Wanneer u stagiairs tewerkstelt kunt u fiscale voordelen krijgen. Wie heeft daar recht op en onder welke voorwaarden? Is dat fiscaal interessant? Hoeveel brengt dat precies op?

Als zelfstandige met een eenmanszaak kunt u jongeren een stagecontract aanbieden in het kader van een alternerende opleiding (praktijkopleiding).  Als werkgever geniet u dan van een dubbel fiscaal voordeel: u ontvangt een financiële vergoeding van de RVA én u kunt de lonen van die stagiaris voor 140% aftrekken als beroepkost.

Bedoelde stagiairs

Het gaat om een jongeren tussen 16 en 18 jaar die die deeltijdse leerplicht volgen en die u aanwerft in het kader van een opleidingsovereenkomst. Dat zijn leerovereenkomsten in toepassing van de Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen, leerovereenkomsten conform de reglementering op Middenstandsvorming (bv. in Syntra), overeenkomsten voor socio-professionele inschakeling of beroepsinlevingsovereenkomsten (M.v.T., Parl. St. 2005-2006, nr. 2128/1, 50).

Stagebonus

Neemt u een jongere tussen 16 en 18 jaar als stagiair in dienst, dan kunt u rekenen op een financiële tegemoetkoming van de RVA. Men noemt dat de zgn. stagebonus ( officieel 'tutoraatsbonus' genoemd). Deze bonus is gelijk is aan € 500 voor het eerste jaar, € 500 voor het tweede jaar en € 750,00 voor het derde jaar. Voor u als werkgever vormt deze ontvangen vergoeding een gewone belastbare winst of baat waarop u belastingen betaalt tegen het marginale tarief (max. 50%).

 

140% kostenaftrek van het stagebonusloon

Sinds 1 januari 2014 zijn de personeelskosten die u toekent aan zulke van stagiairs voor 140 % fiscaal aftrekbaar (art. 67bis WIB 92). Met personeelskosten bedoelt men alle bruto kosten uit de leervergoeding van de stagiair.

Hoe 40% extra aftrek bekomen? Simpelweg door de leervergoeding van stagiairs te vermenigvuldigen met 140% en dat bedrag op te nemen onder uw aftrekbare beroepskosten bij het invullen van uw aangifte personenbelasting.

Hoe de 140% aftrek berekenen? De extra aftrek moet u berekenen op de leervergoedingen die betrekking hebben op de prestaties die een stagiair tijdens zijn praktijkopleiding heeft geleverd in de loop van het opleidingsjaar waarvoor u een stagebonus verkreeg.

Let op. Neem dus niet de loonkosten van het kalenderjaar zelf maar de loonkosten gedurende het schooljaar!

Tip. De maandelijks verschuldigde leervergoedingen zijn vastgelegd. Aan jongeren van minder dan 18 jaar betaalt u € 317/maand in het eerste jaar, € 423/maand in het tweede jaar en € 520/maand in het derde jaar.

Cijfervoorbeeld. U kreeg in augustus 2014 voor de tewerkstelling van een stagiair tijdens praktijkopleiding tussen 01-09-2013 en 30-06-2014. Voor de geleverde prestaties van de stagiair in de periode van 01-09-2013 tot 30-06-2014 heeft u € 5.000 leervergoeding betaalt. In uw aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2015 mag u dan € 7.000 invullen als aftrekbare beroepskost.

Formaliteiten

Om van de extra vrijstelling te kunnen genieten, moet de u als werkgever de volgende formulieren ter beschikking houden van de fiscus (art. 46bis KB/WIB 1992): het bewijs dat u gedurende het boekjaar een stagebonus heeft gekregen voor elke tewerkgestelde stagiair in kwestie, een naamlijst van de tewerkgestelde stagiairs met hun volledige identiteit, hun bruto belastbare bezoldigingen, de wettelijke sociale lasten, de werkgeversbijdragen en alle premies en andere sociale bijdragen.

Als werkgever van 16 tot 18 jarige stagiairs in het kader van een opleidingsovereenkomst ontvangt u van de RVA een zgn. stagebonus ('tutoraatsbonus') en kunt u de leervergoeding die u aan deze stagiairs toekent voor maar liefst 140% fiscaal inbrengen als beroepskost. 

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief