Laatste udate: 13-02-2018

In België kennen wij een fiscaal gunstig stelsel voor auteursrechten sinds 2008. Uit de talrijke voorafgaande beslissingen blijkt dat het begrip auteursrechten bijzonder ruim kan worden opgevat en dat het veel verder reikt dan de artistieke sector. Vele zelfstandigen en zelfs bedrijfsleiders van vennootschappen proberen om zich te laten vergoeden voor overdracht van auteursrechten. Waar zijn de mogelijkheden ?

auteursrechten

Hoe worden inkomsten uit auteursrechten belast?

Apart tarief. In de personenbelasting worden inkomsten uit auteursrechten apart belast als roerende inkomsten (art. 17, §1, 5° WIB 92) tegen het tarief van 15% (+ gemeentebelasting) tot de grens van € 59.970 (inkomstenjaar 2018). Bovendien geniet de auteur van een forfaitaire kostenaftrek van 50% op de inkomsten tot € 15.990 en van 25% op de inkomsten tussen € 15.990 en € 31.990,00.

Door dit aantrekkelijk taxatieregime stellen vele belastingplichtigen uit diverse sectoren zich de vraag of en in welke mate zij ook van dit stelsel kunnen gebruikmaken.

Hoe auteursinkomsten verwerven? Vooreerst dient men een auteursrechtelijk beschermd werk te creëren zoals bijvoorbeeld een origineel artikel voor kranten en weekbladen, een origineel handboek, originele documentatie voor lezingen, originele slogans maken voor de reclamesector, computergames, software, songteksten voor liedjes, ed. Er moet voldoende sprake zijn van eigen creativiteit die de persoonlijke stempel van de betrokkene weergeeft.

Van zodra men de intellectuele eigendom op het auteursrechtelijk beschermd werk bezit kan men rechten op die werken te gelde maken door de rechten contractueel over te dragen (‘cessie’) of ter beschikking te stellen (‘concessie’) aan een derde. De aan de auteur toegekende bedrag moet dan de vergoeding vormen voor die cessie of concessie van de rechten op dat beschermd werk.

Via de eigen vennootschap

Stel dat een bedrijfsleider werkt via een professionele vennootschap. Alle opbrengsten komen dan terecht in de vennootschap en worden daar belast als winsten in de vennootschapsbelasting. Voor vennootschappen geldt het gunstregime voor auteursrechten niet.

Kan een vennootschap ook aan haar bedrijfsleider een auteursinkomsten uitbetalen? Ja, dat is mogelijk volgens de Minister van Financiën (Mondelinge Parl. Vr. nr. 4361, Veerle Wouters van 30/06/2015). Als de bedrijfsleider zijn exploitatierechten contractueel aan de vennootschap heeft afgestaan, dan kwalificeren de corresponderende auteursvergoedingen van de vennootschap als roerende inkomsten en niet als bedrijfsleidersbezoldigingen.

Gevaar voor het attractiebeginsel? Neen. Die auteursinkomsten voor de verspreiding en exploitatie van het auteursrechtelijk beschermd werk kunnen niet als loon worden beschouwd omdat het zgn. attractiebeginsel er niet van toepassing is tot het plafondbedrag van € 59.970. Het fiscale attractiebeginsel is enkel van toepassing op beroepsinkomsten en niet op roerende inkomsten zoals auteursrechten tot € 59.970. Die inkomsten behouden hun hoedanigheid van roerende inkomsten.

Sluitend auteurscontract

Een correct auteurscontract maken is een absolute must. De auteur geeft contractueel aan de derde het exploitatierecht om zijn teksten, de boeken, syllabi, games, ed. in hun geheel of gedeeltelijk, te publiceren en te verspreiden. Het van groot belang om te bedingen dat de vergoeding wordt betaald in ruil voor de cessie (overdracht, afstand,…) of concessie (licentie, terbeschikkingstelling,…) van auteursrechten met het oog op de exploitatie ervan.

Het bedrag van de auteursvergoeding dient op een realistisch vast bedrag bepaald te worden of kan uitgedrukt worden als een realistisch percentage van de netto-omzet uit de commercialisatie en exploitatie van de auteursrechtelijk beschermde werken.

Op basis van de bepalingen van de overeenkomst kunnen de betrokken partijen een uitsplitsing maken tussen auteursrechten en beroepsinkomsten. Zo’n uitsplitsing wordt door de fiscus aanvaard (Ci.RH. 231/631.675, 04.09.2014).

Rulingaanvragen

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) wordt veelvuldig gecontacteerd door belastingplichtigen met de vraag of zij zekerheid kan verschaffen over de toekenning van auteursvergoedingen onder het aantrekkelijk fiscaal regime.

Regelmatig aanvaardt de Rulingcommissie dat er een auteursrechtenvergoeding naar de bedrijfsleider kan doorstromen ten belope van een vast percentage (schommelend tussen 10% tot 15%) van het gedeelte van de netto-omzet van de vennootschap dat betrekking heeft op de exploitatie van het auteursrechtelijk beschermd werk.

Die vergoeding wordt gekoppeld aan het engagement van de vennootschap om de bestaande bedrijfsleidersbezoldiging niet te verminderen. De vergoeding mag doorgaans niet meer bedragen dan 50% van het resultaat van het boekjaar vóór belasting en vóór aanrekening van de auteursrechten. Die 50% beperking mag niet tot gevolg hebben dat deze vergoeding zakt onder 5% van de netto-omzet uit de exploitatie van de overgedragen auteursrechten.

De Rulingdienst eist ook steeds dat de vennootschap de minimumbezoldiging van 36.000 EUR (straks 45.000 EUR) toekent aan haar bedrijfsleider. De manier waarop de bovenstaande beperkingen worden opgelegd, behoort tot een nieuwe benadering die de Rulingcommissie sinds begin 2017 toepast. Een voorbeeld van zo’n gunstige rulingaanvraag vindt u o.a. in de voorafgaande beslissing nr. 2017.192 van 6 juli 2017 over een vennootschap die zich specialiseert in de assemblage en groothandel van brilmonturen.

Gerelateerd artikel

Geen auteursrechten voor de accountant!

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief