Ingevolge de invoering van de zogenaamde ‘Quick Fixes’ werd ook de IC opgave gewijzigd.
Deze bestaat vanaf 2020 uit twee delen (BS van 23 december 2019).

De nieuwe regels in verband met de verkopen op afroep naar andere lidstaten toe zorgt ervoor dat de IC opgave voortaan uit twee delen bestaat, namelijk:

  • een eerste deel dat de gegevens herneemt die reeds moesten worden meegedeeld in de versie vóór de wijziging, en
  • een tweede deel dat de nieuwe gegevens herneemt die ingevolge de wijziging voortaan zullen moeten worden meegedeeld met betrekking tot de regeling inzake voorraad op afroep.

Deze nieuwe regels houden in dat de verzending van de goederen naar een voorraad op afroep in een andere lidstaat niet wordt aangemerkt als een overbrenging (nieuw artikel 12ter WBTW). De latere verkoop mag dan aanzien worden als een vrijgestelde IC levering van goederen (artikel 39bis WBTW), waardoor registraties in de lidstaat van de voorraad worden vermeden.

Nieuwe IC Opgave: twee delen vanaf 2020!

Deel 1 van de nieuwe IC opgave

Uiterlijk de twintigste van iedere kalendermaand moeten de belastingplichtigen bij de administratie het deel 1 indienen van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen. In dit deel 1 komen in feite dezelfde gegevens als voordien, namelijk:

  • Handelingen van categorie I (code L): het btw-identificatienummer van iedere afnemer waaronder goederen aan hem zijn geleverd met vrijstelling van btw wegens IC levering en waarvoor de belasting in de loop van de verstreken kalendermaand opeisbaar is geworden;
  • Handelingen van categorie II (code T): handelingen van driehoeksverkeer door de tussenpersoon waarbij de opeisbare btw van de lidstaat C wordt voldaan door de aldaar gevestigde belastingplichtige (factuur B-C);
  • Handelingen van categorie III (code S): het btw-identificatienummer van de afnemer van diensten die geacht worden plaats te vinden alwaar de klant gevestigd is en die gehouden is de btw te voldoen in zijn lidstaat (algemene regel B2B – code S)

Naast deze btw-identificatienummers moet ook de maatstaf van heffing van deze handelin/gen worden opgenomen alsmede de periode waarop eventuele regularisaties betrekking hebben.

De opgave mag evenwel per kwartaal worden ingediend uiterlijk de twintigste van de maand volgend op het kalenderkwartaal, wanneer het driemaandelijkse totaalbedrag van de leveringen van goederen niet meer dan 50.000 € bedraagt, noch in de loop van het betrokken kalenderkwartaal, noch in de loop van elk van de vier voorafgaande kalenderkwartalen.

Indien er in de betreffende periode geen dergelijke handelingen zijn, dient evenwel geen aangifte te worden ingediend.

Deel 2 van de nieuwe IC opgave

Dit deel 2 van deze IC opgave is specifiek bestemd voor de regeling inzake voorraad op afroep waarbij het btw-identificatienummer van de belastingplichtige in een andere EU lidstaat, voor wie de goederen zijn bestemd, evenals iedere wijziging in de ingediende informatie moeten worden opgenomen.

Nieuwe boeten!

Voor dit deel 2 van de IC opgave werden nu ook nieuwe boeten gepubliceerd voor niet- of laattijdige indiening van dit deel, of wanneer dit deel 2 verkeerde gegevens bevat. Bij wijze van voorbeeld bedraagt de boete wegens het niet-indienen van deel 2, 1.500 €. Daarnaast kan ook een boete worden opgelegd wegens fouten in het deel 1 van de opgave.

De beide delen van de IC opgave moeten elektronisch worden ingediend.

Luc Heylens, Belastingconsulent ITAA en zaakvoerder LH VAT Consult BVBA

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief