De btw-administratie heeft op 25 maart 2020 een circulaire gepubliceerd over het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen en de btw-gevolgen ervan in het kader van het bestrijden van COVID-19. Hetzelfde geldt voor giften in natrura die in dezelfde context gebeuren (circulaire 2020/C/46, 24 maart 2020).

Vaststelling tekorten

De regering heeft vastgesteld dat vele zorginstellingen in België in het kader van de bestrijding van het Coronavirus geconfronteerd worden met bepaalde tekorten van goederen terwijl andere belastingplichtigen bereid zijn beschikbare voorraden van die goederen te schenken aan deze instellingen. De btw-heffing op deze onttrekking kan evenwel een belemmering vormen voor dergelijke schenkingen terwijl vastgesteld wordt dat er potentiële en reële behoeften zijn.

Aldus aanvaardt de btw-administratie dat geen btw over deze onttrekking moet voldaan worden onder de onderstaande voorwaarden.

Bedoelde goederen

Volgende goederen worden beoogd door deze circulaire:

A. Medische hulpmiddelen en hun hulpstukken als bedoeld in het koninklijk besluit van 18.03.1999 betreffende de medische hulpmiddelen

Worden hier bijvoorbeeld beoogd:

  • elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die door de fabrikant speciaal is bestemd om te worden gebruikt voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden en voor de goede werking ervan benodigd is, door de fabrikant bestemd om bij de mens te worden aangewend voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten;
  • hulpmiddelen bestemd voor klinisch onderzoek;
  • elk medisch hulpmiddel dat een reagens, een reactief product, een kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een instrument, een apparaat, een toestel of een systeem is dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt en door de fabrikant is bestemd om te worden gebruikt voor het in-vitro-onderzoek van specimen die afkomstig zijn van het menselijk lichaam, met inbegrip van donorbloed en -weefsel, uitsluitend of hoofdzakelijk met het doel om informatie te verschaffen.

B. Beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten

Beoogd worden bijvoorbeeld mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels, …
Het schenken van geneesmiddelen wordt niet bedoeld

Aan wie kunnen deze goederen geschonken worden?

Deze regeling betreft goederen die rechtstreeks worden geschonken aan instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10.07.2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. Bij uitbreiding worden eveneens bedoeld de associaties van ziekenhuizen, de ziekenhuisgroeperingen en fusies van ziekenhuizen.
Daarnaast zijn ook bedoeld, de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken. 

Wie kan goederen schenken?

In de eerste plaats worden de belastingplichtigen die de bedoelde goederen hebben gekocht of geproduceerd, beoogd door deze maatregel, wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de voorbelasting is ontstaan.

Het gaat niet uitsluitend om producenten en distributiebedrijven, maar bijvoorbeeld ook om belastingplichtigen die goederen hebben aangekocht om deze in het kader van hun economische activiteit te gebruiken of met als doel ze te schenken in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. In dat laatste geval wordt het recht op aftrek in hoofde van de schenker gewaarborgd.

Welke btw-verplichtingen moet de schenker naleven?

Als bewijs dat de belastingplichtige-schenker de betreffende goederen gratis heeft geschonken aan een bedoelde instelling dient, in principe, per schenking die plaatsvindt een document te worden opgesteld waarin de zorginstelling bevestigt dat de betreffende goederen gratis werden verkregen en zich er toe verbindt de betreffende verkregen goederen hetzij zelf te gebruiken in het kader van het verstrekken van zorg, hetzij gratis ter beschikking te stellen aan een andere zorginstelling.

Het document bevat per schenking minstens de volgende vermeldingen:

  1. de datum;
  2. de (maatschappelijke) benaming, het adres en het btw-identificatienummer van de belastingplichtige schenker;
  3. de (maatschappelijke) benaming, het adres en het ondernemingsnummer van de begunstigde van de schenking;
  4. een volledige en correcte omschrijving van de geschonken goederen;
  5. een vermelding van de hoeveelheid goederen.

De btw-administratie tolereert dat er eventueel éénmaal per maand een verzameldocument opgemaakt wordt en dat eventueel in de plaats van de omschrijving een gedetailleerd kasticket of een scanninglijst aan het document gehecht wordt.

Duurtijd van de maatregel

Deze maatregel die wordt genomen in het kader van de strijd tegen het Coronavirus is van toepassing op de giften in natura en de schenkingen van goederen die gebeuren van 01.03.2020 tot en met 30.06.2020.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief