelen van om het even welke aard die u als leverancier, opdrachtgever, enz. hebt toegekend aan zelfstandigen.

Zijn o.m. bedoeld:

 • toeristische privé- of groepsreizen die sommige firma's gratis of tegen sterk verminderde prijs aanbieden aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers, enz.
 • duurzame gebruiksgoederen die leveranciers gratis aanbieden aan handelaars

Gevallen waarin u geen individuele fiches 281.50 moet opmaken  

Voor de volgende kosten moet u géén fiches 281.50 opmaken:

 1. ten laste genomen of betaalde bedragen of verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per jaar niet meer bedraagt dan 125,00 euro
 2. handelsrestorno's die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de facturen voor de leveringen waarop die restorno's betrekking hebben, als die facturen, met die verminderingen, in de boeken zijn ingeschreven (de prijsverminderingen die in de detailhandel worden toegestaan op het ogenblik van de verkoop, zijn geen restorno's in de zin van artikel 57, 1°, WIB 92)
 3. de hierna vermelde inkomsten die op individuele fiches 281.30 moeten worden vermeld:
  1. presentiegelden
  2. volgende inkomsten betaald of toegekend aan niet-inwoners:
   • commissielonen, vacatiegelden, toelagen, erelonen en alle andere vergoedingen voor prestaties of diensten van welke aard ook, die, toevallig of niet, in België worden betaald of toegekend in het kader van de beroepswerkzaamheid of van het maatschappelijk, statutair of conventioneel doel van de schuldenaar, aan niet-inwoners voor wie die inkomsten baten zijn als bedoeld in art.23, § 1, 2°, WIB 92
   • het deel van de in België, in het kader van de beroepswerkzaamheid of van het maatschappelijk, statutair of conventioneel doel van de schuldenaar betaalde of toegekende auteurs- of reproductierechten of andere gelijkaardige rechten, dat per schuldenaar en per belastbaar tijdperk meer bedraagt dan 59.970 euro en dat voor de verkrijger als baten moet worden beschouwd
   • baten van podiumkunstenaars voor prestaties die zij persoonlijk en in die hoedanigheid, in België hebben geleverd, zelfs als u die inkomsten niet aan de podiumkunstenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hebt betaald of toegekend
   • baten van sportbeoefenaars voor de sportactiviteiten die zij persoonlijk in België hebben uitgeoefend, zelfs als u die inkomsten niet aan de sportbeoefenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hebt betaald of toegekend
   • baten van opleiders, trainers en begeleiders voor de activiteiten die zij in die hoedanigheid, in België hebben uitgeoefend ten behoeve van sportbeoefenaars
   • winst van een vennootschap, vereniging of instelling onderworpen aan de belasting van niet-inwoners, die voortkomt uit:
    • werkzaamheden in een Belgische inrichting van een andere vennootschap, vereniging of instelling onderworpen aan de belasting van niet-inwoners
    • een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie in een binnenlandse vennootschap
   • winst of baten bedoeld in artikel 228, § 3 WIB 92
 4. de als baten aan te merken inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties die op individuele fiches 281.45 moeten worden vermeld
 5. winst en baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie, die op individuele fiches 281.29 moeten worden vermeld.

Opleidingen vennootschapsbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief