Net als de voorbije jaren wil de belastingadministratie op een transparante manier over verschillende controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. Hiermee wil de administratie de belastingplichtigen er toe aanzetten om hun fiscale verplichtingen correct na te komen. Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij/zij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de administratie zal ontvangen.

Aankondiging fiscale controleacties 2018

Controleacties voor particulieren

Particulieren lopen een hoger risico op een controle of de administratie zal vragen om haar bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

 • zij aanspraak maken op de aftrek van een onderhoudsgeld en dat geld overschrijven naar het buitenland,
 • zij als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten hebben afgetrokken,
 • zij de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan zij eigenaar zijn in België en dat door de huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebben aangegeven,
 • zij hun belastingaangifte niet hebben ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Zij zullen dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De administratie zal bijzondere aandacht besteden aan belastingplichtigen die regelmatig nalaten om de aangifte in te dienen.

Controleacties voor ondernemingen

Ondernemingen lopen ondermeer een hoger risico op een controle als:

 • zij de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet hebben ingehouden op de bezoldigingen die zij heeft betaald aan haar buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar,
 • hun omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse door de administratie gekende parameters,
 • zij de 80 % grens voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet heeft gerespecteerd,
 • zij een vrijgestelde voorziening hebben gevormd voor risico’s en kosten,
 • er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen,
 • zij geen belastingaangifte hebben ingediend ondanks de verstuurde herinnering. De onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De administratie zal bijzondere aandacht besteden aan ondernemingen die regelmatig nalaten hun aangifte in te dienen.

De administratie wil een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteert de administratie de particulieren en de ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden. Naast deze specifieke aandachtspunten voert de administratie en wij uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.

Bron: bericht van de FOD Financiën, dd. 27 april 2018

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief