De coronacrisis bracht heel wat mensen in een moeilijke financiële positie door het verlies van hun job of door een periode met verlaagde of zelfs geen inkomsten.

Om die reden werd in samenwerking met de Nationale Bank van België en Febelfin voorzien in een ‘charter betalingsuitstel hypothecair krediet’ waardoor een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kon worden aangevraagd voor maximaal zes maanden (en in een bepaalde geval zelfs tot 8 maanden).  Ook de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaamse Woningfonds (VWF) voorzagen in een mogelijkheid tot betalingsuitstel van hun woningleningen bij betalingsproblemen door de coronacrisis.

Toch Vlaams voordeel voor de eigen woning voor verlengde looptijdtermijn lening ingevolge betalingsuitstel corona

Toch Vlaams voordeel voor de eigen woning voor verlengde looptijdtermijn lening ingevolge betalingsuitstel corona.

In de huidige stand van de wetgeving (art. 145 46/1 van het WIB 92 Vlaams) is de verlengde duurtijd van een lening die na 31 december 2019 worden doorgevoerd door de belastingplichtige, niet tegenstelbaar aan de Vlaamse wetgever. Wie dus een t.e.m. 2019 aangegaan krediet (al dan niet via interne of externe herfinanciering) vanaf 2020 qua looptijd verlengt, heeft slechts recht op enige Vlaamse belastingvermindering tijdens de resterende looptijd van dat krediet, zoals die gold op 31 december 2019. Voor de toegevoegde looptijd is er dus niet langer recht op enige Vlaamse vermindering.

Een beroep doen op het charter betalingsuitstel hypothecair krediet zou dus leiden tot een verlies van een deel van het belastingvoordeel voor de eigen woning in die zin dat de uitgaven tijdens de maanden van verlenging niet in aanmerking komen voor fiscale voordelen voor de eigen woning (bijvoorbeeld de Vlaamse of de geïntegreerde woonbonus, de Vlaamse vermindering bouwsparen….). Maar …

De Vlaamse wetgever komt tegemoet. Er wordt voorzien in  een specifieke neutralisering van de duurtijdbevriezing die overeenkomstig artikel 145 46/1 lid 1 wordt bepaald. Vraagt de belastingplichtige naar aanleiding van een civiele noodsituatie (zie decreet van 20 maart 2020) uitstel van betaling voor zijn hypothecaire lening, en verlengt daardoor ook de duurtijd van die lening, dan zullen de uitgaven die de belastingplichtige doet tijdens die verlengde periode uitzonderlijk wel in aanmerking komen voor de berekening van het belastingvoordeel voor de eigen woning.

Bijvoorbeeld: u hebt in 2020 zes maanden betalingsuitstel gekregen van uw bank voor uw hypothecaire lening omwille van de coronacrisis. Hierdoor verlengt de duurtijd van uw kredietcontract ook met zes maanden. Normaal kan u de uitgaven tijdens die zes laatste maanden van uw kredietcontract niet in rekening brengen voor de woonbonus aangezien de uitgaven gedaan worden buiten de duurtijd zoals die gold op 31 december 2019. Voorliggende mildering zorgt er echter voor dat u de uitgaven tijdens de zes laatste maanden van uw kredietcontract alsnog in rekening kan brengen voor de eigen woning ((geïntegreerde)woonbonus, bouwsparen,…).

 De verlenging van de duurtijd van de lening ingevolge van een betalingsuitstel dat aan de belastingplichtige op zijn verzoek is toegestaan omwille van de civiele noodsituatie, zal uitzonderlijk wel in aanmerking worden genomen voor Vlaamse voordelen m.b.t. de eigen woning.

We geven ook nog even mee dat de minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin aangekondigd hebben om mensen opnieuw uitstel van betaling van hun hypothecair krediet te verlenen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er, in het kader van een tweede Charter,  een nieuw betalingsuitstel van het hypothecair krediet worden toegekend voor maximum drie maanden ingaand vanaf 1 januari 2021. Uiterste datum voor een aanvraag van betalingsuitstel is 21 maart 2021.

Het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter kan evenwel samen nooit meer bedragen dan 9 maanden. Er kan alleen betalingsuitstel worden gegeven voor hypothecaire kredieten toegestaan vóór 1 april 2020.

Bijvoorbeeld: u hebt al 8 maanden betalingsuitstel gekregen onder de voorwaarden van het Eerste Charter betalingsuitstel, dan kan u nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen onder de voorwaarden van het Tweede Charter betalingsuitstel.

Aandachtspunt: de aanvraag tot vrijstelling moet minstens 10 dagen voor de vervaldag gebeuren. De aanvraag voor vrijstelling van kapitaalaflossing van 1 januari 2021 moet u dus uiterlijk op 21/12/2020 indienen.

Meer informatie?

Meer informatie over dit onderwerp kan u vinden in onze fiscale databank Practinet