Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u verstuurd met de post. Tax-on-web werd geopend op 2 mei 2018 en is geïntegreerd in MyMinfin. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web is uiterlijk zondag 15 juli 2018 voor burgers. Mandatarissen hebben tot en met woensdag 31 oktober 2018 de tijd (UITSTEL verleend door de Minister van Financiën in het persbericht van 19 oktober 2018).

Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op vrijdag 29 juni 2018 worden ingediend!

Lees meer over de aangifte AJ 2018 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2018. Wat is nieuw?

wanneer aangifte personenbelasting aj 2018 indienen

Deadlines

De gewone aangifte

De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste vrijdag 29 juni 2018.

De elektronische aangifte Tax-on-web moet worden ingediend:

 • ten laatste op zondag 15 juli 2018 (door de burger)
 • ten laatste woensdag 31 oktober 2018 (door de mandataris)

Ontving u een voorstel van vereenvoudigde aangifte dan zijn de deadlines de volgende:

 • Akkoord met het voorstel: de belastingplichtige moet niets doen.
 • Niet akkoord en wijziging via het papieren aangifteformulier: vrijdag 29 juni 2018.
 • Niet akkoord en wijziging via Tax-on-web: zondag 15 juli 2018.

De aangifte van forfaitaire belastingplichtigen

De data van indiening zijn nog niet bekend (deze werden vorig jaar pas op 1 september gepubliceerd). Als we ons baseren op de data van vorig jaar dan zou de papieren aangifte moeten worden ingediend ten laatste 10 december 2018.

De elektronische aangifte Tax-on-Web zou dan moeten worden ingediend:

 • ten laatste op 10 december 2018 (door de burger, alle forfaits inclusief landbouw)
 • forfaits exclusief landbouw: ten laatste op 10 december 2018 (door de mandataris)
 • forfaits landbouw: ten laatste op 10 januari 2019 van het volgende jaar (door de mandataris)

Tax-on-web in een nieuw kleedje!

U kan vanaf 2 mei 2018 u taxbox raadplegen via MyMinfin. Aanmelden kunt u met een token of via een e-ID, de mobiele app of itsme. Blikvanger is de toegang via itsme. Gebruikt u itsme al voor uw bankverrichtingen dan kan u via uw smartphone nu ook inloggen op Tax-on-web met uw vingerafdruk of itsme-code.

Daarna heeft u de mogelijkheid om uw aangifte of de aangifte van een overleden persoon in te dienen. De aangifte voor overleden personen betreft enkel personen die in 2017 overleden zijn. De aangifte van personen overleden in 2018 kan enkel op papier worden ingediend.

Als u doorklikt op 'Mijn belastingaangifte indienen (Tax-on-web)' Heeft u de mogelijkheid een deel 2 toe te voegen of te verwijderen. Als u klikt op indienen verschijnt een popup waarbij wordt meegedeeld hoe uw belastingen en sociale bijdragen worden besteed. Dit is is een toepassing van 'nudging' waarbij de belastingplichtige op een positieve manier wordt gestimuleerd om zijn belastingverplichtingen correct na te komen.

Als u voor de eerste maal inlogt verschijnt de samenvatting van uw aangifte. De samenvatting omvat drie luiken:

 • de vooraf ingevulde gegevens waarover de fiscus beschikt
 • de gegevens die u vorig jaar ook had ingevuld (en die opnieuw van toepassing kunnen zijn).
 • uw bankrekening.

Tussen 'de vooraf ingevulde gegevens' en 'de gegevens die vorig jaar ook had ingevuld' verschijnt de wizard voor de hypothecaire leningen indien de fiscus gegeven van u hypothecaire leningen en/of individuele levensverzekeringen heeft ontvangen.

U kan de wizard enkel gebruiken voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 2005 om uw woning te verwerven of te behouden, waarbij uw situatie (hypothecaire waarborg, aandeel in de woning,...) niet wijzigde. de wizard behandelt ook de herfinancieringsleningen. Voor een door beide echtgenoten of partners gesloten lening is, voor het gebruik van de wizard, vereist dat u beiden eigenaar bent van de woning waarvoor de lening werd gesloten.

Onderaan kan u naar uw volledige aangifte gaan (links) of klikken op 'bevestiging voor verzending' (rechts).

Wanneer u klikt op 'VAK III' verschijnt een popup die u vraagt of u de wizard wenst te gebruiken om vak III in te vullen. u kan later ook nog toegang krijgen tot deze wizard door op het 'toverstafje te klikken' links op de aangifte in vak III. Deze wizard werkt met de door de administratie gekende kadastrale gegevens.

Ook de berekeningsoptie is operationeel, maar nog niet volledig. de berekening houdt bv. nog geen rekening metbijvoorbeeld de rechtspraak Imfeld-Garcet. Uiteraard zal de definitieve afrekening de correcte berekening bevatten. Ook bepaalde codes kunnen nog niet worden berekend. Een aangifte waar bijvoorbeeld de code 1199 (proratisering indien u pas in 2017 na 15 januari rijksinwoner bent geworden) kan nog niet worden berekend. U krijgt dan het bericht dat de betreffende code nog niet opgenomen is in de huidige versie van het berekeningsprogramma en de datum waarop een update van het programma gepland is.

Vereenvoudigde aangifte

Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet geen aangifte indienen. Dat voorstel wordt verstuurd naar belastingplichtigen met een zeer stabiele fiscale situatie zoals gepensioneerden en personen die een uitkering krijgen. Dit jaar krijgen ongeveer 3 mio mensen (van de ongeveer 7 mio belastingplichtigen) een vereenvoudigde aangifte in de bus met alle info waarover de administratie reeds beschikt. 

Tot nu toe kwamen enkel mensen van wie de inkomens, na aftrek van de forfaitaire beroepskosten, niet hoger zijn dan de belastingvrije som in aanmerking. Die grens wordt nu opgeheven, waardoor ongeveer 900.000 meer mensen in aanmerking komen voor de vereenvoudigde aangifte. Veel werknemers zullen dus vanaf AJ 2018 geen aangifte meer moeten indienen maar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen!

Als ze akkoord zijn met het voorstel, moeten ze niets doen en krijgen ze wat later de belastingafrekening. Zijn ze niet akkoord, kunnen ze hun aangifte wijzigen. Deze wijzigingen kunnen schriftelijk of via Tax-on-web.

De voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden in de maand mei 2018 opgestuurd.

Vaak gemaakte fouten

 Eén van de grote struikelblokken is de complexe woonfiscaliteit na de regionalisering ervan.  De gewesten sleutelen gestaag verder aan hun eigen aparte regels. Daarnaast maken de belastingplichtigen vooral fouten door bepaalde inkomsten vergeten aan te geven of door de samenstelling van het gezin of het aantal personen ten laste verkeerd door te geven.

Ook het aangeven van buitenlandse inkomsten is een belangrijk attentiepunt geworden. De administratie beschikt over informatie over uw buitenlandse inkomsten, onroerende goederen en bankrekeningen. Vergeet deze inkomsten niet aan te geven.

Langsgaan bij de administratie

Particulieren kunnen in de maanden mei en juni naar de FOD Financiën zelf gaan om zich te laten bijstaan bij het invullen. Na 29 juni 2018 is dat niet meer mogelijk. In de laatste week van mei kunnen de wachttijden bij de FOD Financiën behoorlijk lang oplopen. U zal geduld nodig hebben. 

Lees meer over de aangifte AJ 2018 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2018. Wat is nieuw?

Wens je meer info?

Schrijf je in voor de seminariereeks: opfrissing personenbelasting in 4 avonden.
Schrijf je in voor ons dagseminarie: aangifte personenbelasting en vennootschapsbelasting aj 2019