Een bedrijfsleider van een VOF verhuurt zijn eigen luxe personenwagen aan zijn vennootschap voor 2.000 EUR/maand en geeft dat huurinkomen aan als roerend inkomen. Het Hof van beroep van Antwerpen keurt dit goed!  

De gedelegeerd bestuurder van een vof (in casu een bekende acteur) verhuurde zijn eigen Audi A6 aan zijn vennootschap en vroeg een maandelijkse huurprijs van € 2.200. In zijn aangifte personenbelasting gaf hij de ontvangen huur aan in het vak van de roerende inkomsten.

De belastingcontroleur lag dwars en belastte de inkomsten uit de verhuring van de personenwagen als bedrijfsleidersbezoldiging. Voor de fiscus ging het om beroepsinkomsten op basis van art. 32 en art. 37 WIB92. De controleur riep ook het antimisbruikartikel 344 §1 WIB92 én simulatie in. Deze huurovereenkomst zou enkel tot stand kunnen komen omdat de verhuurder van de personenwagen zelf gedelegeerd bestuurder is van de vennootschap-huurster.  Er was sprake van belangenvermenging. Hij legde 50% belastingverhoging op.

Hof van Beroep geeft de zaakvoerder gelijk

Het Hof van beroep van Antwerpen fluit de fiscus terug (HvB Antwerpen, 24 juni 2014) en bevestigd daarmee het vonnis in eerste aanleg (Rb. Antwerpen 9 januari 2013). 

De bedrijfsleider heeft gebruik gemaakt van zijn vrijheid tot contracteren.  Hij is vrij om een luxewagen te verhuren aan uw vennootschap aan een niet geringe huurprijs voor deze wagen. Het vormt een toegelaten keuze met eigen rechtsgevolgen. De vennootschap nam contractueel alle kosten van de wagen op zich.  De overeengekomen huurprijs kan weliswaar als vrij hoog beschouwd worden, maar de fiscus heeft niet bewezen dat deze 'onevenredig' is en in werkelijkheid dient als betaling voor dienstprestaties zoals de administratie voorhield.

Het attractiebeginsel van artikel 32, eerste lid, 1° WIB 92 kan slechts toegepast kan worden wanneer de administratie aantoont dat de ontvangen huurvergoeding “het karakter heeft van een beloning voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat of minstens dat het gaat om een beloning die haar oorsprong vindt in de uitoefening van het bestuurdersmandaat”. Dat is niet gebeurd.

Dat de huurovereenkomst niet rechtsgeldig zou ondertekend zijn en er sprake zou zijn van een belangenconflict kan de fiscus niet inroepen, doch enkel door de contracterende partijen.

Ingevolge de stopzetting van de éénmanszaak behoort de wagen niet langer tot het beroepsvermogen. Als onderdeel van het privé-vermogen kan de verhuur ervan aan de eigen vennootschap niet worden aangemerkt als een beroepsmatige verhuur in de zin van artikel 37 WIB 92.

Er is geen sprake van simulatie, noch van art.344 §1WIB92. De huurinkomsten zijn wel degelijk roerende inkomsten. De administratie heeft geen cassatieberoep aangetekend tegen dit vonnis.

Voordelig fiscaal stelsel 

Een eigen auto verhuren aan uw vennootschap kan interessant zijn omdat de ontvangen huur voordelig privé wordt  belast bij  de natuurlijk persoon - verhuurder. Het belastingtarief bedraagt 25%. De vennootschap hoeft géén roerende voorheffing in te houden. De verhuurder moet zijn inkomsten verplicht aangeven in zijn aangifte personenbelasting (code 1156/2156). Daarbij mag de verhuurder ook nog kosten aftrekken van de ontvangen huur: ofwel 15% forfaitaire kosten ofwel de werkelijk gemaakte kosten. Op die manier wordt de verhuurder enkel belast op het netto inkomen.

Gelijkaardige rechtspraak. In het verleden oordeelde de rechtbank te Leuven in dezelfde zin bij de verhuur van materieel en wagenpark verhuurd aan de eigen vennootschap. Ook hier ging het volgens de rechter om een roerende verhuur waaruit een roerend inkomen voortvloeit (Rb. Leuven, 6 januari 2012).

Tip. Vraag niet zomaar waanzinnige huurbedragen voor de verhuur van een auto aan uw vennootschap? Onderbouw de huurprijs. Baseer u op prijzen die autoverhuurbedrijven hanteren of op leasevergoedingen voor gelijkaardige wagens. 

Let op. Als u uw auto verhuurt aan uw vennootschap en u rijdt er 1 kilometer  privé mee tijdens die verhuurperiode, dan zal de fiscus u belasten op voordeel van alle aard voor die wagen! Vermijdt dus elke privé gebruik tijdens de termijn van verhuur,  zeker in geval van luxewagen. Beperk bijvoorbeeld de huur tijdens de weekdagen van 9u tot 17u en relateer de prijs hieraan. 

Let op. Uw vennootschap moet de aftrek van huur als beroepskost beperken in functie van de CO2-uitstoot van de door haar gehuurde wagen. 

Bron: arrest van het Hof van beroep Antwerpen, 24 juni 2014  - pro belastingplichtige 

Volgens de rechter vormen de inkomsten uit de verhuur door de zaakvoerder van zijn Audi A6 aan zijn eigen vennootschap wel degelijk  roerende inkomsten die belastbaar zijn aan 25%. 

Seminaries personen- en vennootschapsbelasting

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief