EU vereenvoudigt IC handel : 4 Quick fixes btw

Eind 2018 heeft de EU Raad een akkoord bereikt over de zogenaamde ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van de IC handel. Deze treden in werking op 1 januari 2020 (in principe in alle EU-lidstaten) en zijn belangrijk voor de belastingplichtigen die actief zijn in de intracommunautaire handel. Het betreft volgende aanpassingen:

  • Vereenvoudiging voor ‘call off-voorraden’;
  • Verplicht stellen van het btw-identificatienummer klant bij IC-leveringen;
  • Vereenvoudigd bewijs voor intracommunautaire leveringen van goederen.
  • Uniforme regels inzake vervoer bij kettingtransacties;

Het is de bedoeling om via deze vereenvoudigingen de IC handel in de mate van het mogelijke duidelijker te maken voor de betrokken partijen.

“IC

Call off-voorraden

Een eerste van deze 4 ‘quick fixes’ betreft een vereenvoudigde oplossing voor alle lidstaten om de call-off voorraden te vereenvoudigen. Zo zal geen IC verwerving meer nodig zijn wanneer een eigen voorraad wordt aangelegd in een andere lidstaat, althans voor een maximale periode van één jaar. Een registratie in de andere lidstaat wordt aldus vermeden. Op het moment dat de klant deze goederen uit voorraad neemt, verricht de leverancier een rechtstreekse intracommunautaire levering aan de afnemer. De leverancier geeft dit ook zo aan op de IC listing.

De meeste lidstaten kennen op vandaag reeds een vereenvoudigde regeling daarvoor, zodat deze verplichtingen tot een minimum beperkt kunnen blijven. Evenwel zijn deze vereenvoudigingen niet gelijk in elke lidstaat. Via deze aanpassing wordt dit wel het geval.

Verplicht BTW-identificatienummer van de koper bij IC-leveringen

Momenteel is er een formele vereiste om bij een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen over een geldig btw-nummer van de koper in de andere lidstaat te beschikken.
Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie moet voor de toepassing van de vrijstelling alleen aan de materiële voorwaarden worden voldoen. Het is bijgevolg niet mogelijk om de vrijstelling te weigeren enkel en alleen omdat de koper geen geldig btw-identificatienummer van een andere lidstaat opgeeft.

Zonder geldig nummer kan de leverancier vanaf 1 januari 2020 geen vrijstelling meer toepassen. De formele voorwaarde wordt een materiële voorwaarde en wordt bijgevolg essentieel.

Vervoer bij kettingtransacties

Bij kettingverkopen van goederen tussen drie of meer ondernemers in verschillende lidstaten kan het intracommunautaire vervoer slechts aan één van deze leveringen binnen die keten worden toegerekend. Enkel deze levering zal dan ook vrijgesteld zijn van btw in de lidstaat van vertrek van de goederen. In de praktijk ontstaat vaak discussie aan welke levering dit vervoer gekoppeld is.

Vanaf 2020 zal als uitgangspunt (vermoeden) gelden dat de intracommunautaire levering plaatsvindt in de schakel waarin wordt geleverd aan de ondernemer die het intracommunautaire transport regelt of laat regelen. Op deze fictie zijn uiteraard ook uitzonderingen mogelijk wanneer bijvoorbeeld de tussenhandelaar B een btw-nummer opgeeft van de lidstaat van vertrek van het vervoer (in de relatie A-B). In dat geval wordt het intracommunautaire vervoer dan geacht plaats te vinden tussen B en C.

Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen

De vierde ‘quick fix’ voorziet in een vereenvoudiging voor het bewijs bij een vrijgestelde intracommunautaire levering. Zo moet daarbij het vervoer van de ene lidstaat naar een andere lidstaat worden aangetoond. De lidstaten hanteren momenteel ook verschillende regels daarbij. Dit leidt tot onzekerheid en aanzienlijke administratieve lasten voor ondernemers die grensoverschrijdend handelen.

Vanaf 2020 is sprake van een weerlegbaar vermoeden van vervoer naar een andere EU-lidstaat indien de leverancier minstens twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken kan overleggen die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Zo kunnen getekende CMR-documenten, in combinatie met een door de bank afgegeven afschrift van betaling van het vervoer als bewijs gelden.

België

In België heeft de ministerraad van 5 juli 2019 een voorontwerp goedgekeurd om deze ‘quick fixes’ in te voeren.

Ontdek onze btw clubs 2023-2024 

Tijdens onze btw clubs krijgt u drie maal per jaar praktijkgerichte bespreking van de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires en rechtspraak. 
Deze opleiding wordt verzorgd door de heer Tim Van Sant of de heer Gilles Tack. U ontvangt telkens een zorgvuldig samengestelde syllabus op papier én elektronisch.

Inschrijven voor de laatste sessie kan nog!
Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2024!

Schrijf u in

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief