Attesten tax shelter startende ondernemingen moeten volgens het Koninklijk besluit van 18 april 2017 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2017) vanaf AJ 2017 ook bij de administratie worden ingediend (= nieuwe indieningsplicht). De kopie van de aan de investeerders vóór 31 maart overhandigde attesten moeten nu ook binnen deze termijn aan de administratie worden overgemaakt. Voor AJ 2017 wordt nu administratief een bijkomend uitstel verleend tot 31 juli 2017.

De kopie van die documenten moet (op papier of via e-mail) naar de volgende dienst worden gestuurd:

          KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing
          Kruidtuinlaan 50, bus 340
          1000 Brussel
          Tel.: 0257 529 90
          kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be 


Nieuwe indieningsplicht Tax shelter startende ondernemingen

Tax shelter - startende kleine vennootschappen

Particulieren die investeren in aandelen van een startende KMO krijgen via de tax shelter een belastingvermindering van 30%. Bij investering in een microvennootschap loopt dit voordeel zelfs op tot 45%. Per aanslagjaar kan je als belastingplichtige tot 100.000 euro investeren via de tax shelter. Startende vennootschappen kunnen maximaal 250.000 euro ophalen via dit systeem. In volgend artikel vindt u meer info over tax shelter voor startende ondernemingen.

Vanaf 2017 is het ook mogelijk om te investeren in starters via een crowdfundingsplatform, zonder rechtstreekse aandeelhouder te worden.

De maatregel is van kracht vanaf 1 juli 2015 en is een succes. In 2015 werd er door particulieren een bedrag van onveveer 15 mio euro geïnvesteerd in startende vennootschappen, waarvan 13 mio euro in micro-vennootschappen. De positieve trend zette zich door in 2016 met een groei van meer dan 20%.

De overhandigingsplicht vóór 31 maart!

De startende vennootschap moet volgende attesten opstellen en aan de investeerder overhandigen vóór 31 maart van het volgende jaar:

  • een document voor het jaar van verwerving van de aandelen verwervingsattest
  • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen behoudattest
  • een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen indien de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan vervreemdingsattest

In dat laatste geval, zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), is het voldoende dat de investeerders de attesten ter beschikking houden van de administratie. Het is uiteraard aan te raden de attesten samen de aangifte personenbelasting in te dienen. 

De indieningsplicht vóór 31 maart (voor AJ 2017 vóór 31 juli 2017)!

Hoewel artikel 145/26 WIB 92 enkel voorziet in het verstekken van het bewijs aan de belastingplichtige (= overhandigingsplicht) wordt in het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 (BS 27 april 2017) om redenen van efficiëntie aan de startende vennootschap bijkomend de verplichting opgelegd deze documenten over te maken aan de administratie (= nieuwe indieningsplicht). Volgens het advies nr. 61/034/3 van de Raad Van State van 24 maart 2017 kan deze verplichting worden opgelegd op basis van de algemene uitvoeringsbevoegdheid.

Zowel de overhandiging van de attesten aan de investeerders als de indiening ervan bij de administratie moet gebeuren vóór 31 maart van het volgende jaar. De Raad van State stelde zich vragen met betrekking tot de haalbaarheid van de nieuwe indieningsplicht voor het lopende aanslagjaar AJ 2017. De betrokken startende vennootschappen moeten een redelijke termijn krijgen om aan de nieuwe verplichting te kunnen voldoen. Voor AJ 2017 voorziet het KB dat de attesten vóór 31 mei 2017 bij de administratie moeten worden ingediend, zonder enige verdere specificatie van hoe deze melding concreet dient te gebeuren.

De administratie verleent nu een bijkomend administratief uitstel tot 31 juli 2017, met de melding dat de kopie van die documenten moet (op papier of via e-mail) naar de volgende dienst worden gestuurd:

          KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing
          Kruidtuinlaan 50, bus 340
          1000 Brussel
          Tel.: 0257 529 90
          kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be 

Veel startende venootschappen hebben tijdig de attesten aan hun investeerders overhandigd vóór 31 maart 2017 en zijn zich niet bewust dat de attesten uiterlijk 31 juli 2017 aan de administratie moeten worden overgemaakt!

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief