Heeft de laattijdige aanvraag van het attest voor energiebesparende investeringen tot gevolg dat het recht zelf op de verhoogde investeringsaftrek vervalt, ook al heeft het Gewest uiteindelijk het attest toch nog afgeleverd?

Investeringen in vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de terugwinning van energie in de industrie geven recht op een verhoogde investeringsaftrek (13,5 % voor aanslagjaar 2017).

Verhoogde investeringsaftrek 13,50%

Dat het om een kwalificerend vast actief gaat, moet blijken uit een attest dat wordt afgeleverd door het Gewest waar de investering plaatsvindt.

De investeerder moet dit attest aanvragen op straffe van verval binnen drie maanden na de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht (art. 49 KB/WIB92). Wat betekent 'op straffe van verval' precies ?

Arrest van Hof van Cassatie, 14 oktober 2016

In een geschil dat voor het hof van beroep te Gent en uiteindelijk voor het Hof van Cassatie kwam beweerde een belastingplichtige dat de drie maanden-termijn niet slaat op het voordeel van de investeringsaftrek zelf, maar enkel op het recht op aanvraag van het attest. De belastingplichtige was ervan overtuigd dat de administratie de verhoogde investeringsaftrek niet kan weigeren louter omdat het attest laattijdig was aangevraagd, als het Gewest het attest toch aflevert.

Volgens het Gentse hof van beroep moet de wettekst zo worden gelezen dat het wel degelijk het recht op de verhoogde investeringsaftrek zelf is dat afhankelijk is van de tijdige indiening van de aanvraag van het attest bij het Gewest (HvB. Gent, 29 april 2014).

De belastingplichtige legt zich daar niet bij neer en verdedigt zijn zienswijze ook voor het Hof van Cassatie. Maar zonder succes. Want ook volgens het Hof van Cassatie is de aanvraag van het attest binnen de vervaltermijn van drie maanden een voorwaarde voor de toekenning van de investeringsaftrek. Bijgevolg moet het attest binnen deze termijn worden aangevraagd op straffe van verval van het recht op de investeringsaftrek zelf.

Doe de aanvraag tijdig

Wie de boekhouding per kalenderjaar voert en in de loop van het kalenderjaar 2016 energiebesparende investeringen gedaan heeft, moet uiterlijk op 31.03.2017 het attest aanvragen.

Indien de energiebesparende invetseringen zijn gedaan tijdens het boekjaar van 1 oktober 2015 tot 30 september 2016, dan moet het attest voor energiebesparende investeringen uiterlijk op 31.12.2016 aangevraagd worden.

Online aan te vragen! Dat geeft altijd net iets meer tijd. Vraag hier het attest verhoogde investeringsaftrek aan!
(of ga naar www.energiesparen.be en zoek naar 'attest verhoogde investeringsaftrek'  en vraag het attest aan)

Attest tijdig aangevraagd maar nog niet ontvangen

Wanneer de investeerder het attest tijdig heeft aangevraagd maar het attest nog niet ontvangen wanneer de aangifte moet ingediend worden, dan mag hij volgens de minister van Financiën de investeringsaftrek niet vermelden in de aangifte. Maar de investeerder kan die investeringsaftrek wel achteraf aanvragen met een bezwaarschrift van zodra hij het attest gekregen heeft (Mond. vraag nr. 22161, Drèze, 25.02.2014).

Besluit

Heeft u in 2016 energiebesparende investeringen gedaan, vraag dan zeker vóór eind maart 2017 het vereiste attest aan. Alleen dan geniet u daarvoor de verhoogde investeringsaftrek van 13,50%.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief