Update: Lees meer over de aangifte AJ 2018 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2018. Wat is nieuw?

Aangifteformulier VenB aanslagjaar 2017: formele wijzigingen

Op 31 mei 2017 werd het nieuwe formulier van de aangifte vennootschapsbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB van 22 mei 2017, B.S. 31-05-2017). 

Download het nieuwe formulier hier.

Opvallend is dat heel wat nieuwe codes op het aangifteformulier veroorzaakt worden door sectorspecifieke regimes zoals het nieuwe Diamantstelsel, de tax shelter voor erkende podiumwerken en de nieuwe aftrek voor innovatie inkomsten. In deze bijdrage duiden wij de formele wijzigingen aan.

Deadline voor indiening.

De aangifteformulieren vennootschapsbelasting aanslagjaar 2017 moeten uiterlijk ingediend zijn op 27 september 2017 indien het boekjaar overeenkomt met het kalenderjaar 2016.  De BIZTAX applicatie gaat open op 1 juni 2017.

Belastbare gereserveerde winsten

Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves

Definitieve vrijstelling voor innovatie-inkomsten  (code 1058)

De nieuwe fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten kan reeds toegepast worden voor octrooien of kwekersrechten waarvan de aanvraag reeds is ingediend maar die nog niet toegekend zijn. Het gaat dan om een tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting bij wijze van vrijgestelde reserves, in afwachting van de uiteindelijke goedkeuring en verkrijging van het intellectueel eigendomsrecht (art. 194quinquies §1 WIB 92).

Van zodra de aanvraagprocedure afloopt moet de vennootschap de vrijgestelde reserve overboeken naar rekening 789 “onttrekking aan de belastingvrije reserves”. Indien het intellectueel eigendomsrecht effectief wordt verleend, dan mag de vennootschap ten belope van het bedrag van die overboeking de begintoestand van de belaste reserves verhogen naast de code 1058. Op die manier is de vrijstelling definitief verworven.

Indien het intellectueel eigendomsrecht niet wordt toegekend, worden de tijdelijk vrijgestelde innovatie-inkomsten belastbaar als winst in het boekjaar en mag de begintoestand van de belaste reserves niet verhoogd worden.

Negatieve correctie in toepassing van het Diamantstelsel   (code 1057)

Erkende diamanthandelaars moeten verplicht het nieuwe Diamantstelsel toepassen. Dat Stelsel bepaalt het belastbaar resultaat voor de diamanthandel op basis van een forfaitair vastgestelde brutowinst die wordt bepaald door de kostprijs van de verkochte diamant.

Voor wie aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, wordt het resultaat dat volgens de boekhouding voortkomt uit de diamanthandel vervangen door het forfaitair vastgestelde resultaat. Technisch leidt dit tot de volgende verrichtingen.

Is de forfaitair vastgestelde brutowinst kleiner dan de boekhoudkundig vastgestelde brutowinst dan wordt dit verschil in de aangifte gecorrigeerd via een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves. In dat geval wordt het bedrag van dit verschil naast de code 1057 van het vak “Belastbare gereserveerde winst” vermeld (Negatieve correctie in toepassing van het Diamant Stelsel

Is de forfaitair vastgestelde brutowinst groter dan de boekhoudkundig vastgestelde brutowinst, dan wordt dit verschil niet gecorrigeerd via de reserves maar via verworpen uitgaven (code 1226).

Vrijgestelde reserves

Tax shelter erkende podiumwerken  (code 1125)

De fiscale vrijstelling van de tax shelter voor audiovisuele werken werd door de wetgever uitgebreid tot erkende podiumwerken (wet van 25 december 2016, B.S. 17 januari 2017). De wet is van toepassing op raamovereenkomsten die ondertekend worden vanaf 1 februari 2017 (KB van 27 januari 2017, BS 31 januari 2017). De uitbreiding naar erkende podiumwerken werd in het nieuw artikel 194ter/1 WIB92 ingeschreven.

De vennootschappen die een raamovereenkomst afsluiten voor de productie van een erkend podiumwerk vermelden naast de nieuwe code 1225 de voorlopig vrijgestelde winst.

Reserve voor innovatie-inkomsten  (code 1126)

De nieuwe fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten kan al toegepast worden voor octrooien of kwekersrechten vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend maar nog niet is toegekend. Omdat op dat moment nog niet kan worden gegarandeerd dat de aanvraag uiteindelijk zal worden goedgekeurd, wordt tijdens de periode dat de aanvraag lopende is enkel een tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting verleend bij wijze van vrijgestelde reserves. De vrijstelling is gekoppeld aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde. De vennootschap moet het vrijgesteld bedrag dus boeken op een vrijgestelde reserve (art. 194quinquies WIB 92) en dat bedrag noteren op de aangifte VenB naast de code 1126.

Van zodra de aanvraagprocedure niet meer lopende is moet de vennootschap de vrijgestelde reserve overboeken naar een belaste reserve.

Indien het intellectueel eigendomsrecht effectief is verleend, dan wordt de tijdelijke vrijstelling omgezet in een definitieve vrijstelling. De overboeking gaat gepaard met een verhoging van de begintoestand van de belaste reserves (code 1058).

Indien het intellectueel eigendomsrecht niet wordt toegekend, dan worden de tijdelijk vrijgestelde innovatie-inkomsten belastbaar als winst van het boekjaar waarin de aanvraag afloopt, met desgevallend toepassing van nalatigheidsinteresten (art. 416 lid 1 WIB92).

De tijdelijke vrijstelling is niet van toepassing op auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s, omdat die geen aanvraag behoeven maar automatisch ontstaan.

Verworpen uitgaven

Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard

Onder de rubriek ‘autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ (code 1206) moet de vennootschap een bedrag noteren dat gelijk is aan 17 % of 40% van het voordeel van alle aard uit de ter beschikking stelling van een firmawagen (personenwagen, break of minibus). Vennootschappen met gebroken boekjaren moeten rekening houden met de wijzigingen ingevolge de programmawet I van 25 december 2016 (B.S. 28-12-2016).

Voor boekjaren die per kalenderjaar worden gehouden wijzigt er niets. Met betrekking tot de tot en met 31.12.2016 toegekende voordelen van alle aard bedrijfswagen blijft de verworpen uitgave gelijk aan 17% van het voordeel van alle aard wagen in de mate dat dit voordeel daadwerkelijk in de personenbelasting wordt belast, ongeacht of de wagen met of zonder tankkaart ter beschikking staat. Een eigen bijdrage van de verkrijger van dat voordeel behoort niet tot deze berekeningsbasis.

Voor de voordelen van alle aard firmawagen die de vennootschap toekent vanaf 1 januari 2017 stijgt het verwerpingspercentage naar 40 % van het voordeel auto indien de vennootschap de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik geheel of gedeeltelijk ten laste neemt (art. 198, 9° WIB 1992). De verworpen uitgave blijft gelijk aan 17% van het voordeel van alle aard firmawagen indien de vennootschap de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik niet ten laste neemt. Daarbovenop moet vanaf 1 januari 2017 het percentage van 17% (zonder ten laste genomen brandstof) of 40% (met ten laste genomen brandstof) worden toegepast op het in principe belastbaar voordeel van alle aard, zoals het bestaat vooraleer het verminderd wordt met de eventuele ‘eigen bijdrage’ van de genieter.

Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten 

Deze verplichting om een aangifte 275F te doen van betalingen vanaf 100.000 EUR per belastbaar tijdperk werdt uitgebreid door de wetgever. Deze verplichting geldt voor alle betalingen gedaan vanaf 14.7.2016 die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks heeft gedaan aan (art. 307, § 1, vijfde lid, WIB 92):
 

 • personen of vaste inrichtingen gevestigd of gelegen in een Staat;
 • bankrekeningen die worden beheerd door of aangehouden bij één van deze personen of vaste inrichtingen gevestigd of gelegen in een Staat;
 • bankrekeningen die worden beheerd door of aangehouden bij kredietinstellingen gevestigd of met een vaste inrichting in een Staat; 

Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingeval van spreiding van de historische kosten  (code 1230)

De nieuwe code 1230 van de verworpen uitgaven is voorzien voor de terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingeval van spreiding van de “historische kosten”.

Bij de berekening van de netto-inkomsten uit innovatie mag de vennootschap kiezen voor een lineaire spreiding over maximaal 7 jaren van haar in vorige belastbare tijdperken (eindigend na 30.06.2016) in kosten opgenomen globale O&O uitgaven als bedoeld in art. 205/1, §2, 5° WIB92 (de zgn. historische uitgaven) met betrekking tot een intellectueel eigendomsrecht. Al de vennootschap kiest voor zo’n historische kostenspreiding en zij daardoor op het einde van de termijn meer aftrek voor innovatie-inkomsten geniet dan zonder die spreiding het geval was geweest, dan moet zij de teveel genoten aftrek voor innovatie-inkomsten terug in haar belastbare winst opnemen. Dat verschil moet de vennootschap dan opnemen in haar verworpen uitgaven naast de code 1230.

Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingeval van niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven (code 1231) 

De nieuwe code 1231 van de verworpen uitgaven is voorzien voor de terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingeval van niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven. Onder bepaalde voorwaarden geniet een vennootschap namelijk ook de aftrek voor innovatie-inkomsten op de vergoeding die zij ontvangt bij de vervreemding van intellectuele eigendomsrechten die de aard van vast actief hebben. De ontvangen vergoeding moet wel binnen vijf jaar integraal worden geherinvesteerd in “eigen” O&O-uitgaven voor andere intellectuele eigendomsrechten. Ingeval van niet (volledige) herinvestering van de verkoopprijs, wordt het volledig vrijgesteld bedrag als belastbare winst aangemerkt. Technisch gebeurt die terugneming door opname in het resultaat via verworpen uitgaven naast de code 1231.

Positieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel

In het vak van de verworpen uitgaven werden de volgende 4 nieuwe codes toegevoegd in het kader van correcties in toepassing van het Diamantstelsel voor erkende diamanthandelaars:

 • Positief verschil tussen de forfaitair vastgestelde brutowinst en de boekhoudkundig vastgestelde brutowinst  (code 1226) 

Voor diamanthandelaars onderworpen aan de vennootschapsbelasting, wordt het resultaat dat volgens de boekhouding voortkomt uit de diamanthandel vervangen door het forfaitair vastgestelde resultaat. 

 • Niet-aftrekbare waardeverminderingen op voorraden en niet-aftrekbare kosten (code 1227) 

In het Diamant Stelsel is voorzien dat bepaalde waardeverminderingen op voorraden en bepaalde kosten niet aftrekbaar zijn.  Het totale bedrag van deze waardeverminderingen en kosten dient genoteerd te worden naast de code 1227 van de verworpen uitgaven.

 • Positief verschil tussen de referentiebezoldiging voor een bedrijfsleider en de hoogste bedrijfsleidersbezoldiging (code 1228)

Het minimale netto belastbaar inkomen van de omzet uit de diamanthandel veronderstelt dat de vennootschap een minimale bedrijfsleidersbezoldiging toekent ten laste van het boekjaar. Indien de ten laste van het boekjaar genomen hoogste bedrijfsleidersbezoldiging van de vennootschap minder bedraagt dan de in het Diamant Stelsel vereiste referentiebezoldiging voor een bedrijfsleider, dan moet de vennootschap het bedrag van dit verschil invullen naast de code 1228 van de  verworpen uitgaven.

 • Correctie in functie van het minimumbedrag van het netto belastbaar inkomen uit de diamanthandel (code 1229)

Om ervoor te zorgen dat diamanthandelaars toch een billijk bedrag aan belasting betalen, voorziet de nieuwe belastingregeling in een minimumpercentage of een ondergrens (zgn. “floor”). Diamantairs zullen altijd belasting moeten betalen op minstens 0,65 % van hun omzet uit de diamanthandel (uitzonderlijk 0,65% voor aanslagjaar 2017, daarna 0,55%) .

Wanneer het netto belastbaar inkomen uit de diamanthandel minder bedraagt dan 0,65 % van de omzet uit de diamanthandel, dan wordt ten belope van dit verschil een verworpen uitgave in aanmerking genomen, tenzij de boekhoudkundig vastgestelde nettowinst om redenen van diefstal, faillissement van een klant of faillissement van de vennootschap minder bedraagt dan het minimumpercentage. De vennootschap moet het verschil dan vermelden naast de code 1229 van de verworpen uitgaven. 

Ter info. Het bedrag van de aftrek voor risicokapitaal, het bedrag van de aftrek van vorige verliezen en het bedrag van de aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken, die werkelijk zouden kunnen worden afgetrokken (codes 1435, 1436 en 1438 van de aangifte), worden beperkt voor zover en in de mate dat het netto belastbaar inkomen uit de diamanthandel door de toepassing van een of meerdere van die aftrekken minder bedraagt dan 0,65 % van de omzet uit die diamanthandel.

Uitgekeerde dividenden

In het vak van de uitgekeerde dividenden werd een extra stelling toegevoegd die de vennootschap moet bevestigen of ontkennen (nieuwe code 1321):

De vennootschap is op de hoogte van haar verplichting om een aangifte in de roerende voorheffing (aangifte 273A) in te dienen wanneer de rubriek “uitgekeerde dividenden” (regel 1320) is ingevuld, zelfs wanneer geen roerende voorheffing verschuldigd is.

Indien de vennootschap geniet van een vrijstelling van roerende voorheffing (bijvoorbeeld via de Moeder-Dochterrichtlijn) of verzaking van roerende voorheffing op haar uitgekeerd dividenden, moet zij toch een opgave 273A bezorgen aan de fiscus. Met de toegevoegde passage wil de administratie wil de vennootschappen attent maken op de verplichting.

Aftrek voor innovatie-inkomsten

De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten werd ingevoegd als een extra volwaardige aftrek  (nieuwe code 1439). Deze fiscale aftrek maakt voortaan het voorwerp uit van de zgn. zesde bewerking. Deze aftrek is beperkt tot de winst die overblijft na de aftrek voor octrooi-inkomsten. Het niet-benutte deel ervan kan de vennootschap overdragen naar de volgende jaren.

Verrekenbare voorheffingen

In het vak van de verrekenbare voorheffingen werd een lijn gevoegd tussen niet-terugbetaalbare en terugbetaalbare voorheffingen: buitenlands belastingkrediet voorzien bij bepaalde overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting  (code 1834).

Buitenlands belastingkrediet voorzien bij bepaalde overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting

Hier viseert men het volledig of gedeeltelijk bedrag van de buitenlandse belasting, geheven op dividenden van buitenlandse oorsprong, die in toepassing van het dubbelbelastingverdrag van België met de Staat waarvan die dividenden afkomstig zijn, in mindering mag worden gebracht van de er op betrekking hebbende vennootschapsbelasting.

Dit in mindering te brengen bedrag mag evenwel het deel van de vennootschapsbelasting dat evenredig betrekking heeft op die dividenden, niet te boven gaan.

Naast de code 1834 vermeldt de vennootschap het bedrag dat werkelijk in mindering kan worden gebracht, d.w.z. beperkt tot het bedrag van de vennootschapsbelasting dat evenredig betrekking heeft op die dividenden.

Grondslag van de exitheffing

Bedrag van de latente meerwaarden na proportionele verrekening van aftrekken van de resterende winst (nieuwe code 1864).

Voor verrichtingen gedaan vanaf 8.12.2016 en ná proportionele verrekening van de aftrekken als vermeld in de art. 199 tot 206, WIB 92 moet hier worden vermeld:

 • het gedeelte van het maatschappelijk vermogen dat als uitgekeerd dividend wordt aangemerkt ten gevolge van een zgn. zetelverplaatsing (de overdracht als bedoeld in art. 210, § 1, 4°, WIB 92, van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer naar een andere lidstaat van de EU of naar een andere lidstaat van de EER Ruimte waarmee België een van toepassing zijnde overeenkomst heeft die in wederzijdse bijstand voor de invordering voorziet)  en in de mate dat dit dividend voortvloeit uit de meerwaarden op de ten gevolge van de verrichting overgedragen bestanddelen, die aangewend worden en behouden blijven op de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer van de vennootschap of binnen een buitenlandse inrichting die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere EER- lidstaat waarmee België een van toepassing zijnde overeenkomst heeft die in wederzijdse invorderingsbijstand voorziet; 

 • het gedeelte van het maatschappelijk vermogen dat als uitgekeerd dividend wordt aangemerkt ten gevolge van een fusie, een splitsing, een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of een met splitsing gelijkgestelde verrichting, en waarop de bepalingen van art. 211, WIB 92, van toepassing zijn en in de mate dat dit dividend voortvloeit uit de meerwaarden op de ten gevolge van de verrichting verkregen bestanddelen, die aangewend worden en behouden blijven op de maatschappelijke zetel van een vennootschap of binnen een buitenlandse inrichting die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de EU Unie of in een andere EER-lidstaat waarmee België een van toepassing zijnde overeenkomst heeft die in wederzijdse invorderingsbijstand voorziet. 

Voor het resterend verschuldigd gedeelte van de belasting die is gevestigd op deze inkomsten, kan de vennootschap in principe kiezen tussen twee betalingsfaciliteiten: 

 • ofwel de onmiddellijke betaling; 

 • ofwel de gespreide betaling zoals vermeld in art. 413/1, § 2, WIB 92. 

De keuze voor de gespreide betaling moet, binnen een termijn van twee maanden vanaf de toezending van het aanslagbiljet, aan de bevoegde ontvanger worden bekendgemaakt door middel van het formulier (zie art. 413/1, § 4, WIB 92).

Aftrek voor octrooi-inkomsten

Informatie met betrekking tot het overgangsregime

Vennootschappen die de afgeschafte octrooi-aftrek nog willen blijven toepassen op inkomsten verkregen na 30.06.2016 via de voorziene overgangsregeling tot 30.06.2021 moeten de volgende stelling op de aangifte bevestigen: “De vennootschap heeft in de rubriek “Aftrek voor octrooi-inkomsten” inkomsten vermeld die na 30.06.2016 werden verkregen en waarvoor de toepassing van het overgangsregime wordt gevraagd” (nieuwe code 1865).

In het kader van de gegevensuitwisseling met de OESO te verzamelen informatie

Vennootschappen die de octrooi-aftrek vragen moeten ook de volgende stelling bevestigen of ontkennen: “De vennootschap heeft in de rubriek “Aftrek voor octrooi-inkomsten” inkomsten vermeld die betrekking hebben op octrooien waarvoor de aftrek voor de eerste maal ten vroegste na 06.02.2015 werd gevraagd” (nieuwe code 1866).

Diverse bescheiden en opgaven

Bij de oplijsting van de Diverse bescheiden en bijlagen werd het nieuwe formulier 275 INNO toegevoegd als bijlage voor vennootschappen die gebruik maken van de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten. Het aangifteformulier zelf maakt geen uitdrukkelijke melding van de toe te voegen documenten in het kader van verrekenprijzen (de zgn local file).

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief