Het voordeel van alle aard uit het privégebruik van een personenwagen, stationwagen en minibus berekend aan de hand van volgende formule:

VAA = cataloguswaarde × leeftijdspercentage × CO2-percentage × 6/7

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een basiscoëfficiënt van 5,5% conform de referentie CO2-uitstoot van de wagen (art.36 §2, lid 4 WIB 1992). De Koning bepaalt jaarlijks die referentie-CO2-uitstoot die overeenkomt met dat basispercentage van 5,5%.
Bij een hogere CO2-uitstoot wordt het basispercentage van 5,5% verhoogd met 0,1 % per hogere CO2- gram, zonder dat het CO2-percentage kan stijgen boven 18%.

Bij een lagere CO2-uitstoot dan de referentiewaarde wordt het basispercentage verlaagd met 0,1 % per lagere CO2-gram, zonder dat het percentage kan dalen onder 4%.

De FOD Financiën laat weten dat het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig zo spoedig als mogelijk zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De referentie- CO2-uitstoot voor 2021 met betrekking tot de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig bedraagt:

Voertuigen met benzine-, LPG- of aardgasmotor : 102 g/km
Voertuigen met dieselmotor : 84 g/km

Bron: FOD Financiën

Lagere referentie- CO2-uitstoot resulteert in hoger VAA auto
Dit is een opvallende daling van de referentie CO2-uitstoot in vergelijking met die van het vorige kalenderjaar 2020. Daalt de referentie- CO2- uitstoot dan stijgt het belastbaar voordeel van alle aard dat uit bedrijfswagens voortvloeit. Dat zijn als het ware twee communicerende vaten.

Bijgevolg zal het voordeel van alle aard voor in het inkomsten

aar 201 hierdoor gevoelig stijgen (abstractie gemaakt van de 6% daling ingevolge de leeftijd van het voertuig in diens eerste 5 levensjaren). 
Ter info. De referentie-CO2-uitstoot is de voorbije jaren als volgt geëvolueerd (art. 18, §3, 9° KB/WIB 1992):

Kalenderjaar Voertuigen met een benzine, lpg- of aardgasmotor Dieselvoertuigen
2016 107 gr/km 89 gr/km
2017 105 gr/km 87 gr/km
2018 105 gr/km 86 gr/km
2019 107 gr/km 88 gr/km
2020 111 gr/km 91 gr/km
2021 102 gr/km 84 gr/km