Elk jaar legt de overheid de percentages vast van de voordelen van alle aard uit een renteloze lening  of goedkope lening. Voor inkomstenjaar 2016 gebeurde dit via het KB van 20-02-2017 (B.S. 03-03-2017). Opvallend is dat de fictieve debetrente uit derekening courant met meer dan 1% gestegen is t.o.v. vorig jaar.

Voordeel alle aard debetrente rc

Hypothecaire leningen Tarief 2015 Tarief 2016

hypothecaire leningen met vaste rentevoet gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

2,47%

1,65%

hypothecaire leningen met vaste rentevoet niet gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

2,41%

1,78 %

hypothecaire leningen met variabele rentevoet

 

 

Niet-hypothecaire leningen Tarief 2015 Tarief 2016
niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren (maandelijks lastenpercentage) 0,09% 0,06%
andere hypothecaire leningen (maandelijks lastenpercentage) 0,20% 0,13%
niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd 8,16% 9,27%

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Voor de in 2016 afgesloten hypothecaire leningen zonder variabele rentevoet bedraagt de referentierentevoet 1,65 % (2,47 % in 2015) als de lening gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering. Voor de andere hypothecaire leningen bedraagt de referentierentevoet 1,78 %  (2,41 % in 2015).

Hypothecaire leningen met variabele rentevoet

Een goedkope hypothecaire lening kan ook worden afgesloten met een variabele rentevoet die gekoppeld is aan de schommelingen van een referte-index. Voor de berekening van het voordeel van alle aard dat uit dergelijke leningen voortvloeit, gelden op fiscaal gebied bijzondere regels. Deze regels gaan uit van referentierentevoeten die gebaseerd zijn op de referte-indexen zoals die in het kader van de wetgeving op het hypothecair krediet gelden.

Er bestaan 10 referte-indexen (A, B, C, D, E, F, G, H, I en J).

De index A is percentage dat in functie staat van het rendement van schatkistcertificaten op twaalf maanden. De referte-indexen B, C, D en E staan in functie staan van het rendement van lineaire obligaties met een residuele looptijd van respectievelijk twee, drie, vier en vijf jaar.

De referte-indexen F, G, H, I en J staan voor periodes van verandering van respectievelijk 6, 7, 8, 9 en 10 jaar. De maandelijkse referte-indexen voor hypothecaire leningen, toegestaan vanaf 1 januari 2016, waarin een veranderlijke renterentevoet is bedongen, zijn opgenomen in bijlage I van het KB/WIB.

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

Voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd wordt het voordeel berekend uitgaande van een maandelijks lastenpercentage. Voor de in 2016 afgesloten leningen ter financiering van de aankoop van een wagen bedraagt dat lastenpercentage 0,06% (0,09 % in 2015). Werd de in 2016 afgesloten lening voor andere doeleinden gebruikt, dan bedraagt het lastenpercentage 0,13% (0,20% in 2015).

Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (rekening courant)

Voor bedragen van niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd, waarover de ontlener in 2016 heeft kunnen beschikken, is de referentierentevoet 9,27% (8,16% voor 2015). Deze referentierentevoet wordt ook gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen dat voortvloeit uit het via rekening-courant verstrekken van voorschotten aan bedrijfsleiders. De fictieve debetrente is dus met meer dan 1% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Bron: KB van 20.02.2017, BS 03.03.2017

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief