Op 26 juni 2016 werd een Richtlijn (EU 2016/1065) goedgekeurd tot aanpassing van de btw-richtlijn voor wat de behandeling van vouchers betreft. Er moesten immers specifieke regels worden vastgesteld voor de btw-behandeling van vouchers teneinde een duidelijke, uniforme en consistente btw-behandeling van handelingen met vouchers te garanderen.

Nieuwe btw-regeling vouchers 2019

Onderscheid vouchers en kortingbonnen, betaalmiddelen en dergelijke

Om duidelijk te maken wat voor btw-doeleinden onder een voucher wordt verstaan en wat vouchers van betaalmiddelen onderscheidt, is het nodig om vouchers, die een fysieke of elektronische vorm kunnen aannemen, te definiëren. Ook de aard van het in een voucher belichaamde recht en de verplichting om de voucher als tegenprestatie voor een goederenlevering of een dienst te aanvaarden, moet duidelijk zijn.

De toepasselijke regels op vouchers mogen niet leiden tot wijzigingen in de btw-behandeling van vervoerbewijzen, toegangskaartjes voor bioscopen en musea, postzegels en dergelijke. Deze laatste betaalmiddelen worden hier niet bedoeld.

Onderscheid enkelvoudig en meervoudig gebruik (artikel 30bis nieuw btw-richtlijn)

Een voucher is een instrument ten aanzien waarvan de verplichting bestaat dat instrument als tegenprestatie of gedeeltelijke tegenprestatie voor goederenleveringen of diensten te aanvaarden en waarbij de te verrichten goederenleveringen of diensten, of de identiteit van de potentiële verrichters ervan, vermeld staan op het instrument zelf of in de bijbehorende documentatie, inclusief de voorwaarden voor het gebruik van het instrument.

Een voucher voor enkelvoudig gebruik wordt gedefinieerd als een voucher waarbij de plaats van de goederenlevering of dienstverrichting waarop de voucher betrekking heeft, alsmede het bedrag van de over die goederen of diensten verschuldigde btw, bekend zijn op het tijdstip van uitgifte van de voucher.

Een voucher voor meervoudig gebruik zijn alle vouchers uitgezonderd vouchers voor enkelvoudig gebruik.

Opeisbaarheid van btw (artikel 30ter nieuw btw-richtlijn)

Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik is er btw verschuldigd over de voor de voucher voor enkelvoudig gebruik ontvangen tegenprestatie. De uitgifte van een voucher voor enkelvoudig gebruik door een belastingplichtige die in eigen naam handelt, wordt geacht de verrichting van de goederenlevering of de dienst in te houden. De feitelijke goederenlevering of de feitelijke dienstverrichting, in ruil voor een voucher voor enkelvoudig gebruik, wordt niet als een zelfstandige handeling beschouwd. Bijgevolg is dan geen btw meer opeisbaar.

Indien de vouchers voor enkelvoudig gebruik daarentegen uitgegeven of verspreid worden door een belastingplichtige die in naam van een andere persoon handelt, wordt die belastingplichtige niet geacht aan de onderliggende goederenlevering of dienstverrichting deel te nemen. Er is bijgevolg een transactie tussen de (andere) belastingplichtige ten behoeve van wie deze voucher is uitgereikt en de gebruiker van de voucher.
Een voucher voor enkelvoudig gebruik, is bijvoorbeeld een waardebon voor de aankoop van een boek. Deze levering die daarmee kan worden bekomen staat vast.

Bij vouchers voor meervoudig gebruik kan de btw over de onderliggende goederen of diensten pas verschuldigd worden bij de effectieve inwisseling van de voucher. In dit geval is er btw te voldoen naar rato van de tegenprestatie die voor de voucher voor meervoudig gebruik is betaald. De overdracht van dergelijke vouchers blijven buiten de toepassing van de btw. Een cadeaucheque die wordt ontvangen en waarmee een nacht kan worden doorgebracht in een bepaald hotel naar keuze, te kiezen uit een lijst van hotels is een voorbeeld van een voucher voor meervoudig gebruik. De concrete dienstverrichtingen of leveringen die dan uiteindelijk worden afgenomen staan immers nog niet vast.

Ook wordt aangegeven dat de verspreidings- of promotiediensten door de tussenpersoon in dat geval welk degelijk aan de btw onderworpen handelingen uitmaken.

De maatstaf van heffing voor de met betrekking tot een voucher voor meervoudig gebruik verrichte goederenlevering of dienst is gelijk aan de tegenprestatie die is betaald voor de voucher, of de op die voucher vermelde monetaire waarde, verminderd met het btw-bedrag over de geleverde goederen of de verrichte diensten (artikel 73bis btw-richtlijn).

Geen inwisseling = geen btw

De bepalingen van deze richtlijn hebben geen betrekking op situaties waarin een voucher voor meervoudig gebruik niet door de eindverbruiker wordt ingewisseld tijdens de geldigheidsperiode ervan en de voor deze voucher ontvangen tegenprestatie door de verkoper wordt gehouden.

Vouchers uitgegeven na 31 december 2018

De btw-behandeling van vouchers moet alleen gelden voor vouchers die na 31 december 2018 zijn uitgegeven. De lidstaten zijn verplicht deze regels toe te passen vanaf 1 januari 2019.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief