Stel dat u naast uw eigen gezinswoning ook nog ander onroerend goed (appartement, of grond, of winkel,…) bezit. Dat ander onroerend goed dient u aan te geven in de PB. U zult op uw onroerend inkomen belast worden tegen het progressief tarief. Hoe kunt u dat wegwerken?

Lenen voor de verfraaiing van woning

In het verleden kon u het volgende doen : verfraai nog wat uw eigen woning en ga een niet-hypothecaire lening aan (hoeft ook niet noodzakelijk op 10 jaar te zijn) voor verfraaiing van die eigen woning (een nieuwe keuken, veranda, …). De interesten van zulke lening voor uw eigen woning kon u aangeven onder de code 146 (gewone interestaftrek). Die interesten naast code 146 werken in eerste instantie het onroerend inkomen anders dan de eigen woning weg. Handig. Maw door lening af te sluiten op uw eigen woning, vermindert u - in beste geval neutraliseert u - het volledige onroerend inkomen uit uw appartement, winkel,…

Invloed van de zesde staatshervorming

Met de zesde staatshervorming zitten de uitgaven m.b.t. eigen woning onder gewestelijke bevoegdheid. Én de gewesten mogen geen maatregelen nemen die invloed hebben op de belastbare grondslag.

M.a.w. interesten m.b.t. uw eigen woning kunnen geen recht meer geven op gewone interestaftrek want gewone interestaftrek = ingreep op de bruto-onroerende inkomsten, en dus op de belastbare grondslag en dat mogen de gewesten niet (ze mogen geen maatregelen nemen die ingrijpen op de belastbare grondslag). Dus gewone interestaftrek voor lening m.b.t. uw eigen woning kan niet meer vanaf 1/1/2014. 

Echter in het kader van de standstill (m.a.w. om belastingplichtigen dat vroeger voordeel niet te ontnemen), heeft men beslist dat voor de leningen afgesloten t.e.m. 31/12/2014 de interesten van de eigen woning weliswaar niet meer in aanmerking komen voor gewone interestaftrek (m.a.w. bruto onroerend inkomen blijft staan in uw grondslag en wordt niet verminderd) maar geven aanleiding tot belastingvermindering voor gewone interesten. M.a.w. achter de schermen zal berekening worden uitgevoerd van hoeveel van die interesten van de eigen woning vroeger uw netto onroerende inkomsten zouden verminderd hebben, wel die interesten worden omgezet in een belastingvermindering. Een belastingvermindering tegen welk tarief?  Aan het marginaal tarief. 

Let op. Die omzetting in belastingvermindering geldt in principe enkel voor leningen afgesloten t.e.m. 31/12/2014.

Voor leningen afgesloten vanaf 1/1/2015 kunt u ‘die truk’ niet meer toepassen (tenzij de gewesten anders beslissen). De interesten van een niet-hypothecaire lening m.b.t. uw eigen woning, komen dus in principe niet in aanmerking voor gewone interestaftrek en ook niet voor de omzetting in belastingvermindering voor contracten afgesloten vanaf 1/1/2015. 

Goed nieuws ! Vlaanderen heeft nu echter beslist om voor de gewone interesten m.b.t. de eigen woning van contracten afgesloten vanaf 1/1/2015 het stelsel van de gewestelijke belastingvermindering toch te behouden maar tegen het vaste tarief van 40% (i.p.v. tegen het marginale tarief zoals het geval is voor de contracten afgesloten vóór 1/1/2015).

Opgelet! Interesten van een niet-hypothecaire lening afgesloten vanaf 2016 die op tijdstip betaling ervan betrekking hebben op de eigen woning kunnnen in geen enkele code van de aangifte vermeld worden vermits geen fiscaal voordeel meer voor niet-hypothecaire interesten van lening afgesloten vanaf 2016.

Besluit

De gewone interesten van een lening m.b.t. uw eigen woning kunnen het inkomen uit uw ander onroerend goed niet rechtstreeks meer verminderen via de gewone interestaftrek maar doen dit onrechtstreeks via een gewestelijke belastingvermindering voor gewone interesten. Voor de contracten afgesloten t.e.m. 31/12/2014 is dit een belastingvermindering tegen het marginaal tarief. Voor contracten afgesloten vanaf 1/1/2015 staat enkel Vlaanderen een gewestelijke belastingvermindering toe van 40%. 

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief