In deze strijd tegen het Corona-virus heeft de minister van Financiën enkele uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen afgekondigd. Het betreft fiscale gunstmaatregelen inzake het schenken van medische hulpmiddelen en van beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten.

Aan de hand van de hiernavolgende gunstmaatregelen, tracht de regering giften aan ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (als begunstigde van de schenkingen) te stimuleren.

giften in natura in kader van corona

Dit geldt niet alleen voor vennootschappen en zelfstandigen . Ook een werknemer of gepensioneerde die zijn steentje wenst bij te dragen door een gift te doen van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen aan ziekenhuizen, wordt beloond met een belastingvermindering van 45% (circulaire nr. 2020/C/46 van 24.03.2020 over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura).

Beoogde schenkingen

Het gaat over giften die bestaan uit allerhande vormen van medisch materiaal en van producten dienstig in de strijd tegen het coronavirus, die ook als zodanig door de ziekenhuizen worden aangemerkt.

Het gaat dan bijvoorbeeld over:

  • mondmaskers
  • ontsmettende middelen
  • testsets voor het Coronavirus
  • beademingstoestellen
  • beschermende kledij

Voor schenkers - natuurlijke personen (andere dan zelfstandigen of vrije beroepen)

In afwijking van de bepalingen voorzien in artikel 145/33, § 1, 1° WIB 92, heeft de minister van Financiën beslist om bij hoge uitzondering en tijdelijk, de beoogde giften van medische hulpmiddelen en/of beschermingsmiddelen in natura aan welbepaalde instellingen in aanmerking te laten komen voor de belastingvermindering voor giften.

De schenker geniet een belastingvermindering gelijk aan 45% van de werkelijke waarde van de gedane gift in natura (dus anders dan in geld). Uiteraard moeten ook hier voorwaarden worden vervuld.

De werkelijke waarde van de gift(en) in natura bedraagt minimaal 40 euro en maximaal 10% van het totale netto-inkomen (met een absolute grens van 397.850 euro).

De giften in natura moeten uitsluitend gebeuren aan de Belgische universitaire ziekenhuizen of OCMW-ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zijn in het WIB 92  opgenomen als instellingen die gemachtigd zijn om fiscale attesten uit te reiken voor de giften die zij ontvangen.

De begunstigde universitaire ziekenhuizen en OCMW ziekenhuizen stellen fiscale attesten op die nodig zijn om de belastingplichtige toe te laten aanspraak te maken op de belastingvermindering in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen (aanslagjaar 2021).

Voor schenkers -vennootschappen

Wanneer de schenker onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners voor vennootschappen, gelden in principe de hierna volgende maatregelen.

Wanneer een vennnootschap goederen gratis weggeeft staat de belastingadministratie doorgaans weigerachtig tegenover dergelijke cadeaus. De fiscus verwijt de vennootschap dat zij een abnormaal en goedgunstig voordeel verstrekt aan de verkrijger (art. 26 WIB 92) en voegt dat voordeel opnieuw bij de winst. Daarnaast bestaat het risico dat kosten gekoppeld aan de schenking niet als aftrekbare beroepskost worden aanvaard.

De overheid beslist nu om geen taxatie door te voeren. De gratis verstrekking van medische hulpmiddelen en/of beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten wordt niet gekwalificeerd als een toegestaan abnormaal en goedgunstig voordeel. Ook de kosten gekoppeld aan de geschonken goederen zijn voor de vennootschap principe fiscaal aftrekbare beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB 92. De vennootschap kan de kosten dus aftrekken van haar winst. De voorwaarden om die gunstmaatregel te genieten, zijn dezelfde als inzake btw.

Ook niet btw-plichtige ondernemingen genieten van de gunstregeling inzake inkomstenbelastingen. Daartoe is het schenkingsdocument vereist waarin de schenking aan een ziekenhuis of andere verzorgingsinrichting wordt bevestigd.

Voor schenkers -zelfstandigen

Voor zelfstandigen (ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep) die onderworpen zijn aan de personenbelasting of aan de BNI voor natuurlijke personen, gelden dezelfde bepalingen die van toepassing zijn op vennootschappen.

Denk bijvoorbeeld aan veearts die een beademingstoestel dat hij voor zijn beroepsactiviteit heeft gebruikt, schenkt aan een Belgisch ziekenhuis.

Gunstmaatregel inzake btw

Btw-plichtige ondernemingen zijn btw verschuldigd  op goederen die zij gratis weggeven. Dat weerhoudt velen ervan aan ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen te schenken.

De overheid heeft beslist af te zien van btw-heffing indien aan bepaalde omstandigheden, modaliteiten en voorwaarden is voldaan:

  • De schenking betreft medische hulpmiddelen en/of beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten. Geneesmiddelen zelf worden expliciet uitgesloten.
  • De gunstmaatregel geldt zowel voor goederen die de schenker zelf heeft geproduceerd als voor goederen die hij heeft aangekocht.
  • De schenker en de begiftigde leven bepaalde btw-verplichtingen na: zij stellen een document op waarin de schenking aan een ziekenhuis of andere verzorgingsinrichting wordt bevestigd. De begiftigde verbindt zich er in het document expliciet toe de geschonken goederen aan te wenden in het kader van de zorgverlening. Voormeld document vervangt een onttrekkingsstuk.

Tijdelijk karakter van de maatregel

De circulaire benadrukt dat het hier om tijdelijke gunstmaatregelen gaat. Concreet vinden de maatregelen enkel toepassing op giften die gebeur(d)en vanaf 01/03/2020 tot en met 30/06/2020.

Btw seminaries

Opleidingen vennootschapsbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief