U heeft een buitenverblijf bv. in het zuiden van Frankrijk. U wordt daarop belast in Frankrijk, maar u moet dat ook in België aangeven. Hoe geeft u dat in België correct aan en welke invloed heeft het op uw belastingen in België? Recente rechtspraak verduidelijkt… 

Feiten

Een Belgisch gezin had een onroerend goed in Frankrijk aangekocht. Als brutohuurwaarde werd de Franse “valeur locative brute” gebruikt. Dat is een forfaitaire huurwaarde die als belastbare basis dient voor de Franse ‘taxe d’habitation’. Van die waarde werden de Franse belastingen op het onroerend goed (‘taxe d’habitation’ en ‘taxe foncière’), afgetrokken. Deze berekeningswijze was gebaseerd op een interne instructie van de fiscus.

Standpunt fiscus

De controleur legde de instructie naast zich neer. Volgens hem moest het aan te geven onroerend inkomen als volgt berekend worden: (valeur locative brute x 60%) x 1,4 x 100/60. Van dit bedrag werden door de administratie geen belastingen in mindering gebracht, zoals dat evenmin gebeurt bij Belgische inkomsten. 

Standpunt rechter

Volgens de rechter is de berekeningswijze van de belastingplichtige correct en leidt ze tot een berekening van de inkomsten die vergelijkbaar is met de inkomsten van in België gelegen onroerende goederen. De in het buitenland betaalde belasting mag worden afgetrokken omdat enkel het netto-inkomen belastbaar is, daar waar de “valeur locatieve brute” een brutobedrag betreft.

Commentaar 

Als eigenaar van een niet-verhuurde vakantiewoning in het buitenland, moet u in uw Belgische belastingaangifte de huurwaarde daarvan aangeven. Tegenwoordig wordt dat vrij streng gecontroleerd. De Franse fiscus geeft informatie door aan de Belgische fiscus.

Dubbele belasting? Neen. U wordt op een buitenlandse woning al in het buitenland belast. In België is het inkomen uit uw buitenlandse vakantiewoning op zich vrijgesteld. Maar het gaat echter om een vrijstelling met zgn. progressievoorbehoud. Het buitenlands onroerend inkomen wordt bij uw Belgische inkomsten geteld om het belastingtarief te berekenen op uw andere in België belastbare inkomsten (art. 155 WIB 92). Uw inkomsten komen dan sneller in een hogere tariefschaal waardoor het gemiddelde tarief voor uw Belgische belastbare inkomsten hoger ligt (= opduweffect). 

Huurwaarde. Volgens de wet moet u de huurwaarde van uw buitenlands vastgoed aangeven (art. 7, § 1, 1° b WIB). De fiscus definieert de huurwaarde als de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u ingeval van verhuring zou kunnen krijgen volgens de gebruiken van het land en de ligging van het vastgoed (ComIB 13/8). Dat is meer dan het KI van een vergelijkbaar Belgisch pand. Het Hof van Justitie heeft ons land trouwens al veroordeeld voor discriminatie. Een buitenlandse woning mag niet meer belastingen veroorzaken op de in België belastbare inkomsten in vergelijking met een binnenlandse woning (HvJ 11-09-2014). 

Uit dit recent arrest blijkt nu dat de fiscus het (met goedkeuring van het Hof) als volgt ziet voor wat Frankrijk betreft: u neemt de "valeur locative brute", dat is de huurwaarde die gebruikt wordt als basis voor de berekening van de "Taxe d'Habitation". Van dat bedrag mag de Taxe d’Habitation en de Taxe Foncière zelf afgetrokken worden.

Waar? De “valeur locatieve brute” vindt u terug op de taxe d’ Habitation. 

Bron: arrest van Hof van beroep Antwerpen, 2 juni 2015 

Besluit. Volgens de rechter mag u als huurwaarde de Franse ‘valeur locative’ aangeven, verminderd met de Franse belastingen op uw vakantiewoning. De rechter volgt hiermee een interne instructie van de fiscus. De aangifte van dat inkomen zorgt mogelijk voor een hoger tarief voor uw andere inkomsten.

Administratief standpunt van 29.06.2016

Als brutohuurwaarde mag men volgens de administratie de ‘valeur locative brute’ nemen (zonder rekening te houden met eventuele verminderingen of vrijstellingen die voor de berekening van de taxe d'habitation gelden).

De ‘valeur locative brute’ is terug te vinden op het ‘avis d'imposition taxe d'habitation’ onder de rubriek ‘valeur locative brute’.

Het op het ‘avis d'imposition taxe foncière’ onder de rubriek ‘base d'imposition’ vermelde bedrag is gebaseerd op de ‘valeur locative brute’. Het aldaar vermelde bedrag houdt echter reeds rekening met een kostenforfait (50% voor gebouwde onroerende goederen en 20% voor ongebouwde onroerende goederen). Omwille daarvan moet, om de ‘valeur locative brute’ te kennen de op het aanslagbiljet vermelde waarde worden vermenigvuldigd met 2 (wat de gebouwde onroerende goederen betreft) of 1,25 (wat de ongebouwde onroerende goederen betreft).

Opgelet! Volgens de administratie is enkel de ‘taxe foncière’ aftrekbaar. Niet de De ‘taxe d’habitation’ (Zie ook: Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel d.d. 14.08.2017).

Bron: (Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016)

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief