De verwerking van een tax shelter investering in de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting blijft voor veel verwarring zorgen. Zeker in combinatie met de aanleg van een liquidatiereserve. Ook in de eenvoudige gevallen waarbij geen sprake is van overinvestering en dus ook niet van een iteratieve berekening.

In onderstaand voorbeeld wordt de tax shelter investering geboekt. De tax shelter vrijstelling wordt berekend en de belastingvrije tax shelter reserve wordt aangelegd. Daarna wordt ook de gewone liquidatiereserve berekend en geboekt. Stap voor stap worden de boekingen uitgelegd en verwerkt in de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting!

Bereken tax shelter en liquidatiereserve

Bereken tax shelter en gewone liquidatiereserve!

In onderstaand voorbeeld wordt in 8 eenvoudige stappen de werkwijze toegelicht om tot een correcte verwerking en jaarafsluiting te komen.

Deze stappen zijn:

 1. Boeking van de tax-shelter investering en aanleg van de belastingvrije reserve
 2. Verwerken van de wachtrekening op investarisdatum
 3. Berekening en boeking van de geraamde belastingen (gewoon)
 4. Aanleg van de liquidatiereserve
 5. Boeking van de geraamde belasting op de liquidatiereserve
 6. Opmaak van de definitieve jaarrekening
 7. Opmaak van de definitieve aangifte in de vennootschapsbelasting
 8. De controle van de maximale tax shelter vrijstelling

Praktijkvoorbeeld tax shelter en liquidatiereserve

Een vennootschap met een boekjaar per kalenderjaar heeft op 15 december 2016 een tax shelter raamovereenkomst ondertekend voor 15.000 euro. De betaling werd op 20 december gedaan.

De enige boekingen met betrekking tot de tax-shelter investering die tot nu toe werden uitgevoerd zijn de volgende:

15/12/2016:
499 wachtrekening 15.000,00  
489 andere diverse schulden   15.000,00
20/12/2016:
489 andere diverse schulden 15.000,00  
550 bank   15.000,00

Een financiële vergoeding is er uiteraard nog niet geweest aangezien de raamovereenkomst pas werd ondertekend op 15 december 2016 en het boekjaar afsluit op 31 december 2016.

De jaarrekening en de aangifte zijn volledig door de dossierbeheerder voorbereid. De belastingvrije reserve werd nog niet aangelegd. Ook de resterende tax shelter boekingen moeten nog gebeuren en de belastingen moeten nog worden geraamd. Alle winsten worden gereserveerd en de vennootschap wenst ook een maximale liquidatiereserve aan te leggen!

De cijfers van de voorbereide jaarrekening zijn de volgende:
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen 9903 176.666,69
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780  
Overboeking aan de uitgestelde belastingen 680  
Belasting op het resultaat 66/67 -53.890,00
Winst (verlies) van het boekjaar 9904 122.776,69
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789  
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689  
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 122.776,69
 
Het belastingresultaat is als volgt samengesteld:
- Voorafbetaling 1   50.000,00
- Terugbetaalbare voorheffingen   3.890,00
De cijfers van de voorlopige aangifte in de vennootschapsbelasting zijn de volgende:
Aangroei van de belaste reserves 122.776,69  
Aanpassing in meer begintoestand (meerwaarden op aandelen) - 18.281,94  
Belastbare gereserveerde winst:   104.494,75
 
Belastingen: 53.890,00  
Andere verworpen uitgaven: 8.390,19  
Verworpen uitgaven:   62.280,19
 
Aftrekbare giften: 5.095,10  
Aftrek risicokapitaal: 30.889,58  
Aftrekbewerkingen:   - 35.984,68
 
Voorlopig fiscaal resultaat:   130.790,26
 

De vennootschap geniet van het verlaagd opklimmend tarief.
Een snelle berekening van de verschuldigde belasting geeft volgend resultaat:

( 25.000,00 - 0,00 ) = 25.000,00 × 24,25% = 6.062,50
( 90.000,00 - 25.000,00 ) = 65.000,00 × 31% = 20.150,00
( 130.790,26 - 90.000,00 ) = 40.790,26 × 34,50% = 14.072,64
  130.790,26   40.285,14
      × 103%
      41.493,69

Er werd 50.000 euro voorafbetaald, dus geen vermeerdering wegen onvoldoende voorafbetalingen.

De nog uit te voeren boekingen zijn:

 1. Aanleg van de belastingvrije reserve
 2. Verwerken van de wachtrekening
 3. Boeking van de geraamde belastingen (gewoon)
 4. Aanleg van de liquidatiereserve
 5. Boeking van de geraamde belasting (liquidatiereserve)

Daarna rest ons nog:

 1. De definitieve jaarrekening op te maken
 2. De definitieve aangifte in de vennootschapsbelasting op te stellen
 3. De controle van de maximale tax shelter vrijstelling

1. Aanleg van de belastingvrije reserve op datum van ondertekening van de raamovereenkomst: 

De tax shelter vrijstelling bedraagt 15.000 × 310% = 46.500,00

15/12/2016:
689 Toevoeging aan de belastingvrije reserve 46.500,00  
132 Belastingvrije reserve   46.500,00

2. Verwerken van de wachtrekening op inventarisdatum 

De vuistregel voor het bepalen van de maximale tax-shelter-vrijstelling is de winst van het boekjaar vóór belastingen gedeeld door 10, indien er geen dividenden of tantièmes worden toegekend. In dit geval dus 17.666 euro. We kunnen er dan ook van uit gaan dat de winst van het boekjaar voldoende is om het voorlopige belastingvoordeel volledig te verkrijgen. In dat geval beveelt de CBN (advies 2015/1) aan om de wachtrekening volledig over te boeken naar een subrekening van 6702 Geraamde belastingen.

31/12/2016:
6702X Geraamde belastingen - tax-shelter  15.000,00  
499 Wachtrekening   15.000,00

3. Berekening en boeking van de geraamde belastingen (gewoon) 

De fiscale impact van beide boekingen is de volgende:

 • De aanleg van de belastingvrije reserve doet de belaste reserves dalen met 46.500 euro. Dit heeft een daling van het fiscaal resultaat van 46.500 euro tot gevolg.
 • De overboeking van de wachtrekening naar een subrekening van de geraamde belasting zorgt enerzijds voor een daling van de belaste reserves van 15.000,00 euro en anderzijds voor een stijging van de verworpen uitgaven met 15.000,00 euro. Geen wijziging van de belastbare grondslag dus.

Belastbare grondslag: 130.790,26 – 46.500,00 = 84.290,26

( 25.000,00 - 0,00 ) = 25.000,00 × 24,25% = 6.062,50
( 84.290,26 - 25.000,00 ) = 59.290,26 × 31% = 18.379,98
  84.290,26   24.442,48
      × 103%
      25.175,76

De terug te krijgen belasting bedraagt dus:
25.175,76 – 53.890,00 = 28.714,24

31/12/2016:
412 Terug te vorderen voorheffingen en VA 28.714,24  
6701 Geactiveerde overschotten belastingen   28.714,24

4. Aanleg van de liquidatiereserve 

Na voorgaande boekingen ziet de voorlopige jaarrekening er als volgt uit:
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen 9903 176.666,69
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780  
Overboeking aan de uitgestelde belastingen 680  
Belasting op het resultaat 66/67 -40.175,76
Winst (verlies) van het boekjaar 9904 136.490,93
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789  
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 - 46.500,00
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 89.990,93
 
Het belastingresultaat is als volgt samengesteld:
- Voorafbetaling 1   50.000,00
- Terugbetaalbare voorheffingen   3.890,00
- Afboeking van de wachtrekening naar 67   15.000,00
- Belastingregularisatie   - 28.714,24
    40.175,76

Om de maximale liquidatiereserve aan te leggen moet u de te bestemmen winst van het boekjaar na belastingen (= code 9905) (vóór boeking aanleg liquidatiereserve en vóór boeking 10% heffing) delen door 1,10. Zo bekomt u het bedrag dat maximaal via resultaatverwerking kan aangelegd worden als liquidatiereserve. En op dat aangelegd bedrag dient de vennootschap 10% vennootschapsbelasting te berekenen en te boeken (CBN advies 2015/2).

89.990,93 / 1,1 = 81.809,94 te boeken als liquidatiereserve

31/12/2016:
6920 Toevoeging aan de reserves 81.809,94  
133X Beschikbare liquidatiereserves AJ 2017   81.809,94

5. Boeking van de geraamde belasting op de liquidatiereserve 

81.809,94 × 10% = 8.180,99 bijkomend te boeken als geraamde liquidatiebelasting. De geactiveerde overschotten op belastingen en de terug te vorderen voorheffingen en VA dalen met 8.180,99 euro.

31/12/2016:
6701 Geactiveerde overschotten op belastingen 8.180,99  
412 Terug te vorderen voorheffingen en VA   8.180,99

6. De cijfers van de definitieve jaarrekening zijn: 

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen 9903 176.666,69
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780  
Overboeking aan de uitgestelde belastingen 680  
Belasting op het resultaat 66/67 -48.356,75
Winst (verlies) van het boekjaar 9904 128.309,94
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789  
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 - 46.500,00
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 81.809,94
 
Het belastingresultaat is als volgt samengesteld:
- Voorafbetaling 1   50.000,00
- Terugbetaalbare voorheffingen   3.890,00
- Afboeking van de wachtrekening naar 67   15.000,00
- Belastingregularisatie (gewoon)   - 28.714,24
- Belastingregularisatie (liquidatiereserve)   + 8.180,99
    48.356,75

7. De cijfers van de definitieve aangifte: 

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST
Liquidatiereserve 1040 PN 0,00 81.809,94
Aanpassing in meer 1051/6 18.281,94  
Belastbare gereserveerde winst 1080 PN   63.528,00
 
VRIJGESTELDE RESERVES
Tax shelter 1122 0,00 45.500,00
 
VERWORPEN UITGAVEN
Niet-aftrekbare belastingen 1201   33.356,75
Kosten tax shelter 1221   15.000,00
Andere verworpen uitgaven ....   8.390,19
Verworpen uitgaven 1240   56.746,94
 
UITEENZETTING VAN DE WINST
Belastbare gereserveerde winst 1080 PN   63.528,00
Verworpen uitgaven 1240   56.746,94
Uitgekeerde dividenden 1320    
Resultaat van het belastbaar tijdperk 1410   120.274,94
Aftrekbewerkingen     - 35.984,68
Belastbaar tegen gewoon tarief 1460   84.290,26
 
AFZONDERLIJKE AANSLAGEN
Liquidatiereserve (10%) 1508   81.809,94
 

Opmerking: er is geen rechtstreekse overeenstemming tussen het boekhoudkundig belastingresultaat van 48.356,75 en de fiscaal niet-aftrekbare belastingen van 33.356,75 (code 1201). Het verschil is de fiscale tax shelterkost van 15.000 euro (code 1221) die bedrijfseconomisch als een betaalde belasting wordt beschouwd.

8. De controle van de maximale tax shelter vrijstelling: 

Per belastbaar tijdperk wordt de tax-shelter vrijstelling verleend ten belope van een bedrag beperkt tot 50 pct., met een maximum van 750.000,00 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve. De belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vóór de samenstelling van de belastingvrije reserve bedraagt:
63.528,00 euro + 46.500,00 euro = 110.028 euro.
De maximale tax-shelter vrijstelling bedraagt 110.028 × 50% = 55.014 euro.
Conclusie: De effectieve tax shelter vrijstelling van 46.500,00 euro is niet hoger dus dient geen beperking te worden doorgevoerd.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?