VAA woning: vermenigvuldigingsfactor 2

Via een circulaire van 15 mei 2018 liet de administratie weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak die meermaals oordeelde dat het onderscheid in de forfaitaire raming naargelang de hoedanigheid van de verstrekker van het voordeel strijdig was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. In afwachting van die reglementaire wijziging aanvaardde de administratie dat het voordeel van alle aard woning mocht berekend worden op basis van het geïndexeerd KI 100/60. Voorlopig werd dus géén vermenigvuldigingsfactor meer toegepast. Dat is een uiteraard een zeer voordelige raming voor alle betrokkenen.

Het weglaten van vermenigvuldigingsfactor 3,8 was echter een tijdelijke oplossing. Immers, de minister van Financiën werd gevraagd om een nieuwe niet-discriminerende regeling uit te werken die én zou aanleunen bij de marktwaarde én die geen al te grote impact op de begroting zou hebben.

Nieuwe factor 2 vanaf 1 januari 2019

Nieuwe formule

In het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 (BS 27 december 2018) bevestigt de Koning als definitieve oplossing de toepassing van de vermenigvuldigingsfactor 2 vanaf 1 januari 2019 bij de berekening van het voordeel alle aard gratis woning.

Het belastbaar voordeel van alle aard uit de terbeschikkingstelling van een woning zal in alle gevallen gelijk zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 2, ongeacht of het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon, en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.

De wetgever maakt alleen nog een onderscheid tussen ongebouwde en gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan:

VAA ongebouwde onroerend goederen  of gedeelten ervan= geïndexeerd KI × 100/90

VAA gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan = geïndexeerd KI × 100/60 x 2

De nieuwe formule zal gelden “in alle gevallen”. Er wordt dus géén onderscheid meer gemaakt naargelang het voordeel voor gebouwde onroerende goederen wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon. Het onderscheid gemaakt naargelang het kadastraal inkomen van de woning al dan niet hoger is dan 745 EUR verdwijnt. M.a.w. de vroegere factor 1,25 en de vroegere factor 3,8 verdwijnen.

Via haar beslissing van 7 december 2018 (vlak voor de regeringscrisis van 8 december 2018) draait de regering Michel de zgn. ‘Di Rupo-verhoging’ met de gecontesteerde factor 3,8 terug voor woningen van rechtspersonen.

Vanaf wanneer?

Het op 27 december 2018 gepubliceerde KB schept duidelijkheid wat de  inwerkingtreding betreft. De formule met factor 2 treed in werking voor voordelen van alle aard vanaf 1 januari 2019

Het is goed nieuws dat er een einde komt aan de “soap over het vaa woning”. Vele bedrijfsleiders van vennootschapen met een gratis firmawoning zullen wellicht kunnen leven met de forfaitaire formule waarin vermenigvuldigingsfactor 2 in plaats van 3,8 wordt gebruikt.

Rekentool voordelen gratis woonst AJ 2020 beschikbaar

Practicali ontwikkelde een rekentool voor de berekening van de voordelen van alle aard gratis woonst en firmawagen. De aangepaste versie (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020) is vanaf 31 december 2018 beschikbaar via Practinet.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?