Een intracommunautaire levering is een verkoop van goederen door een btw-plichtige verkoper aan een btw-plichtige koper die een geldig btw-nummer opgeeft uit een andere EU- ­lidstaat en waarbij de goederen effectief worden vervoerd naar een andere EU-lidstaat. Onder die dubbele basisvoorwaarde kan de IC-levering vrijgesteld worden van btw. (art. 39 bis W.Btw).

Eerste basisvoorwaarde: btw-plichtige koper uit andere EU-lidstaat

De koper moet gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat en moet daar over een geldig buitenlands btw-nummer beschikken (art. 39bis, 1° W.Btw) .

Verwar het buitenlandse btw-nummer niet met een fiscaal erkenningsnummer dat sommige EU-lidstaten uitreiken aan hun binnenlandse ondernemingen.

In de praktijk gebeurt het al wel eens dat buitenlandse btw-plichtige kopers een foutief btw-nummer of een fiscaal nummer opgeven dat verkeerdelijk aanzien wordt als een btw-nummer. De verkoper kan de geldigheid van het buitenlandse btw-nummer steeds nagaan op de zgn. VIES-website van de Europese Commissie.

Tweede basisvoorwaarde: goederen moeten België verlaten

De verkochte goederen moeten vervoerd worden van de ene EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat, door of voor rekening van de verkoper of de koper. Wie het vervoert doet maakt niet uit.

Vervoert de verkoper de goederen zelf naar zijn buitenlandse klant, dan zijn er in principe weinig problemen om het vervoer buiten België aan te tonen (art. 39bis, 1° W.Btw) . Komt de koper de goederen bij de verkoper zelf afhalen in België, dan liggen de zaken al wat moeilijker.

Hecht de vervoersdocumenten aan de verkoopfactuur. In geval van een btw-controle kan de verkoper u dan onmiddellijk aantonen dat de goederen buiten België vervoerd werden.

Het is ook nuttig om de buitenlandse afnemer voorafgaandelijk via e-mail of schriftelijk op het moment van afhaling te laten bevestigen dat hij de goederen buiten België zal vervoeren en dat hij de aankoop als een intracommunautaire verwerving zal rapporteren in zijn buitenlandse btw-aangifte.

Alternatief bewijsmiddel: bestemmingsdocument. Sinds 1 juli 2016 kan het volstaan om louter en alleen een bestemmingsdocument voor te leggen voor zover er een conforme verkoopfactuur en betalingsbewijzen aanwezig zijns. De verkoper moet dat document dan door uw koper laten ondertekenen waardoor er dan eigenlijk geattesteerd wordt dat de goederen in het bezit zijn van de koper op een plaats buiten België, maar binnen de EU.

Er moeten een aantal verplichte vermeldingen op voorkomen zoals o.m. de naam, het adres en btw-nummer van klant en leverancier, alsook een beschrijving van de geleverde goederen. Een model van dit zgn. bestemmingsdocument is terugvinden in de btw-beslissing E.T. 129.460 van 01.07.2016. .

Wie kiest voor deze alternatieve bewijsvoering via het zgn. bestemmingsdocument, is niet verplicht om vervoersdocumenten voor te leggen aan de btw-controleur. Maar de btw-controleur kan de verkoper wel vragen om andere stukken dan vervoersdocumenten voor te leggen zoals bestelbons en contracten. Hou best deze documenten bij.

Factuurvermelding en IC-opgave

Is er aan de twee basisvoorwaarden voldaan, dan kan de verkoper vrijgesteld leveren en moet hij dus geen Belgische btw in rekening brengen. De klant zal dan een belastbare intracommunautaire verwerving doen in zijn EU-lidstaat, welke hij aldaar zal rapporteren in zijn btw-aangifte.

De verkoper gebruikt op zijn verkoopfactuur dan de vermelding Intracommunautaire levering. Vrijgesteld van btw. Art. 39bis, 1° W.Btw’. In de btw-aangifte wordt zo’n levering opgenomen in rooster 46. De verkoper moet ook nog elk kwartaal of elke maand een zgn. intracommunautaire opgave invullen waarin u per buitenlands btw-nummer de totale verkoopprijs rapporteert. Voor goederenverkoop moet u tevens de letter ‘L’ vermelden.

Voorbeeld. Een koper geeft zijn Nederlands btw-nummer en de Belgische verkoper vervoert de goederen naar Nederland. De Belgische verkoper doet dan een vrijgestelde intracommunautaire levering. Bijgevolg kan hij factureren zonder Belgische btw. De Nederlandse klant zal de intracommunautaire verwerving moeten opnemen in zijn Nederlandse btw-aangifte.

Voorwaarden niet vervuld?

Bezorgt de koper aan de verkoper géén geldig buitenlands btw-nummer of worden de goederen niet buiten België vervoerd, dan kan de verkoper niet vrijgesteld leveren en zal hij 21% Belgische btw moeten aanrekenen.

Blijkt bij een btw-controle dat de verkoper ten onrechte de vrijstelling van zo’n intracommunautaire levering toegepast heeft, dan zal de verkoper toch de Belgische btw verschuldigd zijn, verhoogd met interesten en een boete. De verkoper wordt dan geacht schuldenaar te zijn (art. 51, §1, 1° W.Btw) . 

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief