1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op méér dan één jaar
 2. Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op méér dan één jaar
 3. Voorraden en bestellingen in uitvoering
 4. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
 5. Geldbeleggingen en liquide middelen
 6. Kosten
 7. Opbrengsten
 8. Orderrekeningen: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op méér dan één jaar 

10 Kapitaal
100 Geplaatst kapitaal
101 Niet opgevraagd kapitaal (–)
11 Inbreng buiten kapitaal
110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal (31)
1100
Uitgiftepremie
1109
Andere
111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
1110
Uitgiftepremie
1119
Andere
12 Herwaarderingsmeerwaarden
120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (1)(2)
121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (2)
122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (2)
123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden (1)
124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen (3)
13 Reserves
130 Wettelijke reserves
131 Andere onbeschikbare reserves
1311
Statutair onbeschikbare reserves
1312
Reserve voor eigen aandelen
1313
Financiële steunverlening
1319
Overige
132 Belastingvrije reserves
133 Beschikbare reserves
14 Overgedragen winst of Overgedragen verlies (–)
15 Kapitaalsubsidies
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen
160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
161 Voorzieningen voor belastingen
162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
163 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
164
tot
165
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (4)
168 Uitgestelde belastingen
1680
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
1681
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa
1682
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa
1687
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector
1688
Buitenlandse uitgestelde belastingen
17 Schulden op meer dan één jaar
170 Achtergestelde leningen
1700
Converteerbaar
1701
Niet converteerbaar
171 Niet-achtergestelde obligatieleningen
1710
Converteerbaar
1711
Niet converteerbaar
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden
173 Kredietinstellingen
1730
Schulden op rekening
1731
Promessen
1732
Acceptkredieten
174
Overige leningen
175 Handelsschulden
1750
Leveranciers
1751
Te betalen wissel
176 Vooruitbetalingen op bestellingen
178 Borgtochten ontvangen in contanten
179 Overige schulden
19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (-)

2. Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op méér dan één jaar 

20 Oprichtingskosten
200 Kosten van oprichting, kapitaalverhoging of verhoging van de inbreng
201 Kosten bij uitgifte van leningen
202 Overige oprichtingskosten
203 [...]
204 Herstructureringskosten
21 Immateriële vaste activa (6)
210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten
212 Goodwill
213 Vooruitbetalingen
22 Terreinen en gebouwen (6)
220 Terreinen
221 Gebouwen
222 Bebouwde terreinen (7)
223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen
23 Installaties, machines en uitrusting (6)
24 Meubilair en rollend materieel (6)
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (6)
250 Terreinen en gebouwen
251 Installaties, machines en uitrusting
252 Meubilair en rollend materieel
26 Overige materiële vaste activa (6)
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (6)
28 Financiële vaste activa
280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen
2800
Aanschaffingswaarde
2801
Nog te storten bedragen (–)
2808
Geboekte meerwaarden
2809
Geboekte waardeverminderingen (–)
281 Vorderingen op verbonden ondernemingen
2810
Vorderingen op rekening
2811
Te innen wissels
2812
Vastrentende effecten
2817
Dubieuze debiteuren
2819
Geboekte waardeverminderingen (–)
282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
2820
Aanschaffingswaarde
2821
Nog te storten bedragen (–)
2828
Geboekte meerwaarden
2829
Geboekte waardeverminderingen (–)
283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
2830
Vorderingen op rekening
2831
Te innen wissels
2832
Vastrentende effecten
2837
Dubieuze debiteuren
2839
Geboekte waardeverminderingen (–)
284 Andere aandelen
2840
Aanschaffingswaarde
2841
Nog te storten bedragen (–)
2848
Geboekte meerwaarden
2849
Geboekte waardeverminderingen (–)
285 Overige vorderingen
2850
Vorderingen op rekening
2851
Te innen wissels
2852
Vastrentende effecten
2857
Dubieuze debiteuren
2859
Geboekte waardeverminderingen (–)
288 Borgtochten betaald in contanten
29 Vorderingen op meer dan één jaar
290 Handelsvorderingen
2900
Handelsdebiteuren
2901
Te innen wissels
2906
Vooruitbetalingen (8)
2907
Dubieuze debiteuren
2909
Geboekte waardeverminderingen (–)
291 Overige vorderingen
2910
Vorderingen op rekening
2911
Te innen wissels
2917
Dubieuze debiteuren
2919
Geboekte waardeverminderingen (–)

3. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

30 Grondstoffen (9)
300 Aanschaffingswaarde (10)
309 Geboekte waardeverminderingen (-) (11)
31 Hulpstoffen (9)
310 Aanschaffingswaarde (10)
319 Geboekte waarde verminderingen (–) (11)
32 Goederen in bewerking (9)
320 Aanschaffingswaarde (10)
329 Geboekte waardeverminderingen (–) (11)
33 Gereed product(9)
330 Aanschaffingswaarde (10)
339 Geboekte waardeverminderingen (–) (11)
34 Handelsgoederen (9)
340 Aanschaffingswaarde (10)
349 Geboekte waardeverminderingen (–) (11)
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop (9)
350 Aanschaffingswaarde (10)
359 Geboekte waardeverminderingen (–) (11)
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
360 Vooruitbetalingen
369 Geboekte waardeverminderingen (–) (11)
37 Bestellingen in uitvoering (12)
370 Aanschaffingswaarde
371 Toegerekende winst
379 Geboekte waardeverminderingen (–) (11)

4. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 

40 Handelsvorderingen (13)
400 Handelsdebiteuren
401 Te innen wissels
404 Te innen opbrengsten (15)
406 Vooruitbetalingen (8)
407 Dubieuze debiteuren
409 Geboekte waardeverminderingen (–)
41 Overige vorderingen (13)
410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal of inbreng
411 Terug te vorderen btw
412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen
4120
Belgische winstbelastingen
tot
4124
4125
Andere Belgische belastingen
tot
4127
4128
Buitenlandse belastingen
414 Te innen opbrengsten
416 Diverse vorderingen
417 Dubieuze debiteuren
418 Borgtochten betaald in contanten
419 Geboekte waardeverminderingen (–)
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (16) (zelfde onderverdeling als 17)
43 Financiële schulden
430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn
431 Kredietinstellingen - Promessen
432 Kredietinstellingen - Acceptkredieten
433 Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant (17)
439 Overige leningen
44 Handelsschulden
440 Leveranciers
441 Te betalen wissels
444 Te ontvangen facturen (19)
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
450 Geraamd bedrag der belastingschulden
4500
Belgische winstbelastingen
tot
4504
4505
Andere Belgische belastingen en taksen
tot
4507
4508
Buitenlandse belastingen en taksen
451 Te betalen btw
452 Te betalen belastingen en taksen
4520
Andere Belgische belastingen en taksen
tot
4524
4528
Buitenlandse belastingen en taksen
453 Ingehouden voorheffingen
454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
455 Bezoldigingen
456 Vakantiegeld
459 Andere sociale schulden
46 Vooruitbetalingen op bestellingen
47 Schulden uit de bestemming van het resultaat
470 Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren
471 Dividenden over het boekjaar
472 Tantièmes over het boekjaar
473 Andere rechthebbenden
48 Diverse schulden
480 Vervallen obligaties en coupons
488 Borgtochten ontvangen in contanten
489 Andere diverse schulden
49 Overlopende rekeningen
490 Over te dragen kosten
491 Verkregen opbrengsten
492 Toe te rekenen kosten
493 Over te dragen opbrengsten
499 Wachtrekeningen

5. Geldbeleggingen en liquide middelen 

50 Eigen aandelen
51 Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen
510 Aanschaffingswaarde
5100
Aandelen
5101
Geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen
511 Niet-opgevraagde bedragen (-)
5110
Aandelen
519 Geboekte waardeverminderingen (-) (11)
5190
Aandelen
5191
Geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen
52 Vastrentende effecten
520 Aanschaffingswaarde
529 Geboekte waardeverminderingen (–)(11)
53 Termijndeposito's
530 Op meer dan een jaar
531 Op meer dan een maand en op ten hoogste een jaar
532 Op ten hoogste een maand
539 Geboekte waardeverminderingen (–)(11)
54 Te incasseren vervallen waarden (20)
55 Kredietinstellingen (21)
550 Rekeningen geopend bij verschillende instellingen, onder te verdelen in
tot ...0 Rekening-courant
599 ...1 Uitgeschreven cheques (–)(22)
  ...9 Geboekte waardeverminderingen (-) (11)
57 Kassen
570 Kassen-contanten
tot
577
578 Kassen-zegels
58 Interne overboekingen

6. Kosten 

60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (23)
600 Aankopen van grondstoffen
601 Aankopen van hulpstoffen
602 Aankopen van diensten, werk en studies
603 Algemene onderaannemingen
604 Aankopen van handelsgoederen
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (–) (24)
609 Voorraadwijzigingen
6090
van grondstoffen
6091
van hulpstoffen
6094
van handelsgoederen
6095
van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
61 Diensten en diverse goederen
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
6200
Bestuurders of zaakvoerder (25)
6201
Directiepersoneel
6202
Bedienden
6203
Arbeiders
6204
Andere personeelsleden
621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
623 Andere personeelskosten
624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen
6240
Bestuurders of zaakvoerders (25)
6241
Personeel
63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's
630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa-toevoeging
6300
Afschrijvingen op oprichtingskosten
6301
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
6302
Afschrijvingen op materiële vaste activa
6308
Waardeverminderingen op immateriële vaste activa
6309
Waardeverminderingen op materiële vaste activa
631 Waardeverminderingen op voorraden
6310
Toevoeging
6311
Terugneming (–)
632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering
6320
Toevoeging
6321
Terugneming (–)
633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan een jaar
6330
Toevoeging
6331
Terugneming (–)
634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
6340
Toevoeging
6341
Terugneming (–)
635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
6350
Toevoeging
6351
Besteding en terugneming (–)
636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
6360
Toevoeging
6361
Besteding en terugneming (–)
637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
6370
Toevoeging
6371
Besteding en terugneming (–)
638 Voorzieningen voor andere risico's en kosten
6380
Toevoeging
6381
Besteding en terugneming (-)
64 Andere bedrijfskosten
640 Bedrijfsbelastingen
641 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa
642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
643 Diverse bedrijfskosten
tot
648
649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (–)
65 Financiële kosten
650 Kosten van schulden
6500
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
6501
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen
6502
Geactiveerde intercalaire interesten (–)
651 Waardeverminderingen op vlottende activa
6510
Toevoeging
6511
Terugneming (–) (26)
652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa
653 Discontokosten op vorderingen
654 Wisselresultaten (27)
655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (27)
656 Voorzieningen met financieel karakter
6560
Toevoegingen
6561
Bestedingen en terugnemingen (–)
657 Diverse financiële kosten
tot
658
659 Als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten (-)
66 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële kosten
660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging)
6600
op oprichtingskosten
6601
op immateriële vaste activa
6602
op materiële vaste activa
661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging)
662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico's en kosten
6620
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten
66200
Toevoeging
66201
Besteding (-)
6621
Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten
66210
Toevoeging
66211
Besteding (-)
663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
6630
Minderwaarde op de realisatie van materiële vaste activa
6631
Minderwaarde op de realisatie van immateriële vaste activa
664 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
tot
667
668 Andere niet-recurrente financiële kosten
669  
6690
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)
6691
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-)
67 Belastingen op het resultaat
670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar
6700
Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
6701
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (–)
6702
Geraamde belastingen
671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
6710
Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen
6711
Geraamde belastingsupplementen
6712
Gevormde fiscale voorzieningen
672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves
680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen
689 Overboeking naar de belastingvrije reserves
69 Resultatenverwerking
690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
691 Toevoeging aan de inbreng
692 Toevoeging aan de reserves
6920
Toevoeging aan de wettelijke reserve
6921
Toevoeging aan de overige reserves
693 Over te dragen winst
694 Vergoeding van de inbreng
695 Bestuurders of zaakvoerders
696 Werknemers
697 Andere rechthebbenden

7. Opbrengsten 

70 Omzet
700 Verkopen en dienstprestaties
tot
707
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (–) (28)
71 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering
712 in de voorraad goederen in bewerking
713 in de voorraad gereed product
715 in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop
717 in de bestellingen in uitvoering
7170
Aanschaffingswaarde
7171
Toegerekende winst
72 Geproduceerde vaste activa
74 Andere bedrijfsopbrengsten
740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen
741 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa
742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
743 Diverse bedrijfsopbrengsten
tot
749
75 Financiële opbrengsten
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
751 Opbrengsten uit vlottende activa
752 Meerwaarden op de [...] realisatie van vlottende activa (26)
753 Kapitaal- en interestsubsidies
754 Wisselresultaten (27)
755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (27)
756 Diverse financiële opbrengsten
tot
759
76 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële opbrengsten
760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
7600
op immateriële vaste activa
7601
op materiële vaste activa
761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
762 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico's en kosten
7620
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten
7621
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten
763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
7630
Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
7631
Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
764 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
tot
768
769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten
77 Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen
771 Belgische belastingen op het resultaat
7710
Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
7711
Regularisering van geraamde belastingen
7712
Terugneming van fiscale voorzieningen
773 Buitenlandse belastingen op het resultaat
78 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen
780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
79 Resultaatverwerking
790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar
791 Onttrekking aan de inbreng
792 Onttrekking aan de reserves
793 Over te dragen verlies
794 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies

8. Orderrekeningen: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming
000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden
001 Derden, stellers van zekerheden gesteld voor rekening van de onderneming
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
0110
Door de ondernemingen geëndosseerde, overgedragen wissels
0111
Andere verplichtingen uit wissels in omloop
012 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
013 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
020 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden
021 Zakelijke zekerheden gesteld voor eigen rekening
022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden
023 Zakelijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
03 Ontvangen zekerheden
030 Statutaire bewaargevingen
031 Statutaire bewaargevers
032 Ontvangen zekerheden
033 Zekerheidsstellers
04 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming
040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming van goederen en waarden
041 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
050 Verplichtingen tot aankoop
051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
053 Verplichtingen tot verkoop
06 Termijnovereenkomsten
060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen
061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen
062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen
063 Op termijn verkochte goederen - te leveren
064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen
065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen
066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen
067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren
07 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming
070 Gebruiksrechten op lange termijn
0700
Terreinen en gebouwen
0701
Installaties, machines en uitrusting
0702
Meubilair en rollend materieel
071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
072 Goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
073 Committenten en deponenten van goederen en waarden
074 Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
075 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
09 Diverse rechten en verplichtingen

Bepaling van de inhoud van sommige rekeningen

00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming

Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die door derden ten behoeve van de crediteuren van de onderneming zijn gesteld, als waarborg voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die de onderneming jegens hen heeft aangegaan.

01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

Op deze rekening worden de persoonlijke zekerheden geboekt die door de onderneming ten behoeve van derden zijn gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg, voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die ze hebben aangegaan jegens andere schuldeisers dan de onderneming zelf.

De wisselverplichtingen zijn die welke voor de onderneming voortvloeien uit door haar getrokken, geëndosseerde of voor aval getekende wissels in omloop, met uitzondering van de door de onderneming getrokken bankaccepten.

02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

Op deze rekening worden de zakelijke zekerheden geboekt waarmee de onderneming haar eigen activa heeft bezwaard of die ze onherroepelijk heeft beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen van zichzelf of van derden.

In de rekeningen 021 en 023 betreffende de zekerheidsstellingen moet in voorkomend van onderscheid worden gemaakt tussen de soorten van bezwaarde activa.

03 Ontvangen zekerheden

Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die de onderneming heeft ontvangen voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die derden jegens haar hebben aangegaan, met uitzondering van zekerheidsstellingen en borgtochten in contanten.

04 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en op risico van derden

Op deze rekening worden de goederen en waarden geboekt die ten opzichte van derden aan een ander toebehoren en waarvan de onderneming het risico draagt maar er tevens de opbrengsten uit int- zoals de overeenkomsten tot het houden van een deelneming -, indien deze goederen en waarden niet mogen worden opgenomen in de balans.

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

Op die rekening worden als verplichtingen tot aankoop geboekt de geplaatste bestellingen en de verplichtingen met optie van derden, en als verplichtingen tot verkoop de ontvangen bestellingen en de opties die aan derden op bezittingen van de onderneming zijn verleend.

De verplichtingen tot aankoop evenals de verplichtingen tot verkoop die tot de gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming zijn verleend.

06 Termijnovereenkomsten

Op deze rekening worden in de daartoe aangelegde rekeningen geboekt de koop- en verkoopovereenkomsten op termijn betreffende goederen en vreemde deviezen, alsmede de daartegenover staande betalingsverplichtingen en vorderingen.

07 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming

Op deze rekening worden in afzonderlijke rekeningen geboekt:
 1. de gebruiksrechten op lange termijn betreffende goederen die aan derden toebehoren en de daartegenover staande verplichtingen, voor zover deze rechten en verplichtingen niet in de balans worden vermeld;
 2. de goederen en waarden van derden die aan de onderneming in bewaring, in consignatie of in bewerking zijn gegeven, alsmede de daartegenover staande verplichtingen jegens deponenten en committenten;
 3. de goederen en waarden die de onderneming uit anderen hoofde voor rekening of ten bate en op risico van derden onder zich houdt, alsmede de daartegenover staande verplichtingen.

(1)Enkel de meerwaarden geboekt vóór het begin van het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983.

(2)Met inbegrip van de terugneming van waardeverminderingen bedoeld in artikel 100 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.

(3) Enkel de terugneming van waardeverminderingen bedoeld in artikel 100 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.

(4)Uit te splitsen per categorie van risico's en kosten opgesomd in artikel 54, c), van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.

(5)De afschrijvingen op oprichtingskosten worden geboekt op het credit van de betrokken rekeningen of op subrekeningen daarvan.

(6)

Bij deze rekening of bij de onderverdelingen ervan in het rekeningenstelsel van de onderneming horen de volgende subrekeningen:
 1. aanschaffingswaarde;
 2. geboekte meerwaarden;
 3. geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen,

 

met respectievelijk 0, 8 en 9 als laatste cijfer van het nummer van de subrekening.

De ondernemingen mogen evenwel de geboekte meerwaarden, afschrijvingen en waardeverminderingen groeperen in rekeningen met respectievelijk als nummer 218 en 219, 228 en 229, 238 en 239, 248 en 249, 258 en 259, 268 en 269, 278 en 279. In dat geval moeten in die rekeningen de soorten van activa waarop de meerwaarden, afschrijvingen, waardeverminderingen betrekking hebben afzonderlijk worden vermeld volgens de onderscheidingen bepaald in het rekeningenstelsel van de onderneming.

Wat betreft de immateriële vaste activa is het 2° hierboven slechts van toepassing voor de meerwaarden geboekt vóór het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983.

(7)Alleen te gebruiken wanneer terreinen en gebouwen niet kunnen worden onderscheiden, of wanneer, onder meer voor de afschrijvingen, geen onderscheid wordt gemaakt.

(8)Andere dan deze die kunnen worden toegekend aan de rekeningen 213, 27 en 360.

(9)

De onderverdeling van deze rekening in een rekening aanschaffingswaarde en een rekening geboekte waardeverminderingen, mag worden vervangen door een onderverdeling op basis van andere criteria (soorten van grondstoffen, gereed product, handelsgoederen of goederen, hun ligplaats of bestemming, enz.). In dat geval moeten voor elke uitsplitsing de volgende subrekeningen worden aangelegd:

 

 1. aanschaffingswaarde;
 2. geboekte waardeverminderingen,

met respectievelijk 0 en 9 als laatste cijfer van het nummer van de subrekening.

(10)Of de marktprijs wanneer deze lager is. Indien voor het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983 de voorraden werden geherwaardeerd tegen hun vervangingswaarde, wordt deze herwaarderingsmeerwaarde, zo zij blijft bestaan, opgenomen in de aanschaffingswaarde of in een afzonderlijke subrekening.

(11)Artikelen 70, 72 en 75 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.

(12)De onderverdeling van rekening 37 in de subrekeningen 370, 371 en 379 mag worden vervangen door een onderverdeling met voor iedere bestelling vermelding van de aanschaffingswaarde, de toegerekende winst en de geboekte waardeverminderingen.

(13)De vorderingen op meer dan één jaar of het gedeelte van de vorderingen dat vervalt binnen het jaar moeten op deze rekeningen slechts worden overgeboekt aan het einde van het boekjaar.

(14)Klantenrekeningen met creditsaldo.

(15)De te innen opbrengsten mogen eveneens worden geboekt als uitsplitsing van rekening «400 Handelsdebiteuren» of gevoegd worden bij de klantenrekeningen.

(16)De schulden op meer dan één jaar of het gedeelte van de schulden dat vervalt binnen het jaar moeten op deze rekeningen slechts worden overgeboekt aan het einde van het boekjaar.

(17)Deze rekening wordt normaal enkel aan het einde van het boekjaar gebruikt. De tegenboeking wordt verricht bij het begin van de volgende periode.

(18)Leveranciersrekeningen met debetsaldo.

(19)De te ontvangen facturen mogen eveneens worden geboekt als uitsplitsing van rekening «440 Leveranciers» of gevoegd worden bij de leveranciersrekeningen.

(20)De vervallen waarden die aan een kredietinstelling ter incasso werden overgemaakt mogen eveneens worden geboekt op rekening «55 Kredietinstellingen».

(21)Als het saldo van een rekening-courant aan het einde van een boekjaar in het voordeel is van de kredietinstelling, dan wordt dit saldo normaal op deze datum overgeboekt op rekening «433 Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant». De tegenboekingen worden verricht bij het begin van de volgende periode.

(22)De overschrijvingsorders mogen eveneens op deze rekening worden geboekt.

(23)De onderverdeling van deze rekening in een rekening aankopen en een rekening voorraadwijzigingen mag worden vervangen door een onderverdeling op basis van andere criteria (soorten van grondstoffen, gereed product, handelsgoederen of goederen, enz.). In dat geval moeten voor elke uitsplitsing subrekeningen worden aangelegd voor de aankopen enerzijds, de voorraadwijzigingen anderzijds, met respectievelijk 0 en 9 als laatste cijfer van het nummer van de subrekening. Dergelijke onderverdeling moet overeenstemmen met deze toegepast in klasse 3.

(24)De kortingen, ristorno's en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de aankooprekeningen; de kortingen, ristorno's en rabatten verkregen op welbepaalde aankopen mogen evenwel rechtstreeks op de betrokken aankooprekeningen worden geboekt.

(25)Evenals de commissarissen die geen bedrijfsrevisor zijn.

(26)Andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen, ....

(27)Behalve wanneer deze wisselresultaten of resultaten uit de omrekening van vreemde valuta op specifieke wijze verband houden met andere posten uit de resultatenrekening en op grond daarvan er worden aan toegerekend.

(28)De kortingen, ristorno's en rabatten op verkopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de verkooprekeningen; de kortingen, ristorno's en rabatten toegekend voor welbepaalde verkopen mogen evenwel rechtstreeks worden geboekt op de betrokken verkooprekeningen.

(29)De ondernemingen kunnen voor de nummering van deze rekeningen ook de klassen 8 of 9 of bepaalde rekeningen van deze klassen gebruiken, waarbij volgorde en indeling dezelfde moeten zijn als hier aangegeven.

(30)In de klasse 0 worden alleen die rechten en verplichtingen geboekt die niet in de klassen 1 tot en met 5 moeten worden opgenomen.

(31)Waarbij het gedeelte van de op deze rekening geboekte beloofde inbreng dat nog niet werd opgevraagd op het credit van een afzonderlijke subrekening van deze rekening wordt geboekt.