De btw-tarifering van boeken, kranten en tijdschriften maakte al een tijdje het voorwerp uit van controverse. Door de digitalisering van onze samenleving is er in een steeds sneller tempo een verschuiving opgetreden van papieren publicaties naar digitale publicaties. De Europese btw-reglementering liet lidstaten tot voor kort alleen toe om verlaagde btw-tarieven toe te passen op publicaties op papieren dragers (of voor boeken, ook op andere fysieke dragers) maar niet voor digitale publicaties.

België heeft gebruik gemaakt van deze mogelijk door middel van de wet van 13 april 2019 tot wijziging van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven en tot indeling van de goederen en de diensten (B.S. van 26 april 2019). Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019 en maakt zowel het nultarief als het 6% btw tarief mogelijk op digitale publicaties.

digitale publicaties verlaagd btw tarief van 6 procent

Nultarief

Er werd een nieuwe tabel C ingevoegd als bijlage bij het KB nr. 20 met betrekking tot de btw-tarieven met installatie van een nultarief.

Hiermee beoogt de wetgever het officieel invoegen van een nultarief waar de kranten en weekbladen reeds van genoten op basis van administratieve circulaires (circulaire nr. 82/1970 gewijzigd door de Circulaire nr. 21/1993 met betrekking tot de dagbladen en de weekbladen, met een algemeen informatieve strekking, die minstens 48 maal per jaar verschijnen);

De toekenning van het nultarief geldt vanaf 1 april 2019 dus ook voor elektronische publicaties.

De nieuwe voorwaarden hebben specifiek betrekking op het feit dat de bedoelde periodieke publicaties een coherent geheel van persartikels moeten vormen die auteursrechtelijk beschermd zijn en die tot stand gekomen zijn onder de eindverantwoordelijkheid van een professionele redactie die hoofdzakelijk is samengesteld uit beroepsjournalisten.

De nieuwe tabel C luidt als volgt:

Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 0%

I. Periodieke publicaties

§ 1. Het verlaagd tarief is van toepassing op de gedrukte periodieke publicaties die:

 1. bestemd zijn voor het grote publiek, rekening houdend met de aard van de thema’s en de manier waarop die worden behandeld;
 2. niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal;
 3. die een coherent geheel omvatten van persartikels die:
  1. auteursrechtelijk beschermd zijn;
  2. werden geschreven en samengesteld onder de eindverantwoordelijkheid van een professionele redactie die hoofdzakelijk is samengesteld uit journalisten, die:
   1. gerechtigd zijn om de titel van beroepsjournalist te voeren bedoeld in de Wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist of die gerechtigd zijn om de titel van journalist van beroep te voeren bedoeld in het KB van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie, als het Belgische periodieke publicaties betreft;
   2. geaccrediteerd zijn als beroepsjournalisten, als het buitenlandse periodieke publicaties betreft;
 4. verschijnen:
  1. zonder beperking in de duur;
  2. bij regelmatige, vooraf bepaalde tussenpozen;
  3. minimaal achtenveertig keer per jaar;
  4. onder een gemeenschappelijke benaming;
  5. met de duidelijke kenmerken van hun periodiciteit.

§ 2. Het verlaagd tarief is niet van toepassing op de volgende categorieën gedrukte periodieke publicaties:

 1. de publicaties die in hoofdzaak een volledige roman, verhaal of werk van welke aard ook of afleveringen van dergelijke werken bevatten, hetzij in de vorm van een al of niet verluchte tekst, hetzij in de vorm van een beeldverhaal met al of niet in- of ondergeschreven korte tekst;
 2. de in afleveringen uitgegeven boeken, waarvan de verschijning een beperkte tijdruimte beslaat of die een bijvoegsel of een bijwerking vormen van reeds verschenen werken;
 3. de advertentiebladen, prospectussen, catalogussen, almanakken, prijscouranten, koerslijsten, scheepsberichten, notariële berichten, dienstregelingen;
 4. de gespecialiseerde publicaties voor professioneel gebruik;
 5. de publicaties die enkel denkspellen bevatten;
 6. de publicaties die onder de naam van een industriële, financiële, commerciële of andere onderneming worden uitgegeven, zelfs indien ze uitsluitend teksten of illustraties van algemeen belang bevatten zonder rechtstreekse reclame;
 7. de publicaties die als voornaamste doel hebben het opzoeken, in stand houden en uitbreiden van overeenkomsten ten voordele van industriële, financiële, commerciële of andere ondernemingen en die voor ondernemingen slechts een publiciteitsmiddel zijn;
 8. de publicaties die het voorwerp uitmaken van een levering, een intracommunautaire verwerving of een invoer na het verstrijken van de termijn van één jaar vanaf de datum van verschijning;
 9. de publicaties die verenigd zijn in volledige of onvolledige verzamelingen, in één band, of in al dan niet periodieke albums;
 10. de publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit video-inhoud of beluisterbare muziek;
 11. de publicaties die als oud papier of karton worden verkocht.

§ 3. Het verlaagd tarief is van toepassing op digitale publicaties die:

 1. beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, 1° tot 3°;
 2. beantwoorden aan de voorwaarde bedoeld in paragraaf 1, 4°, of die geregeld en voldoende worden bijgewerkt en geactualiseerd, inzonderheid door het toevoegen van nieuwe persartikels.

§ 4. Het verlaagd tarief is niet van toepassing op digitale publicaties bedoeld in paragraaf 2, 1° tot 10°.

Verlaagd btw-tarief van 6%

De rubriek XIX van tabel A (6%-tarief) van de bijlage bij het KB nr. 20 werd eveneens vervangen. Daardoor geldt het verlaagde tarief van 6 % voortaan niet alleen voor gedrukte publicaties op papier maar ook op digitale publicaties, ongeacht of die langs elektronische weg dan wel op een andere fysieke drager dan papier of karton aan de lezer te beschikking worden gesteld.

De nieuwe rubriek XIX van tabel A ziet er als volgt uit:

XIX. Kranten, tijdschriften en boeken

Het verlaagd tarief is van toepassing op:

 1. boeken, brochures, folders en dergelijke publicaties, met inbegrip van atlassen;
 2. kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd, waarop het verlaagd tarief van 0% bedoeld in Tabel C, rubriek I, niet van toepassing is;
 3. prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken voor kinderen;
 4. muziekpartituren, ook indien geïllustreerd.

Het verlaagd tarief is van toepassing op de publicaties bedoeld in het eerste lid, ongeacht de manier waarop ze aan de lezer ter beschikking worden gesteld, met name:

 1. op papier of karton, dan wel op enige andere fysieke drager;
 2. langs elektronische weg.

Van deze rubriek zijn uitgesloten, de publicaties die:

 1. uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal;
 2. uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit video-inhoud of beluisterbare muziek

Ontdek onze btw clubs 2023-2024 

Tijdens onze btw clubs krijgt u drie maal per jaar praktijkgerichte bespreking van de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires en rechtspraak. 
Deze opleiding wordt verzorgd door de heer Tim Van Sant of de heer Gilles Tack. U ontvangt telkens een zorgvuldig samengestelde syllabus op papier én elektronisch.

Inschrijven voor de laatste sessie kan nog!
Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2024!

Schrijf u in

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief