De btw-administratie heeft het nieuwe formulier (nr. 111 B57) gepubliceerd dat moet worden ingediend door de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen de drie maanden vanaf de datum van de betekening van het kadastrale inkomen om een correcte heffing van de belasting te verzekeren op de handelingen die hebben bijgedragen tot de oprichting ervan (circulaire nr. 2020/C/51 van 6 april 2020 – KB nr. 58). Dit formulier vervangt het formulier 106.3 inzake de controle op de bouwwaarde.

Nieuw formulier voor btw-controle bouwwaarde

Niet meer voor alle bouwheren!

De BTW-Administratie zal zelf aan de eigenaar van een pas opgericht gebouw een schrijven richten waarin ze hem uitnodigt om de nodige inlichtingen met betrekking tot het pas opgerichte gebouw mee te delen. Dit nieuwe formulier bestaat uit een vragenlijst met 15 vragen. De antwoorden hierop zal de administratie gebruiken om verdere selecties te maken van dossiers die verder zullen onderzocht worden met betrekking tot de normale waarde van het gebouw en of het juiste btw-tarief werd toegepast.

In principe moet dit formulier online worden ingediend. Evenwel is de applicatie daartoe momenteel nog niet beschikbaar, zodat het voorlopig nog via e-mail moet worden bezorgd en indien dit niet mogelijk is, mag het nog op papier.

Welke inlichtingen moeten verstrekt worden?

Naast de administratieve gegevens met betrekking tot het gebouw, met name het adres van het goed, het type gebouw (half open woning, open woning of rijwoning) en de referenties van de stedenbouwkundige vergunning toegekend door de bevoegde overheid, bevatten de inlichtingen een aantal gegevens die rechtstreeks in verband staan met de oprichtingswerken van het gebouw.

De inlichtingen inzake de bouwwerken hebben betrekking op:

  • de aard van de met betrekking tot het gebouw uitgevoerde werken (nieuwbouw of heropbouw na afbraak) en het op die handelingen door de aannemer(s) toegepaste btw-tarief;
  • de relevante architectonische kenmerken van het gebouw (zoals bijvoorbeeld de grondoppervlakte van de verschillende verdiepingen van het gebouw, het aantal verdiepingen, de vorm van het gebouw, het type dak of de aanwezigheid van kelders of bijgebouwen);
  • de relevante bouwtechnieken die werden toegepast (zoals bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, warmtepompen, airco, vloerverwarming, domotica, enz.);
  • de kostprijs exclusief btw van de bouwwerken;
  • een overzicht van de door eigenaar van het gebouw zelf uitgevoerde werken;
  • de informatie betreffende de mogelijke bestemming van het gebouw (bv. verhuur of onmiddellijke doorverkoop);
  • de ontbrekende contactgegevens van de contactpersoon en de handtekening van de eigenaar (voor zover die nog niet voorkomen in het document dat naar de eigenaar werd verzonden).

Algemene btw-verplichtingen

Ongeacht of er een vraag vanwege de Administratie komt om de vragenlijst in te vullen, moet de bouwheer steeds de plannen, bestekken en de facturen van het opgerichte (bij)gebouw of van de verbouwing gedurende vijf jaar bewaren, te rekenen vanaf de datum van betekening van het kadastrale inkomen.

Sancties

Het niet tijdig indienen van het formulier nr. 111 B57 is een inbreuk begaan op de toepassing van artikel 64, § 4, van het Wetboek.

Overeenkomstig de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44 van 09.07.2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, afdeling 6, is een boete verschuldigd van 250,00 euro.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief