Een bedrijfsleider van een VOF verhuurt zijn eigen luxe personenwagen aan zijn vennootschap voor 2.000 EUR/maand en geeft dat huurinkomen aan als roerend inkomen. Het Hof van beroep van Antwerpen keurt dit goed! 

De gedelegeerd bestuurder van een vof (in casu een bekende acteur) verhuurde zijn eigen Audi A6 aan zijn vennootschap en vroeg een maandelijkse huurprijs van € 2.200. In zijn aangifte personenbelasting gaf hij de ontvangen huur aan in het vak van de roerende inkomsten.

De belastingcontroleur lag dwars en belastte de inkomsten uit de verhuring van de personenwagen als bedrijfsleidersbezoldiging. Voor de fiscus ging het om beroepsinkomsten op basis van art. 32 en art. 37 WIB92. De controleur riep ook het antimisbruikartikel 344 §1 WIB92 én simulatie in. Deze huurovereenkomst zou enkel tot stand kunnen komen omdat de verhuurder van de personenwagen zelf gedelegeerd bestuurder is van de vennootschap-huurster.  Er was sprake van belangenvermenging. Hij legde 50% belastingverhoging op.

Hof van Beroep geeft de zaakvoerder gelijk: HvB Antwerpen 24 juni 2014

Het Hof van beroep van Antwerpen fluit de fiscus terug (HvB Antwerpen, 24 juni 2014) en bevestigd daarmee het vonnis in eerste aanleg (Rb. Antwerpen 9 januari 2013). 

De bedrijfsleider heeft gebruik gemaakt van zijn vrijheid tot contracteren.  Hij is vrij om een luxewagen te verhuren aan uw vennootschap aan een niet geringe huurprijs voor deze wagen. Het vormt een toegelaten keuze met eigen rechtsgevolgen. De vennootschap nam contractueel alle kosten van de wagen op zich.  De overeengekomen huurprijs kan weliswaar als vrij hoog beschouwd worden, maar de fiscus heeft niet bewezen dat deze 'onevenredig' is en in werkelijkheid dient als betaling voor dienstprestaties zoals de administratie voorhield.

Het attractiebeginsel van artikel 32, eerste lid, 1° WIB 92 kan slechts toegepast kan worden wanneer de administratie aantoont dat de ontvangen huurvergoeding “het karakter heeft van een beloning voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat of minstens dat het gaat om een beloning die haar oorsprong vindt in de uitoefening van het bestuurdersmandaat”. Dat is niet gebeurd.

Dat de huurovereenkomst niet rechtsgeldig zou ondertekend zijn en er sprake zou zijn van een belangenconflict kan de fiscus niet inroepen, doch enkel door de contracterende partijen.

Ingevolge de stopzetting van de éénmanszaak behoort de wagen niet langer tot het beroepsvermogen. Als onderdeel van het privé-vermogen kan de verhuur ervan aan de eigen vennootschap niet worden aangemerkt als een beroepsmatige verhuur in de zin van artikel 37 WIB 92.

Er is geen sprake van simulatie, noch van art.344 §1WIB92. De huurinkomsten zijn wel degelijk roerende inkomsten. De administratie heeft geen cassatieberoep aangetekend tegen dit vonnis.

Voordelig fiscaal stelsel 

Een eigen auto verhuren aan uw vennootschap kan interessant zijn omdat de ontvangen huur voordelig privé wordt  belast bij  de natuurlijk persoon - verhuurder. Het belastingtarief bedraagt 25%. De vennootschap hoeft géén roerende voorheffing in te houden. De verhuurder moet zijn inkomsten verplicht aangeven in zijn aangifte personenbelasting (code 1156/2156). Daarbij mag de verhuurder ook nog kosten aftrekken van de ontvangen huur: ofwel 15% forfaitaire kosten ofwel de werkelijk gemaakte kosten. Op die manier wordt de verhuurder enkel belast op het netto inkomen.

Gelijkaardige rechtspraak. In het verleden oordeelde de rechtbank te Leuven in dezelfde zin bij de verhuur van materieel en wagenpark verhuurd aan de eigen vennootschap. Ook hier ging het volgens de rechter om een roerende verhuur waaruit een roerend inkomen voortvloeit (Rb. Leuven, 6 januari 2012).

Tip. Vraag niet zomaar waanzinnige huurbedragen voor de verhuur van een auto aan uw vennootschap? Onderbouw de huurprijs. Baseer u op prijzen die autoverhuurbedrijven hanteren of op leasevergoedingen voor gelijkaardige wagens. 

Let op. Als u uw auto verhuurt aan uw vennootschap en u rijdt er 1 kilometer  privé mee tijdens die verhuurperiode, dan zal de fiscus u belasten op voordeel van alle aard voor die wagen! Vermijdt dus elke privé gebruik tijdens de termijn van verhuur,  zeker in geval van luxewagen. Beperk bijvoorbeeld de huur tijdens de weekdagen van 9u tot 17u en relateer de prijs hieraan. 

Let op. Uw vennootschap moet de aftrek van huur als beroepskost beperken in functie van de CO2-uitstoot van de door haar gehuurde wagen. 

Bron: arrest van het Hof van beroep Antwerpen, 24 juni 2014  - pro belastingplichtige 

Volgens de rechter vormen de inkomsten uit de verhuur door de zaakvoerder van zijn Audi A6 aan zijn eigen vennootschap wel degelijk  roerende inkomsten die belastbaar zijn aan 25%. 

Maar opgelet! Hof van Beroep van Antwerpen, 31 maart 2020: overprijs is een voordeel van alle aard!

Een zaakvoerder verhuurt zijn tweedehandsauto Audi A4 tdi met een waarde van 12.000 EUR aan zijn vennootschap voor 1.150 EUR per maand. Het ging telkens om kortlopende huurcontracten van één maand. De huurovereenkomst werd reeds 56 maal stilzwijgend verlengd zonder enige aanpassing aan het huurcontract.

De bedrijfsleider gaf de ontvangen huur aan als een roerend inkomen. De vennootschap nam, in strijd met de formele huurovereenkomst, voor de betrokken jaren de autoverzekering ten laste wat bepaaldelijk niet getuigt van consequentie met de overeenkomst.

De administratie vindt de huurprijs overdreven. Volgens de administratie bedraagt een marktconforme prijs slechts 500 EUR per maand. Zij had haar vergelijkingspunten kenbaar gemaakt en ging uit van huurprijzen van vergelijkbare voertuigen die aantoonden dat 500 EUR/maand normaal was. Het verschil met de aangerekende huur werd in hoofde van de bedrijfsleider belast als een voordeel van alle aard.

Het hof van beroep te Antwerpen volgt de administratie.

De administratie heeft de huur van een tweedehands Audi A4 tdi met een waarde van 12.000 EUR terecht herleid van 1.150 naar 506 EUR per maand. De prijs voor het huren van een nieuwe Audi A4 varieert van 506 EUR voor een nieuwe Audi A4 (4d) en 528,10 EUR per maand voor een nieuwe Audi Avant (5d). Verder werd ook nog de vergelijking gemaakt met voertuigen die dezelfde boekwaarde hebben als de betrokken wagen op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomsten. Uit die stukken bleek dat een dergelijke wagen kan gehuurd worden voor een bedrag dat varieert van ca 240 EUR/maand tot ca 290 EUR/maand. Op basis van al deze gegevens is het geenszins willekeurig om de marktconforme huurprijs te bepalen op 506,90 EUR per maand voor het voertuig, dat enerzijds niet meer nieuw is maar anderzijds meer opties en gereden kilometers heeft.

De door de belastingadministratie gebruikte vergelijkingspunten waren pertinent en dienstig rekening houdende met het merk, type, de opties, de leeftijd van het voertuig, de gereden kilometers. Voor het bepalen van deze huurprijs moet worden uitgegaan van de prijs die de huurder redelijkerwijze bereid zou geweest zijn te geven ongeacht wie de verhuurder was. Er is wel degelijk sprake van een overprijs boven de objectieve prijs die de vennootschap in normale omstandigheden zou hebben betaald.

Door het kortlopende huurcontract 56 keer te verlengen kan de aard van de huurcontracten geenszins een verantwoording vormen voor het vragen van een hogere huurprijs.

De overprijs werd terecht gekwalificeerd als een bedrijfsleidersbezoldiging. Het feit dat de vennootschap bereid was om veel meer te betalen dan de normale huurprijs, kan slechts zijn oorzaak vinden in de positie die de verhuurder als bedrijfsleider in de periode van de verhuur innam in de vennootschap. De bedrijfsleider kon dit niet met een minimum aan geloofwaardigheid weerleggen. Er werd geen enkele valabele reden aangetoond waarom een dergelijk te hoog bedrag zou dienen te worden betaald voor de huur van het voertuig in kwestie

De belastingverhoging wordt van 50 naar 10% herleid. Fraude wordt niet vermoed. De administratie toont niet aan dat er in hoofde van de belastingplichtige een opzet was om belastingen te ontduiken.

Opmerkingen

In twee eerdere arresten van hetzelfde hof van beroep, waar nochtans ook een behoorlijk hoge huurprijs gevraagd werd, vond het hof dat er geen voordeel van alle aard was. Volgens deze rechtspraak had de administratie niet aangetoond dat de huurprijs overdreven was (Antwerpen, 24.06.2014 en 08.09.2015).

Wie overweegt om zijn eigen personenwagen aan de vennootschap te verhuren, baseert zich voor het bedrag van de huurprijs het best op prijzen van autoverhuurbedrijven of leasingmaatschappijen voor gelijkaardige wagens

Als de bedrijfsleider privé de personenwagen aankoopt kan hij de btw op de aankoop en kosten van de auto niet recupereren.

Als de bedrijfsleider tijdens de verhuurperiode met de aan zijn vennootschap verhuurde auto privé rijdt, dan kan hij door de fiscus geconfronteerd worden met een belastbaar voordeel van alle aard. In theorie kan de bedrijfsleider de huur wel beperken tot het professionele gebruik, maar in de praktijk is dat zelden realistisch.

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief