De tax shelter wetgeving in België is alweer grondig gewijzigd vanaf 1 januari 2015. We zetten de voornaamste nieuwigheden even op een rij voor een vennootschap die een investering in tax shelter overweegt. Voor de combinatie met de gewone liquidatiereserve verwijzen we naar ons blogbericht: Tax shelter: jaarafslsuiting en gewone liquidatiereserve.

De wet van 12 mei 2014 (B.S. 27 mei 2014) wijzigde art. 194 ter WIB92 betreffende het tax shelterregime. Deze wet kon pas in voege treden op de eerste dag van de tweede maand nadat de Europese commissie deze heeft goedgekeurd. Aangezien de Europese Commissie op 28-11-2014 haar fiat gaf is de nieuwe regeling van kracht voor raamovereenkomsten vanaf 1 januari 2015.

Geen lening en geen rechten meer

In het nieuwe systeem koopt de investeerder geen rechten meer. Ook de lening wordt geannuleerd. Wat overblijft is de aankoop van een fiscaal voordeel in ruil voor een investering in de audiovisuele sector.

De investerende  vennootschap krijgt in ruil voor de betaalde sommen een voorlopige fiscale vrijstelling van 310% van de gestorte sommen. Deze vrijstelling wordt op dezelfde manier bekomen als vroeger door het boeken van een belastingvrije reserve. De vrijstelling is onderworpen aan dezelfde beperkingen als vroeger zijnde maximum de helft van de totale belastbaar gereserveerde winst voor aanleg van de belastingvrije tax shelter reserve en het absolute maximum van 750.000 EUR.

Deze voorlopige vrijstelling wordt beperkt tot 150% van de verwachte fiscale waarde van het tax shelter attest. Gezien deze fiscale waarde pas achteraf gekend is, weet de investerende vennootschap niet op voorhand hoe groot zijn vrijstelling zal bedragen. Aanbieders van de tax shelter (zijnde de productievennootschappen of de intermediaire tussenpersonen) ramen best de fiscale waarde op voorhand.

Voorbeeld

In 2015 investeert een vennootschap een bedrag van € 100.000 in tax shelter. Zij geniet een voorlopige vrijstelling van € 310.000 (310%). Dat leidt tot een belastingbesparing van € 105.370. Concreet geeft dit een rendement van 5,37 %.  Deze besparing wordt slechts definitief indien deze vrijstelling niet hoger is dan 150% dan de fiscale waarde. De fiscale waarde dient door de aanbieder via een fiscaal attest te worden afgeleverd aan de investeerder. De fiscale waarde moet hier dus €  206.666,67 bedragen (310.000 = 150% x 206.666,67). 

Kwalificerende productie-uitgaven

Nieuw zijn ook de regels waaraan de productievennootschappen zelf moeten voldoen. Men vertrekt vanuit het basisidee dat de kwalificerende uitgaven een duurzame bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling en de realisatie van audiovisueel werk in België. 

De wetgever laat wel toe dat de productievennootschap een verzekering aanbiedt tegen het risico van onvoldoende fiscale waarde. Op deze wijze kan de productievennootschap aan de investeerder ook op voorhand zekerheid geven over het bedrag van het fiscaal voordeel.

Interestvergoeding

Daarnaast kan de investeerder ook interesten verdienen. Immers, na de ondertekening van het  raamcontractheeft de productiemaatschappij 18 maand de tijd om de nodige uitgaven te doen ter realisatie van het audiovisueel werk. Als vergoeding voor de voorfinanciering , terwijl er nog geen zekerheid is over het effectieve fiscaal voordeel, kan de producent aan de investeerder een interest toekennen berekend op basis van de gestorte bedragen (maximum gedurende 18 maanden of tot aan de aflevering van het attest ). Deze rente is beperkt tot de EURIBOR op 12 maanden + 450 basispunten. Het betreft de Euribor van de laatste dag van elke maand van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de betaling.

Controle maatregelen

Er zijn ook  een pak nieuwe maatregelen ingebouwd om vermeende misbruiken in te perken. Zo moeten de producenten en tussenpersonen erkend worden door de Minister van Financiën. Ze moeten ook een door de FSMA goedgekeurde prospectus kunnen voorleggen als ze hun aanbod op grote schaal wensen aan te bieden. Per audiovisueel werk kan  niet meer dan € 15.000.000 aan attesten uitgeschreven worden. Elke raamovereenkomst dient binnen de maand na ondertekening te worden aangemeld bij de FOD financiën. De investeerders mogen geen andere voordelen ontvangen. Alle kosten en uitgaven gedaan om de tax shelter af te sluiten zijn voor de investeerder fiscaal niet aftrekbaar. 

Is het nieuwe systeem nog interessant?

Voortaan zal het aanbod voor de investeerder eenvoudiger te beoordelen zijn. Het opbod van rendementen en de berichten over malafide aanbieders hebben de sector geen deugd gedaan.

In het nieuw systeem blijft de geldelijke investering (de cash out) beperkt. Om een fiscaal voordeel van 51 te behalen was vroeger een inleg nodig van 100. nodig. Nu volstaat een inleg van 48,39 (48,39 x 310% x 33,99% = 51) Dat is een cashvoordeel.

Het nieuwe tax shelter systeem blijft een rendabele investering.  Een inleg van 48,39 resulteert in een belastingbesparing van 51 (= 5,39 %). En u kunt nog een interest ontvangen.

Besluit. De nieuwe wet komt de hele Belgische audiovisuele sector ten goede en laat toe om het systeem te behouden op een duurzame wijze.

Gerelateerde artikelen over tax shelter:

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief