De btw-administratie heeft op 25 januari 2019 een nieuwe circulaire (nr. 2019/C/3) gepubliceerd omtrent de nieuwe wetsbepalingen die via de wet van 30 juli 2018 zijn doorgevoerd in het WBTW. Dit heeft o.m. betrekking op de wettelijke aanpassing waarbij voedingsmiddelen gratis kunnen weggeschonken worden wanneer deze onverkoopbaar zijn geworden.

Wegschenken = in principe onttrekking

Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis te verstrekken, wordt deze handeling gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de voorbelasting is ontstaan. De onttrekkingen verricht voor het verstrekken van handelsmonsters en handelsgeschenken van geringe waarde worden bij wijze van uitzondering niet gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel.

Gelet op het humanitair doel van de liefdadigheidsinstellingen en de wil van producenten en distributiebedrijven in de voedingssector om voedingsmiddelen die, rekening houdend met hun intrinsieke kenmerken, niet meer kunnen worden verkocht tegen dezelfde voorwaarden als bij hun oorspronkelijke commercialisatie, weg te schenken om die gratis te verdelen onder de behoeftige personen, voegt de nieuwe wet van 30 juli 2018 een nieuwe uitzondering in op de gelijkstelling van handelingen met een levering onder bezwarende titel voor de onttrekkingen die worden gedaan om dergelijke voedingsmiddelen bestemd voor de menselijke consumptie te verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden.

De onttrekkingen die worden gedaan om dergelijke voedingsmiddelen bestemd voor de menselijke consumptie te verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden, met uitzondering van geestrijke dranken, worden niet langer gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel (artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, b), , W.BTW).

De btw-administratie had reeds eerder via een aantal administratieve beslissingen deze regeling aanvaard (beslissingen nr. E.T. 124.417 van 31 juli 2013 en de beslissing nr. E.T.127.958 van 21.05.2015). Nu wordt dit evenwel wettelijk bepaald.

Welke goederen ?

Enkel de voedingsmiddelen voor menselijke consumptie die, onafhankelijk van het btw-tarief dat normalerwijze op de levering van die goederen van toepassing was geweest, op grond van hun intrinsieke kenmerken niet meer kunnen worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden in het reguliere economische circuit, worden bedoeld. Het kan onder meer gaan over producten waarvan de vervaldatum zeer nabij is of waarvan de gebruikelijke verpakking beschadigd is. De geestrijke dranken worden niet bedoeld.

Onder voedingsmiddelen bestemd voor menselijke consumptie worden ook de dranken begrepen, weliswaar met uitzondering van de geestrijke dranken.

Verstrekking om niet !

De bedoelde goederen moeten uiteraard om niet worden verstrekt. Er mag dus geen enkele tegenprestatie worden geëist van de begunstigden van de goederen, met uitzondering van, desgevallend, een beperkte bijdrage voor de kosten van vervoer, verpakking of herverpakking, koeling, opslag, verwerking of bereiding.

Naast de behoeftige personen worden eveneens als begunstigden beschouwd:

  • voedselbanken die geregistreerd zijn bij de Belgische federatie van de voedselbanken
  • lokale of bovenlokale besturen (zoals OCMW's en gemeenten)
  • lokale liefdadigheidsinstellingen die door voormelde lokale of bovenlokale besturen zijn erkend.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief