Vanaf 1 juli 2015 zal een nieuwe regeling m.b.t. voorschotfacturen gelden (Beslissingen nrs. ET 126.003 van 7 oktober 2014 en 127.191 van 25 november 2014). Opgelet! Sinds 2016 werden de regels inzake de opeisbaarheid van btw in deze situaties veranderd. De factuur is terug een belangrijke oorzaak van opeisbaarheid van de btw geworden!

Aanvankelijk zou deze regeling starten op 1 januari 2015.
Maar op vraag van de ontwikkelaars van boekhoudsoftware, treedt de btw- administratie tussen 01.01.2015 en 30.06.2015 soepel op ten opzichte van diegene die nog niet in staat waren hun computersystemen aan te passen aan de nieuwe regels.

De oude regeling (beslissing nr. E.T. 123.563 van 19.12.2012 en E.T. 124.705 van 22.11.2013) kan dus tijdelijk nog 6 maanden worden toegepast. 

Voor binnenlandse verkopen heeft de leverancier vanaf 1-07-2015 per handeling de keuze tussen twee systemen:

  • de wettelijke regeling
  • de nieuwe tolerantie voor de voorschotfactuur

De wettelijke regeling

Deze regeling was voorzien was in een overgangsregeling tot 31/12/2014 en wordt nu definitief. Dit betekent dat de leverancier een ander document (bv. een verzoek tot betaling) dan een factuur kan uitreiken zonder btw (ook het tarief en de reden van vrijstelling mogen niet vermeld worden).  

Dit document geeft geen aanleiding tot doorstorting van de btw bij de leverancier of aftrek van de btw bij de klant. Vervolgens dient een factuur uitgereikt te worden op het moment dat de factuur betaald wordt, de goederen geleverd worden of de dienst voltooid is.  

De nieuwe tolerantie voor de voorschotfactuur

Een voorschotfactuur is een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat, behalve de precieze datum van opeisbaarheid van btw en die wordt uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden én voordat een betaling werd ontvangen. 

De nieuwe tolerantie houdt in dat u een voorschotfactuur met btw uitreikt, waarbij nadien geen corrigerend stuk meer moet worden uitgereikt. 

De door de leverancier uitgereikte een voorschotfactuur met btw moet dan melding maken van :

  • hetzij de geraamde of ultieme betalingsdatum,
  • hetzij de vermoedelijke datum van opeisbaarheid (datum van levering/voltooiing van de dienst).

Welke datum moet op voorschotfactuur vermeld worden naast de factuurdatum? 

Indien het belastbaar feit volgt binnen de 7 dagen dan volstaat het om de factuurdatum te vermelden op de voorschotfactuur met btw. Daarna  moet men eventueel corrigeren via een creditnota.

Indien het belastbaar feit pas na 7 dagen volgt, dan moet de vermoedelijke datum van opeisbaarheid (datum van levering/voltooiing van de dienst) op de voorschotfactuur vermeld worden. Hier hoeft er nadien gene correctie via creditnota meer te gebeuren. Eén factuur volstaat dan. 

Bij een voorschotfactuur met btw mag de klant de btw onmiddellijk aftrekken -  ongeacht het moment van betaling - in de maand of het kwartaal waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt. M.a.w. het recht op aftrek van btw ontstaat op het moment van de ontvangst van de voorschotfactuur. 

Vervolgens beschikt de klant over een periode van 3 maanden (de zgn.  “window” periode) om over een bewijs van opeisbaarheid te beschikken. Deze periode loopt vanaf het einde van de maand waarin de leverancier de voorschotfactuur uitreikt. Als na 3 maanden blijkt dat voorschot niet is betaald of dat het belastbaar feit (levering goederen/voltooiing van de dienst) zich niet heeft voorgedaan, dan  moet de klant de initiële btw-aftrek regulariseren in zijn btw-aangifte via een herziening in rooster 61. 

Voorbeeld van een ontvangen voorschotfactuur (kwartaalaangever):

  • Voorschotfactuur  gedateerd op 10/03/2015.
  • De klant kan de btw in aftrek brengen  in de aangifte van het 1ste kwartaal 2015, in te dienen 20/04/2015.
  • Als geen betaling of geen levering of dienstprestatie op 30/06/2015 is gebeurd , dan moet de klant de afgetrokken btw regulariseren in rooster 61 van de btw-aangifte van het tweede kwartaal 2015, in te dienen 20/07/2015

De leverancier stort de btw onmiddellijk door via zijn btw-aangifte op het moment van uitreiken van de factuur. 

Voor een klant en/of leverancier wijzigt er dus niets bij de toepassing van de nieuwe tolerantie op voorwaarde dat de voorschotfactuur volledig betaald wordt, dat de goederen geleverd worden of de dienst voltooid is binnen de 3 maanden volgend op de uitreiking van de voorschotfactuur.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief