Voor de leningscontracten die u afsluit vanaf 1 januari 2015 wordt de Vlaamse woonbonus verlaagd, zowel qua korf (basis € 1.520 i.p.v. € 2.280) als qua tarief van de belastingvermindering (40% i.p.v. marginaal tarief). Velen proberen dan nog een lening af te sluiten vóór 1 januari 2015 om onder het ‘oude regime’ van de woonbonus nog te vallen.

Maar om ooit woonbonus te kunnen genieten voor contracten afgesloten sinds 2014 moet u een aantal cruciale voorwaarden vervullen, waaronder de betrekkingsverplichting. U moet op 31 december van het leningsjaar die woning in principe zelf betrekken.

Er zijn echter 4 uitzonderingen op de betrekkingsverplichting op 31.12 van het leningsjaar. Zo wordt er géén rekening gehouden met het feit dat de kredietnemer de woning niet zelf betrekt op 31 december van het leningsjaar omwille van:

  1. beroepsredenen
  2. redenen van sociale aard
  3. wettelijke of contractuele belemmeringen die het hem onmogelijk maken de woning op die datum zelf te betrekken
  4. de stand van de bouwwerkzaamheden of van de verbouwingswerkzaamheden die het de kredietnemer nog niet toelaten de woning daadwerkelijk op diezelfde datum te betrekken.

Voor dergelijke, op het einde van het jaar gesloten leningen, rijst nu de vraag hoe de notie “stand van de bouwwerkzaamheden of verbouwingswerkzaamheden”, die voor 31 december moeten zijn aangevat, concreet moet worden ingevuld. Het belang daarvan is nu erg groot geworden.  De AAFISC (dienst personenbelasting) hanteert voortaan, in overleg met de minister van Financiën, de volgende versoepelde interpretatie:

“De eigen woning kan o.a. de woning zijn die de belastingplichtige niet zelf kan betrekken omwille van de stand van de bouw-, verbouwings- of vernieuwingswerkzaamheden.

De beoordeling van de werkzaamheden is een relatieve feitenkwestie, die, zoals dit in het verleden steeds het geval was, door de administratie gebeurt, rekening houdend met de aard ervan. Deze beoordeling door de administratie gebeurt desgevallend post factum, waarbij in de regel wordt aangenomen dat aan voormelde voorwaarde is voldaan, wanneer op het ogenblik van de controle kan worden vastgesteld dat de werkzaamheden, op basis waarvan de uitzonderingsbepaling van toepassing kan zijn, inderdaad zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.

Wat de vaststelling van de aanvang van de werkzaamheden zelf betreft kan bijvoorbeeld gesteund worden op :

  • de datum waarop een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend tot uitvoering van voormelde werkzaamheden ; 
  • de datum waarop een overeenkomst werd gesloten met een aannemer, bouwfirma, architect… tot uitvoering of begeleiding van de werken ; 
  • de datum waarop de benodigde bouwmaterialen werden besteld 
  • … “

 Deze toelichting zal ook worden opgenomen in een volgende circulaire inzake woonfiscaliteit waarin onder meer wordt stil gestaan bij de notie “eigen woning”.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief