De FOD Financiën heeft via haar circulaire van 29 juni 2020, nr. 2020/C/87, de toepassing 'DETAX' ontwikkeld en toegelicht. Dit wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, om een elektronisch visum te verlenen wanneer aan de wettelijke voorwaarden van de vrijstelling voor reizigersverkeer wordt voldaan. De eerste fase van de toepassing wordt in dienst gesteld vanaf 30.06.2020.

Vrijstelling reizigersverkeer

Artikel 39, § 1, 4° WBTW, stelt vrij van btw: de levering van goederen aan een niet in de gemeenschap gevestigde reiziger die deze goederen in bezit neemt in België om deze, in zijn persoonlijke bagage, ten laatste op het eind van de derde maand volgend op deze waarin de levering heeft plaatsgevonden, uit te voeren buiten de gemeenschap.

De vrijstelling van de btw voor ‘reizigersverkeer' is onderworpen aan de volgende zes wettelijke voorwaarden :
 • de levering van goederen moet betrekking hebben op goederen die zich in de gemeenschap in het vrije verkeer bevinden;
 • het moet gaan om een levering van goederen aan een reiziger die niet in de gemeenschap is gevestigd en die de goederen in het land in bezit neemt. De levering zou bovendien in België belastbaar zijn indien de goederen niet zouden uitgevoerd worden;
 • de aankoop moet vreemd zijn aan elk handels- of beroepskarakter;
 • de globale waarde van de goederen, belasting inbegrepen, moet per factuur hoger zijn dan 125 euro;
 • de goederen moeten door de koper in zijn persoonlijke bagage worden uitgevoerd naar een plaats buiten de gemeenschap en dit uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvindt;
 • de verkoper moet de echtheid van de uitvoer van de goederen aantonen door middel van een factuur bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de gemeenschap. De minister van Financiën of zijn afgevaardigde kan, onder de door hem bepaalde voorwaarden, toelaten de factuur te vervangen door een als zodanig geldend stuk.

Bewijs van de uitvoer

In België bestaan momenteel twee procedures om de werkelijkheid van de uitvoer aan te tonen. De gewone procedure gebaseerd op het visum van een exemplaar van de factuur en een bijzondere procedure via een 'reizigerscheque' die geldt als vervanging van de factuur.
Naast deze procedures heeft de administratie besloten een nieuwe procedure in te stellen om op elektronische wijze de werkelijkheid van de uitvoer van goederen te valideren, namelijk de 'DETAX' ontwikkeling, en voorziet in een elektronisch visum, wanneer de wettelijke voorwaarden daartoe zijn voldaan.
Het gebruik van de elektronische procedure is optioneel. De andere procedures blijven voorlopig nog bestaan.

Toepassingsgebied en inwerkingtreding van de procedure van elektronische validatie

In de eerste fase is het toepassingsgebied van de elektronische validatie beperkt tot:

 • de ondernemingen die in het kader van de btw-vrijstelling actief zijn op het gebied van de terugbetaling van de btw aan reizigers. Deze ondernemingen dienen voorafgaand erkend te zijn door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en worden aangeduid als 'gemachtigde onderneming'.
 • de leveringen van goederen die plaatsvinden in België en vanuit een Belgisch douanekantoor van uitgang worden uitgevoerd buiten de gemeenschap.

De eerste fase van de toepassing 'DETAX' treedt in werking op 30.06.2020.

Beschrijving van de terugbetalingsprocedure met  de toepassing 'DETAX'

In de eerste fase is het gebruik van de toepassing 'DETAX' als volgt geïmplementeerd in de terugbetalingsprocedure:

 1. Op het moment van de verkoop reikt de verkoper een factuur of een als zodanig geldend stuk uit aan de reiziger. Het als zodanig geldend stuk dient, met uitzondering van het volgnummer waaronder de factuur wordt ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen, dezelfde vermeldingen te bevatten als een factuur. De bijzondere documenten die vooraf door de administratie zijn aanvaard in het kader van de bijzondere procedure met behulp van een 'reizigerscheque' kunnen worden gebruikt als een als zodanig geldend stuk. Bij wijze van vereenvoudiging kan het kassaticket, dat ten minste volgende gegevens bevat, als een als dusdanig geldend stuk aangemerkt worden:
  • de naam, het adres en het btw-nummer van de verkoper
  • de datum van uitgifte
  • een uniek identificatienummer
  • de hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van de goederen
  • de totale prijs
  • het bedrag van de betaalde btw of, indien de prijs inclusief btw wordt vermeld, het toepasselijk btw-tarief per goederencategorie.
 2. Vóór de uitvoer deelt de gemachtigde onderneming via de toepassing 'DETAX' de factuur of het als zodanig geldend stuk mee samen met de vereiste gegevens volgens de procedure en technische specificaties vastgesteld door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De gemachtigde onderneming bepaalt in overleg met de verkoper en/of de reiziger de wijze waarop hij de vereiste gegevens verzamelt.
 3. Op het tijdstip van de uitvoer legt de reiziger de goederen voor op het douanekantoor van uitgang uit de gemeenschap, volgens de procedure bepaald door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Alle reizigers dienen de goederen voor te leggen op het kantoor van de douane van uitgang uit de gemeenschap. Indien de voorwaarden van de vrijstelling zijn vervuld, verleent de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen het elektronisch visum via de toepassing 'DETAX'. Behalve in het geval van fraude of een kennelijke fout die achteraf wordt ontdekt, wordt de btw-vrijstelling geacht te zijn verworven van zodra het elektronisch visum wordt verleend. De btw-vrijstelling kan niet worden toegepast in het geval van weigering van het elektronisch visum.
 4. De gemachtigde onderneming verricht de terugbetaling aan de reiziger overeenkomstig hun contractuele overeenkomst. Van zodra de verkoper in het bezit is van het bewijs dat het elektronisch visum is toegekend, vergoedt hij de door de reiziger initieel betaalde btw aan de gemachtigde onderneming. De verplichting tot terugbetaling door de verkoper is gebaseerd op de regels van het burgerlijk recht.
 5. Indien hij deze reeds aan de staat heeft betaald, vraagt de verkoper de terugbetaling van de belasting via zijn periodieke btw-aangifte volgens de gebruikelijke regels ter zake. Om de toepassing van de vrijstelling (en dus het recht op terugbetaling) te kunnen rechtvaardigen, dient de verkoper toegang te hebben tot de bevestiging dat het elektronisch visum werd afgeleverd. Hij bewaart en houdt deze bevestiging ter beschikking.

Ontdek onze btw clubs 2023-2024 

Tijdens onze btw clubs krijgt u drie maal per jaar praktijkgerichte bespreking van de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires en rechtspraak. 
Deze opleiding wordt verzorgd door de heer Tim Van Sant of de heer Gilles Tack. U ontvangt telkens een zorgvuldig samengestelde syllabus op papier én elektronisch.

Inschrijven voor de laatste sessie kan nog!
Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2024!

Schrijf u in

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief