VAA woning: vermenigvuldigingsfactor 2

Via een circulaire van 15 mei 2018 liet de administratie weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak die meermaals oordeelde dat het onderscheid in de forfaitaire raming naargelang de hoedanigheid van de verstrekker van het voordeel strijdig was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. In afwachting van die reglementaire wijziging aanvaardt de administratie dat het voordeel van alle aard woning mag berekend worden op basis van het geïndexeerd KI 100/60. Voorlopig wordt dus géén vermenigvuldigingsfactor meer toegepast. Dat is een uiteraard een zeer voordelige raming voor alle betrokkenen.

Het weglaten van vermenigvuldigingsfactor 3,8 was echter een tijdelijke oplossing. Immers, de minister van Financiën werd gevraagd om een nieuwe niet-discriminerende regeling uit te werken die én zou aanleunen bij de marktwaarde én die geen al te grote impact op de begroting zou hebben.

Nieuwe formule

Tijdens het jongste begrotingsconclaaf werd de oplossing gevonden voor deze problematiek. Het belastbaar voordeel van alle aard uit de terbeschikkingstelling van een woning zal in alle gevallen gelijk zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met de vermenigvuldigingsfactor 2, ongeacht of het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon, en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.

VAA woning = geïndexeerd KI × 100/60 × 2

De nieuwe formule zal gelden “in alle gevallen”. Er wordt dus géén onderscheid meer gemaakt naargelang het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon. Wellicht verdwijnt ook het onderscheid gemaakt naargelang het kadastraal inkomen van de woning al dan niet hoger is dan 745 EUR. M.a.w. de factor 1,25 en de factor 3,8 zullen verdwijnen.
Met deze beslissing draait keert de regering Michel de zgn. ‘Di Rupo-verhoging’ met de gecontesteerde factor 3,8 terug voor woningen van rechtspersonen.

Vanaf wanneer?

Er is nog niets beslist vanaf wanneer de nieuwe formule zal gelden. Fiscaal-technisch kan de nieuwe formule terugwerken tot 1 januari 2018 indien de wetswijziging nog vóór het einde van het belastbare tijdperk 2018 gepubliceerd zal worden in het Belgisch staatsblad. Dat is nog af te wachten. Het kan evengoed zijn dat de regering beslist om pas vanaf 1 januari 2019 de nieuwe formule op te leggen.

Het is goed nieuws dat er een einde komt aan de “soap over het vaa woning”. Vele bedrijfsleiders met een firmawoning zullen wellicht ook kunnen leven met de forfaitaire formule waarin vermenigvuldigingsfactor 2 in plaats van 3,8 wordt gebruikt.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief